Työhyvinvointi on ISS:n strategian kärjessä

ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. ISS:lle henkilöstö on aidosti yrityksen tärkein voimavara. Jotta ISS voi tarjota asiakkailleen parasta mahdollista palvelua, ISS:n 11 500 työtekijän oman työhyvinvoinnin on oltava kunnossa. Siitä huolehtii Mehiläinen verkostoineen.

ISS Palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen korostaa, että työterveyshuollossa on kyse mitä suurimmassa määrin strategisesta yhteistyöstä. Henkilöstöjohtaminen on ISS:n kilpailukyvyn kivijalka, ja se edellyttää laadukkuutta myös työhyvinvoinnin varmistamisessa.

– Yhteistyössä Mehiläisen kanssa on kyse kumppanuudesta. Lähtökohtina ovat meidän työmme luonne ja sen edellytykset. Emme voi ulkoistaa työhyvinvointia, mutta on tärkeää, että tukenamme on toimija, joka tuntee tarpeemme ja on sitoutunut samoihin tavoitteisiin. Kumppanuus on ennen kaikkea kykyä nähdä se, mikä on meille tärkeää.

Haastavaa ISS:n työterveyshuollon hoidossa on ISS:n toiminnan moniportaisuus. ISS:n työntekijät toimivat aina ISS:n asiakkaiden luona. Mehiläisen on siis ymmärrettävä sekä ISS:n toiminnan luonne ja tavoitteet että ne moninaiset toimintaympäristöt haasteineen, joissa ISS:n väki työskentelee.

– Mehiläisen asiantuntijat tekevät läheistä yhteistyötä meidän palvelujohtajiemme ja lähiesihenkilöidemme kanssa. On tärkeää, että keskusteluyhteys on luonteva ja akuutit asiat uskalletaan ottaa esille.

– Työhyvinvointi lähtee viime kädessä hyvästä esihenkilötoiminnasta, jota työterveyshuolto tukee. Jos johtamista talon sisällä ei hoideta hyvin, työterveyshuollolle jää liikaa töitä, Huuskonen huomauttaa.

Valtakunnallinen kattavuus

Vuonna 2009 ISS jatkoi yhteistyötä Mehiläisen kanssa välissä olleen vuoden tauon jälkeen. ISS halusi yhteistyökumppanin, joka pystyy tarjoamaan työterveyshuollon palvelut ISS:lle yhtä laadukkaasti ja tehokkaasti kaikilla paikkakunnilla. ISS:n työntekijät ovat sijoittuneet ympäri Suomea noin 300 paikkakunnalle.

– Kumppanillamme on oltava hyvä verkosto ja voimaa viedä sovitut pelisäännöt samanlaisina kaikkialle, missä toimimme, Huuskonen painottaa.

Tasainen laatu on tärkeää, jotta esimerkiksi työkykyarviot ja sairauslomien seuranta koskettavat samalla tavoin kaikkia ISS:n työntekijöitä. ISS:lle on tärkeää saada raportit ja seurantatiedot yhteismitallisina, jotta yrityksen johto ja esihenkilöt osaavat asettaa tavoitteet ja korjaavat toimenpiteet oikein.

Siellä, missä Mehiläisellä ei ole omaa toimipistettä, se toimii verkostokumppaneidensa välityksellä. Joka paikkakunnalla käytettävissä on moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat työterveyslääkäri, työpsykologi, työfysioterapeutti ja tarvittavat tutkimuspalvelut. Taustatukena ovat myös Mehiläisen eri alojen asiantuntijat. Kokonaisuus pysyy aina Mehiläisen koordinoivissa käsissä.

Konkreettista vaikuttavuutta

– Työterveyshuollon tuloksellisuus lähtee jo työhöntulotarkastuksista. Silloin on nähtävä, onko hakijalla terveydelliset edellytykset toimia siinä tehtävässä, johon hän on tulossa. Vastuu on silloin tietysti myös uudella työntekijällä itsellään. Hänen on oltava rehellinen, jotta hänen toimintakykynsä voidaan arvioida todellisin perustein, Huuskonen pohtii.

ISS on asettanut työterveyshuoltonsa päätavoitteiksi muun muassa sairauspoissaolojen vähentämisen, osatyökykyisten työntekijöiden työurien tukemisen sekä työturvallisuuskulttuurin parantamisen. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pyritään myös tukemaan nuorten työntekijöiden täysivaltaista integroitumista työelämään ja iäkkäämpien työntekijöiden jaksamista. Keskeinen työhyvinvoinnin edellytys on esihenkilöiden jaksamisesta huolehtiminen ja esimiestyön tukeminen.

Uudelleen alkaneen yhteistyön ensimmäinen vuosi on jo tuottanut hyviä tuloksia. Sairauspoissaolojen suunta on ollut laskeva jo muutaman vuoden ajan. Entistä tavoitteellisemman toiminnan myötä Huuskonen uskoo poissaolojen vähentyvän entisestään. Vuonna 2009 poissaoloprosentti oli 5,6, ja vuoteen 2012 mennessä poissalojen odotetaan vähenevän 5 prosenttiin.

– Varhainen puuttuminen ja työhön paluun tukeminen ovat vähentäneet sairauspoissaoloja ja estäneet niiden pitkittymistä. Mehiläisen työterveyshoitajat seuraavat sairauspoissaoloja, pitävät yhteyttä työntekijöihin myös sairausloman aikana ja varmistavat, että työntekijät saavat työhön paluuta tukevaa hoitoa ja kuntoutusta. Mahdollisia riskitapauksia poimitaan esiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Huuskonen kertoo.

Osatyökykyisten henkilöiden työuria on onnistuttu jatkamaan muuttamalla tehtävänkuvia. Kun riskit on löydetty ajoissa ja uudet työtehtävät on suunniteltu yhdessä esihenkilöiden kanssa, työkyvyttömyys on voitu kääntää uudeksi uraksi toisissa tehtävissä. Työhönpaluussa on pystytty hyödyntämään myös osa-aikatyötä ja osasairauspäivärahan mahdollisuutta.

– Viimeisen vuoden aikana olemme saaneet vähennettyä sairauseläkkeistä aiheutuvia kustannuksia 30 prosentilla.

Kehittäminen jatkuu

ISS on tehnyt Mehiläisen kanssa pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan toimintasuunnitelman siitä, mihin työterveyshuollossa ja työhyvinvoinnin varmistamisessa tulee keskittyä, milloin mitäkin kehittämistoimenpiteitä käynnistetään ja miten yhteistyötä viedään eteenpäin.

– Tulokset eivät aina näy heti, vaan pidemmän ajan kuluessa. Siksi yhteistyön onkin oltava pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Olemme avoimia kaikille uusille ideoille ja kehittämisehdotuksille. Työhyvinvoinnin kehittämisessä ei olla milloinkaan valmiita. Olennaista on osata löytää kriittiset pisteet ja ajoittaa kehittäminen oikein.

Huuskonen

ISS palveluiden henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen

Teksti kirjoitettu 2009