Työkykypalvelut

Sairauksien hoitaminen ei aina yksinään auta työntekijää palaamaan onnistuneesti työhön. Mehiläisen työkykypalvelut antavat konkreettisia kehitysehdotuksia terveysongelmien vuoksi menetetyn työajan vähentämiseksi ja tehokkaan työajan lisäämiseksi. Varmistamme, että työntekijä saa kaiken tarvitsemansa tuen työssä jatkamiseen sairaudestaan huolimatta. Lisäksi autamme työpaikkoja varhaisen tuen ja sairauspoissaolojen hallintamallin luomisessa.

Mehiläisen palvelut työkykyjohtamisen tukena

Työkyky tarkoittaa ihmisen terveyttä ja toimintakykyä, osaamista, arvoja, asenteita ja motivaatiota. Niiden lisäksi työkykyyn vaikuttavat vielä johtaminen, työyhteisö ja työolot. Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja terveys on ihmisen työkyvyn perusta. Sen päälle tulee osaaminen, kuten koulutus ja ammatilliset tiedot ja taidot. Näiden lisäksi arvoilla, työhön liittyvillä asenteilla ja motivaatiolla on suuri vaikutus työkykyyn. Jos asenne työtä kohtaan on myönteinen ja työhön riittää motivaatiota, työkyky vahvistuu.

Työntekijän henkilökohtaisten voimavarojen lisäksi työkykyyn vaikuttaa se, millaista esihenkilötyö on, millainen fyysinen työpaikka on, millaiset työolot ovat ja millainen työyhteisö on. Kaikki neljä työkykyyn vaikuttavaa puolta vaikuttavat myös toisiinsa ja työkyvyn ylläpito on kaikkien osien huomioimista. Työntekijä on vastuussa omista voimavaroistaan ja käytöksestään työyhteisön jäsenenä, esihennkilö ja työpaikan johto johtamisesta ja työoloista ja työterveyshuolto työkyvyn tukemisesta työntekijän terveyden ja toimintakyvyn osalta.

Työntekijän työkyvyn arviointi

Työterveyshuolto arvioi työkykyä terveystarkastuksissa ja aina, kun työntekijä hakeutuu vastaanotolle. Työterveyshuollossa on moniammatillinen tiimi, johon kuuluu muun muassa työterveyslääkäreitä, työterveyshoitajia, työterveyspsykologeja, työfysioterapeutteja ja työvalmentajia, jotka ovat sosiaalialan asiantuntijoita.

Työntekijä voi itse hakeutua työkyvyn arviointiin, työnantaja voi tehdä aloitteen arvioinnille tai työterveyshuolto voi ehdottaa työkyvyn arviointia.

Työterveyshuolto arvioi työntekijän terveyttä suhteessa työhön. Vastaanottokäyntien lisäksi työkykyä voidaan arvioida tutkimalla fyysistä terveyttä esimerkiksi erilaisilla mittauksilla tai työfysioterapeutin testeillä.

Lue lisää:

Työelämätiedon Työkyvyn ennuste -mittari 

Psyykkinen toimintakyky ja sen arviointi

Työntekijän psyykkistä toimintakykyä arvioivat työterveyspsykologi ja psykiatri. Työterveyspsykologi voi haastatella työntekijää ja tehdä hänen kanssaan erilaisia testejä. Psykiatri tekee lääketieteellisen diagnoosin ja ehdottaa sopivaa hoitoa.

Lisätietoa työkyvyttömyydestä ja sairauslomista

Työkykyä ylläpitävä toiminta

Jokainen voi huolehtia itse työkyvystään huolehtimalla terveydestään esimerkiksi liikkumalla, nukkumalla riittävästi, syömällä hyvin ja huolehtimalla siitä, että työ ja muu elämä ovat tasapainossa. Ihminen tarvitsee elämään muutakin sisältöä kuin työn voidakseen hyvin.

Työntekijän osaaminen pysyy työelämän vauhdissa mukana, kun hän osallistuu koulutuksiin ja opettelee jatkuvasti uutta. Työterveyshuolto ei voi parantaa ammattitaitoa, mutta työterveyshuolto voi auttaa alentuneen työkyvyn syyn tunnistamisessa. Esimerkiksi työuupumuksen taustalla voi olla ammattitaidon puute. Tukikeskustelu työterveyshoitajan kanssa voi auttaa kadoksissa olevan työmotivaation löytämisessä.

Mehiläisen Työelämäpalvelut tarjoaa työkyvyn ylläpitoon Kuntoon-mallin.

Tutustu työkykypalveluihimme

Kiinnostuitko ja haluat tehdä työterveyssopimuksen? Tee sopimus verkossa tai pyydä tarjous

Lisää aiheesta