Terveystarkastus työterveydessä

Terveystarkastukset ovat keskeinen osa työterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ja edistetään työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Terveystarkastukset voidaan jaotella lakisääteisiin ja muihin terveystarkastuksiin (työhöntulotarkastus, terveystapaamiset esim. ikäryhmittäin ja työhyvinvointitapaamiset).

Lakisääteinen terveystarkastus

Lakisääteiset terveystarkastukset perustuvat työterveyshuollon lainsäädäntöön ja asetuksiin. Lakisääteisten terveystarkastusten sisältö määräytyy kunkin työn altisteiden ja kuormitustekijöiden perusteella. Lakisääteisten terveystarkastusten tarve ja kohderyhmä perustuvat työpaikkaselvityksen tuloksiin ja johtopäätöksiin. Lakisääteisten terveystarkastusten tavoitteena on tunnistaa ja ehkäistä työaltisteiden haitallisia vaikutuksia työkykyyn ja terveyteen. Altistelähtöisistä terveystarkastuksista laaditaan soveltuvuuslausunto, työkykyperusteisista tarkastuksista laaditaan lausunto työkyvystä. Tarkastuksia tekevät työterveyshoitajat ja työterveyslääkärit, hyödyntäen työterveyshuollon ammattihenkilöitä sekä asiantuntijoita. Terveystarkastuksissa hyödynnetään myös sähköisiä kyselyitä.

Lakisääteisiä terveystarkastuksia tehdään

  • työhön tultaessa tai määräajoin jos työstä voi aiheutua erityistä sairastumisen tai tapaturman vaaraa
  • työperäisten terveysvaikutusten ja sairauksien toteamiseksi
  • työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi
  • jäljellä olevan työkyvyn arvioimiseksi työkyvyn ollessa alentunut
  • pitkien sairauspoissaolojen yhteydessä

Muut terveystarkastukset

Muita terveystarkastuksia ovat esim. vapaaehtoiset työhöntulotarkastukset, ikäryhmittäin tehtävät terveystarkastukset tai terveystapaamiset. Tavoitteena on työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja terveydentilan arviointi ja niihin vaikuttaminen sekä henkilökohtainen ohjaus ja valmennus. Terveystarkastuksissa käytetään sähköisiä kyselyitä sekä laaditaan henkilökohtainen työhyvinvointisuunnitelma. Tarkastuksia tekevät erityisesti työterveyshoitajat, mutta tarvittaessa myös työterveyslääkärit, työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit. Näiden terveystapaamisten sisältö ja toimenpiteiden kohdentaminen suunnitellaan aina yhteistyössä yrityksen kanssa.