HomeHome
Ajanvaraus
FI

Ajanvaraus

Haku

Valikko

TYÖkuntoon -malli

Työpaikoilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja vähentämään kustannuksia. Tähän tavoitteeseen sairauden ja tapaturmien vuoksi menetetty työaika sopii huonosti.

Lisäksi kilpailu osaavasta työvoimasta on saanut työnantajat pohtimaan työnantajakuvaansa työnhakijoiden silmissä. Henkilöstöstä huolehtivalla yrityksellä on paremmat mahdollisuudet positiivisen imagonsa avulla pitää nykyinen henkilöstö ja houkutella yritykseen uutta, osaavaa työvoimaa.

TYÖkuntoon -mallin tavoitteet

TYÖkuntoon-malli tähtää nimensä mukaisesti työntekijän auttamiseen takaisin työkuntoon, kunhan myös hänen työnsä saadaan kuntoon. Sairauspoissaolojen hallinta ei onnistu, mikäli ei tarkastella samanaikaisesti sekä työntekijää sairauksineen ja jäljellä olevine mahdollisuuksineen että työpaikkaa kuormituksineen ja kehittämismahdollisuuksineen.

Toinen yhtä tärkeä tavoite on saada henkilöstöryhmien edustajat mukaan TYÖkuntoon -mallin rakentamiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tällä mahdollistetaan kaikkien osapuolten hyväksyntä jo varhaisessa vaiheessa ilman työlästä valmiin mallin markkinointia työpaikan sisällä.

TYÖkuntoon -mallin sairauslomaseuranta

TYÖkuntoon -malliin kuuluu sopia ja kirjata

  • sairausloman ilmoittamiskäytäntö
  • sairauslomatodistusten kulku
  • yhteydenpitokäytännöt pitkittyvän sairausloman aikana
  • esimiehen käymä työhönpaluukeskustelu sairauslomalta palaavan työntekijän kanssa

Mehiläisen vastuulle tulee erityisesti kattava sairauslomaseuranta, yhteydenpito omalta osaltaan sairauslomalla oleviin työntekijöihin sekä aktiiviset yhteydenotot esimiehiin tilanteissa, joissa sairausloma on vältettävissä korvaavilla työtehtävillä tai muilla sairauslomien vaihtoehdoilla. Työterveystiimin jäsenistä TYÖkuntoon -mallin rakentamisesta vastaavat erityisesti työterveyslääkäri ja työterveyshoitaja.

Tuloksia ja työkaluja

TYÖkuntoon-mallilla saadaan sairauspoissaoloprosentti alenemaan etenkin niillä työpaikoilla, joilla tilanne on keskimääräistä huonompi. Yksittäisen työntekijän kannalta hyötynä on nopeampi kuntoutuminen, työstä syrjäytymisen estyminen ja työn kehittyminen tukemaan työssä suoriutumista. Lisäksi esimiehet saavat valmiuksia ja työkaluja käsitellä hankalia tilanteita rakentavasti ja työyhteisön ilmapiiriä parantavasti.

TYÖkuntoon -mallin vaikuttavuutta voidaan lisätä Mehiläisen TULEkuntoon ja MIELIkuntoon -malleilla riippuen siitä, mikä on työpaikan merkittävin syy työkyvyttömyyteen.

Read more about the service in English

Läs mer om tjänsten på svenska