Työterveyshuolto

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)  ja sen nojalla annetut asetukset ohjaavat työterveyshuollon toimintaa ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä. Mikäli yrityksellä on yksikin työntekijä, työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen ennaltaehkäisevä ja työkykyä tukeva työterveyshuolto. Tämän lisäksi voidaan tarjota sairaanhoidon palveluita. Työnantaja voi hankkia terveyshuollon palvelut joko julkiselta tai yksityiseltä palveluntuottajalta tai järjestää ne itse. Työterveyshuoltopalvelut tulee järjestää siinä laajuudessa kuin työ edellyttää. Sisältö määritellään yhdessä yrityksen kanssa ja kirjataan työterveyshuoltosopimukseen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Voit tutustua Mehiläisen työterveyshuoltosopimuksiin verkkopalvelussamme.

Työterveyshuollon toiminta perustuu työpaikan tarpeisiin

Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin:

  • edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta
  • edistää työyhteisöjen toimintaa
  • ehkäistä työhön liittyviä sairauksia ja tapaturmia
  • ylläpitää työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimintakykyä läpi työuran

Työterveyshuollon palvelut tuottaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat työterveyslääkäri, työterveyshoitaja, työpsykologi ja työfysioterapeutti. Hyvä ja saumaton työterveysyhteistyö yrityksen ja työterveyshuollon välillä takaa onnistumisen. Työterveyshuollon toiminta edellyttää työpaikkaselvityksen ja toimintasuunnitelman laatimista.

Työpaikkaselvitys tehdään yhteistyön alkaessa ja päivitetään työolosuhteiden muuttuessa, tai vähintään viiden vuoden välein. Työpaikkaselvityksen tarkoituksena on kartoittaa työpaikan olosuhteet ja terveyteen vaikuttavat altisteet, kuormitustekijät ja voimavaratekijät. Työpaikkaselvitys antaa työterveyshuoltotiimille riittävät tiedot työpaikasta ja toimii toiminnan suunnittelun perustana.

Toimintasuunnitelmassa määritellään työterveyshuollon toiminnan yhteiset tavoitteet. Toimintasuunnitelma laaditaan työterveyshuoltosopimuksen alkaessa ja sen sisältö tarkastetaan vuosittain. Työpaikkaselvitys toimii toimintasuunnitelman taustatietona. Toimintasuunnitelmaan kirjataan mm. työpaikan tarpeet ja tavoitteet, terveystarkastustarpeet, työterveyden toiminta, suunnitelma työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistämistä koskevasta ohjauksesta ja neuvonnasta sekä laadun ja vaikuttavuuden arvioinnin kohteet ja mittarit.

Lue lisää: Työterveyden ABC

Mehiläinen työterveyshuollon kumppanina

Mehiläisen Työelämäpalvelut tarjoaa eri alojen yrityksille yksilöllisen, laadukkaan ja monipuolisen työterveyshuollon palvelukokonaisuuden. Jokainen asiakasyritys on oma uniikki kokonaisuutensa ja asiakkaan tarpeet ohjaavat työterveyshuollon toimintaa ja työterveysyhteistyötä.

Mehiläisen Työelämäpalveluiden perustana toimii työterveyden Uusi suunta, jonka ajatuksena on ohjata työterveyshuollon toimintaa modernilla tavalla kohti yrityksen ja työterveyden yhteisiä tavoitteita, asiakaslähtöisesti ja tasalaatuisesti koko Suomessa.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavat ja monipuoliset terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia edistävät palvelut sekä alan parhaat digitaaliset ratkaisut yksilön ja työkykyjohtamisen tueksi.

Tutustu asiakkuuspäällikkö Miia Anttilan vaihtelevaan työhön. Asiakkuuspäällikkö pitää työterveysyhteistyön langat käsissään ja tukee asiakasyrityksen, työterveyden ja muiden yhteistyökumppaneiden välistä yhteistyötä.

Haluatko keskustelle lisää Mehiläisen Työelämäpalveluiden työterveys tai työhyvinvointipalveluista. Ota yhteyttä myynti@mehilainen.fi tai tee tarjouspyyntö

Lisää aiheesta