Työhyvinvoinnilla tuottavuuden kimppuun

Investoidessaan henkilöstönsä työhyvinvointiin yritys vaikuttaa suoraan oman liiketoimintansa menestykseen, sillä hyvinvoiva ihminen on tuottava työntekijä.

Mehiläisen uudet työhyvinvointipalvelut ovat osa Mehiläisen Työelämäpalvelut-konseptia, jolla vaikutetaan koko henkilöstön suorituskykyyn ja tuottavuuteen.

Työhyvinvointiin panostaminen on yritykselle keskeinen strateginen valinta. Henkilöstön poissaolojen vähentyessä ja tuottavan työajan kasvaessa yritys voi säästää huomattavan summan euroja. Työhyvinvoinnin tavoitteiden tulee sisältyä liiketoiminnan tavoitteisiin ja strategisiin linjauksiin. Tällöin johto voi arvioida suorituskyvyn ja tuottavuuden kasvua eli työhyvinvoinnin tavoitteita suoraan liiketuloksen, tasevaikutuksen ja omistaja-arvon mittarein. Henkilöstöpääoma on firman tärkein pääoma ja jos porukalla homma ei toimi, niin ei organisaatiollakaan asiat ole silloin hyvin.

Työhyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, kuten terveys, osaamistaso ja työelämätaidot. Joskus työntekijällä voi olla osaamistason vajetta vaikkapa työkalujen kanssa, mikä häiritsee työntekoa. Työ voi myös olla järjestetty niin, ettei sitä ehdi tehdä sovitussa ajassa. Yrityksen tai organisaation olisi hyvä tunnistaa ja puuttua rakentavasti näihin työhyvinvoinnin eli tuottavuuden kannalta ”heikkoihin lenkkeihin”, sillä tutkimusten mukaan jopa puolet tehollisesta työajasta kuluu kaikkeen muuhun kuin tuottavaan työhön.

Mehiläisen työhyvinvointipalvelut pureutuvat tähän problematiikkaan tuomalla siihen laajasti yksilön, yhteisön ja sitä kautta koko yrityksen hyvinvointia edistäviä ratkaisuja, jotka vastaavat jatkuvasti muuttuvan työelämän haasteisiin. Työhyvinvoinnin edistäminen on tärkeää yhteiskunnalliseltakin kannalta, koska sillä voidaan ehkäistä työkyvyttömyydestä johtuvaa ennenaikaista eläköitymistä ja siten nostaa eläkkeelle jäämisen ajankohtaa.

Työnilo kannattaa

Toivotamme usein toisillemme töihin lähtiessämme ”Työniloa”! Työnilo voi syntyä esimerkiksi siitä, että työpaikalla perustyöhyvinvoinnin elementit ovat kunnossa.

Ihmiselle on toimeentulon lisäksi tärkeää tiedostaa, miksi tekee työtään, jotta hän pystyisi saamaan työltään esimerkiksi onnistumisen tunteita ja siten työn iloa. Näin pystytään paremmin sulattamaan nekin tehtävät, joista ei välttämättä pidetä. Toinen tärkeä asia on johtaminen. Esihenkilön tehtävänä on mahdollistaa ja varmistaa se, että työntekijä pystyy tekemään ja hän tietää tekevänsä juuri niitä asioita, joita yritys haluaa. Kolmas työhyvinvointiin vaikuttavista peruspilareista on yhteisöllisyys: kuinka työyhteisö toimii, tukevatko ihmiset toisiaan ja miten hommia porukalla hoidetaan. Toimivuus näkyy esimerkiksi siinä, miten hyvin poissaolevan työkaverin työt pystytään paikkaamaan. Eräs uusista haasteista tämän päivän työyhteisöissä on yhteistyökumppaneiden ja vuokratyövoiman nivouttaminen työyhteisöihin. Yrityksen johtamiskulttuuri luo pitkälle työyhteisöjen kulttuuria. Niinpä johtavassa asemassa olevien henkilöiden suhtautumisella työhyvinvointiin ja siihen, miten he siirtävät työhyvinvointiin liittyvää vastuuta laajasti organisaation eri tasoille on suuri merkitys.

Työhyvinvoinnin edistäminen saatetaan joskus erheellisesti sekoittaa henkilöstöetuihin, joita edustavat esimerkiksi liikunta- ja kulttuurisetelit. Henkilöstöedut ovat kannatettavia, mutta niiden hyötyä yksilötasolla on hankala mitata. Työhyvinvointi on puolestaan osa työtä, työnteon tukemista ja siinä suoriutumista.

Pitkäjänteistä sitoutumista

Mehiläisen työhyvinvointipalvelut tukevat ja edistävät henkilöstön työhyvinvointia monesta eri näkökulmasta. Mehiläinen tarjoaa palvelukokonaisuuksia johtamiseen, esihenkilötyöhön ja toiminnan organisointiin, osaamisen kehittämiseen, urasuunnitteluun ja työelämän ja elämän laadun sekä työkyvyttömyysriskien hallintaan.

Mehiläinen tekee aina yhdessä asiakkaan kanssa lähtötilanteen kartoituksen ja määrittelee hyvinvoinnin painopisteet asiakkaan liiketoimintastrategian mukaisesti. Tämän pohjalta laaditaan hyvinvointisuunnitelman 1-5 vuodeksi. Asiantuntijamme kirjaavat suunnitelmaan konkreettisesti mitattavissa olevat tavoitteet ja tarkat mittarit. Näin Mehiläinen voi seurata tuloksia säännöllisesti ja osoittaa ne selkeästi numeroina, euroina ja innovaatioiden määränä. Työhyvinvointi on hieman ameebamainen asia, jossa monet tekijät vaikuttavat ja linkittyvät toisiinsa. Sen edistäminen ei onnistu ”kikkakepposilla” vaan vaatii pitkäjänteistä sitoutumista.

Lisää aiheesta