Työpaikkaselvitys

Työpaikkaselvitys toimii työterveystoiminnan perustana. Työpaikkaselvityksellä arvioidaan työstä, työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvia terveysvaarojen ja haittojen sekä kuormitustekijöiden terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle. Lisäksi selvityksellä kartoitetaan työn voimavaratekijöitä.

Työpaikkaselvitys tehdään seuraavissa tapauksissa:

  • työterveysyhteistyön alkaessa
  • tarvittaessa, jos työolosuhteissa tapahtuu oleellinen muutos
  • määräajoin n. 3-5 vuoden välein

Työpaikkaselvityksen teettäminen on työnantajan vastuulla. Työpaikkaselvityksen toteuttavat työterveyshuollon ammattihenkilöt (työterveyshoitaja, työterveyslääkäri ja työfysioterapeutti) ja arvioivat tarvittaessa työterveyshuollon asiantuntijoiden käytön tarpeen. Kun selvityksen kohteena on työpaikka, jolla on erityisiä tarpeita, vaaroja tai kuormituksia, voidaan selvitykseen ottaa mukaan työterveyshuollon asiantuntijoita (kuten työfysioterapeutti, työterveyspsykologi, työhygienian, sosiaalialan, ergonomian, tekniikan, maatalouden, työnäkemisen, ravitsemuksen, puheterapian tai liikunnan asiantuntija).

Työpaikkaselvityksestä saadun tiedon pohjalta laaditaan työterveyden toimintasuunnitelma. Työpaikkaselvityksen avulla saadaan tietoa yrityksen todellisista työterveystarpeista. Tietojen perusteella laadittu toimintasuunnitelma jäsentää ja konkretisoi toiminnan sekä mahdollistaa työterveystoiminnan vaikuttavuuden arvioinnin.

Suunnattu työpaikkaselvitys

Mikäli perustyöpaikkaselvityksessä ilmenee erityistarpeita jollekin osa-alueelle, kuten työn sujuvuus, psyykkiset, sosiaaliset tai fyysiset kuormitustekijät, kemialliset tekijät tai tapaturmanvaara, voidaan perusselvityksen jatkoksi tehdä suunnattu työpaikkaselvitys.

eTyöpaikkaselvitys

Mehiläisen työterveysammattilaiset hyödyntävät työpaikkaselvityksen teossa eTyöpaikkaselvitystä. Mobiilisovelluksessa apuna käytetään puheentunnistusta ja valokuvien hyödyntämistä.

eTyöpaikkaselvitys muuttaa työpaikkaselvityksen tekemisen

  • nopeammaksi
  • kustannustehokkaammaksi
  • tasalaatuisemmaksi paikkakunnasta riippumatta

Työpaikkaselvityksestä kerätyt tiedot kootaan visuaalisesti selkeään esitysmuotoon YritysMehiläiseen. YritysMehiläinen on tarkoitettu yrityksen ja työterveyshuollon yhteiseksi välineeksi, jonka myötä mm. työpaikkaselvityksessä annettujen jatkotoimenpiteiden seuranta helpottuu ja yritys pystyy itse merkkaamaan jatkotoimenpiteet hoidetuiksi. YritysMehiläinen tarjoaa perinteisen työpaikkaselvitysraportin ohelle nopeamman tavan tarkastella työpaikkaselvityksen tärkeimpiä kohtia.

Lue lisää:

Työterveyslääkäri-lehti: Digikehitysprojektilla laatua ja tehokkuutta työpaikkaselvitykseen .