Laadun, turvallisuuden ja vaikuttavuuden tunnusluvut

Laadun mittareita

Laatumittarit on Mehiläisen avoin laadunseurantajärjestelmä, jossa raportoidaan erityisesti potilasturvallisuuteen, prosessien toimivuuteen sekä asiakaskokemukseen liittyviä asioita.

Vaikuttavuus

Hallitusohjelmaan on linjattu, että lääkäriin tulisi jatkossa päästä 7 päivässä. Mehiläisen julkiset terveyspalvelut ovat ottaneet haasteen vastaan jo hyvissä ajoin ja toimintamallimme tulokset näyttävät selkeästi sen, mihin suuntaan perusterveydenhuoltoa tulee kehittää jatkossakin. Julkiset terveysasemamme sijaitsevat pääsääntöisesti suurten kaupunkien yhteydessä ja alla olevassa graafissa nähdään miten Oma Lääkärisi -asemat pärjäävät suhteessa kunnallisiin toimijoihin.

Mehiläisen Oma Lääkärisi -terveysasemat

Mehiläisen työterveyshuollossa on pystytty kompassityökalujen avulla vähentämään asiakasyritysten sairaspoissaoloja. 

Mehiläisen lääkärikeskuksissa lääkärit saavat oman työnsä johtamisen tueksi henkilökohtaisen raportin hoitokäytännöistään, kuten esimerkiksi sairaslomien määräämisestä. Lisäksi on kehitteillä useita raportteja kliinisistä linjauksista, joiden avulla kliinikko voi arvioida omia käytäntöjään suhteessa kollegoihinsa ja Käypä hoito -suosituksiin .

Sairaalassa toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan myös sähköisten oirekyselyjen avulla.

Jyväskylän Oma Lääkärisi -asemilla on vuonna 2019 kiinnitetty erityistä huomiota Marevan-potilaiden hoitoon. Tavoitteena on ollut vaihtaa Marevan uudempiin turvallisempiin ja tehokkaampiin lääkkeisiin ja sen suhteen on tapahtunut merkittävää edistystä. Uusissa lääkkeissä on vähemmän vakavia haittavaikutuksia ja niiden antama tukossuoja on Marevania parempi. Myös yhteiskunnan osalta uudet lääkkeet aiheuttavat merkittäviä kustannussäästöjä mm. laboratoriokontrollien vähenemisen myötä.

marevania

  • Säynätsalossa on jatkettu pitkäjänteistä työtä diabeetikkojen hoitotulosten parantamisessa. Kun diabeetikkojen sokeritasapaino on hoitotavoitteessa, vähentää se merkittävästi riskiä saada monia diabeteksen liittännäissairauksia ja tarkoittaa potilaan elämänlaadun paranemista ja merkittävää ennaltaehkäisevää vaikutusta.

diabetes