Työkykytutka - kohdennettua tukea riskipohjaisella tilannekartoituksella

Mehiläisen Työkykytutka on algoritmiin perustuva ennustemalli, joka ennustaa todennäköisyyttä työkykyä tukevien toimenpiteiden tarpeelle sen käyttöön määriteltyjen työterveyskäyntien yhteydessä kirjattujen tietojen perusteella. Toimintamallin tavoitteena on auttaa potilasta oman terveyden ja työkyvyn ylläpitämisessä ennakoimalla mahdollista tarvetta työkyvyn tuelle ja auttamalla miettimään ratkaisuja oman työkyvyn ja terveyden edistämiseksi yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa jo ennen työkyvyn selkeää laskua. Työkykytutkan avulla työterveys pystyy reagoimaan tuen tarpeeseen varhaisemmin ja tarjoamaan ajoissa kohdennettua tukea yksilön työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi. Osana toimintamallia voidaan suositella muun hoidon ohella samoja valmennus- ja hoitopolkuja, joita hyödynnetään muussa työterveyden toiminnassa.

Uuden toimintamallin tavoitteena on

Ennaltaehkäistä työkyvyn laskua, sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyttä tarjoamalla kohdennettua varhaista tukea työkyvyn ylläpitämiseen

  • Ennakoiva kohdentaminen: Työkykytutka tarjoaa työterveydelle mahdollisuuden tunnistaa ennakoivasti henkilöt, joilla on kohonnut riski työkyvyn laskulle.
  • Tuki ja osallistaminen: Terveyden ja työkyvyn ylläpitämistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuus matalan kynnyksen tukeen ja uusiin digitaalisiin valmennus- ja hoitopolkuihin, joihin sisältyy aina myös työterveyden tuki koko ohjelman ajan.
  • Seuranta: Mahdollisuus seurata vointia ja tuloksia sekä toiminnan vaikuttavuutta yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Miten työkykytutka toimii käytännössä?

Työkykytutkaan pohjautuvassa toimintamallissa ennustava algoritmi toimii yhtenä työterveyden herätteenä ja tuen käynnistäjänä. Algoritmi ennustaa automatisoidusti työterveyshuoltoon kertyneistä, sen piiriin määritellyistä työterveyshuollon potilastiedosta henkilön riskiä päätyä työterveyden aktiivisen työkyvyn tuen piiriin seuraavan vuoden kuluessa.

Tunnistamilleen henkilöille Työkykytutka lähettää sähköisen Voitko hyvin -kyselyn OmaMehiläinen-palveluun. Kyselyssä kartoitetaan mm. henkilön elintapoja, unta, henkistä ja fyysistä toimintakykyä, terveydentilaa, jaksamista sekä itse koettua tarvetta työkyvyn tuelle. Vasta henkilön vastattua kyselyyn Työkykytutkan havainnosta ja vastauksesta tulee tieto oman työterveyshoitajan työlistalle. Kyselyyn vastaaminen on henkilölle vapaaehtoista.

Voitko Hyvin -kyselyn vastaukset saatuaan työterveyshoitaja käy ne läpi, on yhteydessä vastanneisiin ja arvioi kunkin kanssa kokonaistilannetta sekä tarvetta tapaamiselle. Mahdollisessa tapaamisessa keskitytään henkilön itse esille nostamien asioiden ja haasteiden yhteiseen arviointiin ja kartoitetaan motivaatiota ja voimavaroja tehdä terveyttä edistäviä tai työkykyä tukevia muutoksia. Samalla henkilö asettaa muutokselle omat tavoitteensa ja hänen kanssaan sovitaan tuesta niihin pääsemiseksi. Tuki voi olla mm. digitaalinen- tai osin valmentajan tukema hoito- ja valmennuspolku, joka motivoi henkilöä huolehtimaan elämäntavoista, unesta ja palautumisesta tai omasta työkyvystään. Samalla suunnitellaan mahdollisesti tarvittavat muut tukitoimet, hoito tai lisäselvittelyt.

Uudet digitaaliset hoito- ja valmennuspolut tukevat henkilöä tavoitteisiinsa pääsemisessä. OmaMehiläisessä toimivat hoito- ja valmennuspolut tarjoavat henkilölle tietoa, vinkkejä ja harjoitteita muutoksen tekemiseen sekä mahdollisuuden muistutteisiin ja omaseurantaan. OmaMehiläinen mahdollistaa myös helpon ja tietoturvallisen etäkommunikaation oman valmentajan tai työterveysammattilaisen kanssa. Sisältö ja tuki oman terveyden tukemiseen ovat näin henkilön saatavilla silloin ja siellä, missä se hänelle parhaiten sopii.

Jos henkilö ei vastaa Työkykytukan lähettämään Voitko hyvin- kyselyyn, tietoa Työkykytutkan havainnosta ei tallennu potilastietoihin eikä välity työterveyden ammattilaisille. Näin jokainen voi joka kerta itse päättää, haluaako hän Työkykytutkan havaintoa hyödynnettävän hoidossaan. Tarvittaessa henkilö voi silloin itse olla yhteydessä työterveyshoitajaansa. Jokaisella on myös mahdollisuus kieltää Työkykytutkan käyttö koska tahansa OmaMehiläinen-palvelun Työterveysosiossa. Tietoa Työkykytutkasta ja kieltomahdollisuus näkyy siellä niille asiakkaille, joiden työnantajan järjestämään työterveyspalveluun Työkykytutka sisältyy.

Henkilötietojen käsittely Työkykytutkassa

Tietoa Työkykytutkasta ja henkilötietojen käsittelystä löytyy Työkykytutkan potilasesitteestä ( pdf, 329 kB) ja saa tarvittaessa omalta työterveystiimiltä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Mehiläisessä löytyy myös osoitteesta: https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet

Työkykytutkan käyttöönotto

Mehiläisen vastuutiimi ja asiakasyritys sopivat yhdessä Työkykytutkan käyttöönotosta ja käytettävissä olevien tukikeinojen valikoimasta. Työkykytutkan käyttö kirjataan yrityksen Varhaisen tuen malliin ja työterveyshuollon Toimintasuunnitelmaan  ja käsitellään henkilöstön kanssa. Työkykytutka on vain työterveyden käytössä eikä se anna mitään tietoja yritykselle.


Read more about the service in English

Läs mer om tjänsten på svenska