Needs review

Mehiläisen työvalmennuspalvelu on ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukemisen palvelu tilanteisiin, joissa työntekijän nykyisessä työssä jatkaminen tai sinne paluu on uhattuna terveydellisistä syistä. Työvalmennusta voidaan hyödyntää myös, kun työntekijä tarvitsee irtisanomistilanteessa tukea ammatillisen jatkosuunnitelman laatimiseen.

Työvalmennus

Kun työssä suoriutumisessa on haasteita, työntekijä tarvitsee yleensä yksilöllistä neuvontaa ja ohjausta hahmottaakseen ammatilliset jatkovaihtoehtonsa ja mistä suunnitelmien toteutumiselle voi saada tukea.

Käynnistämällä työntekijän työssä suoriutumista ja työkykyä tukevat toimet oikea-aikaisesti, työkykyriskien hallinta helpottuu. Riittävän varhaisilla toimilla voidaan ehkäistä tuottavuuden laskua, sairauspoissaoloja ja työeläkemaksujen kasvua.

Uraohjaus

Varhaisessa vaiheessa jo ennen varsinaisen työkykyongelman pitkittymistä työvalmentaja voi käydä työntekijän kanssa herätteleviä keskusteluja, joissa työntekijä

  • saa informaatiota erilaisista tukimahdollisuuksista
  • keskustellaan eri ratkaisuvaihtoehdoista, joilla pyritään luomaan asenteellista valmiutta miettiä työssä jatkamisen vaihtoehtoja sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeratkaisun sijaan.

Neuvonta toimeentuloasioissa

Työvalmentaja etsii yhdessä työntekijän kanssa konkreettiset keinot ja reitit, joilla työntekijä pystyy siirtymään uuteen sopivampaan työhön. Uraohjauksen lisäksi työvalmentaja selvittää työntekijän toimeentuloon liittyviä asioita ja mistä ammatilliselle jatkosuunnitelmalle järjestyy taloudellinen tuki. Työvalmentajat työskentelevät ammatillista jatkosuunnitelmaa laatiessaan tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon ja työnantajien lisäksi mm. työeläke- ja vakuutusyhtiöiden, Kelan, työhallinnon ja oppilaitosten kanssa.

Näin pääset työvalmennukseen

Työvalmennus voi toteutua työterveyshuollossa työterveyslääkärin tai -hoitajan konsultaatiopyynnöllä sosiaalialan asiantuntijan konsultaationa, jolloin yritys on oikeutettu Kela-korvaukseen (KL1).

Palvelu voi käynnistyä myös suoraan esim. yrityksen HR:n tai esimiehen toimeksiannolla, jos työntekijän työssä suoriutumisesta ja työkyvystä ollaan huolissaan. Jos työntekijällä on työkyvyttömyyden uhka, palvelu alkaa yleensä sosiaalialan asiantuntijan konsultaatiopalveluna ja jatkotoimeksianto saadaan työeläke- tai vahinkovakuutusyhtiöstä.

Työvalmennus osana työterveyspalveluita 

Työntekijä hyötyy työterveyspalveluihin liittyvästä työvalmennuksesta, koska hän pystyy laatimaan konkreettisen ammatillisen jatkosuunnitelman saman asiantuntijan kanssa alusta loppuun.

Myös työterveyshuolto ja työnantaja pystyvät seuraamaan osatyökykyisen työntekijän asian etenemistä ammatillisen kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa. Tämä ei yleensä toteudu, jos ammatillisen kuntoutuksen suunnittelu siirtyy ulkopuoliselle ammatillisen kuntoutuksen palveluntuottajalle.

Työvalmennuksen hyödyt

Sosiaalialan asiantuntijan konsultaationa tapahtuva työvalmennus mahdollistaa ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukemisen palvelujen hyödyntämisen aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Työvalmentaja on neutraali toimija työsuhteen ja hoitosuhteen ulkopuolelta, mikä mahdollistaa realistisen keskustelun tilanteesta ja vaihtoehdoista työntekijän kanssa. Keskiössä on työhön liittyvien ongelmien ratkaisu-, ei sairauskeskeinen tarkastelu.

Lue Lisää

Lue työvalmentajan palveluista kertova artikkeli: Edessä uusi sopivampi ura.
Lue myös työnohjauksesta.