Turvallisesti töissä - työterveys työpaikkojen tukena

Päivitetty 20.10.2020

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti yhteiskuntaamme, työelämään ja jokaisen suomalaisen arkeen.

Yrityksillä ja työnantajilla on ollut monta uutta ja osin vierastakin asiaa pohdittavanaan turvallisen työnteon ja asioinnin edellytysten varmistamisessa. Moniin eteen tuleviin asioihin ei ole valmiita ratkaisuja, mikä on nostanut yritys- ja toimialarajat ylittävän yhteistyön merkitystä. Samalla on korostunut työterveyshuollon asiantuntijarooli ajankohtaisen lääketieteellisen tiedon jakamisessa sekä työpaikkojen riskien kartoittamisen, suojautumisen, turvallisen työnteon ja työpaikan tartuntaketjujen katkaisun kysymyksissä.

Mehiläinen Työelämäpalvelut haluaa osaltaan edistää hyvien toimintatapojen ja käytäntöjen muodostumista työpaikoille mahdollisimmin turvallisen työskentelyn jatkamiseksi. Sitä tukemaan olemme laatineet tiiviin tietopaketin turvallisen työnteon suunnittelun tueksi asiakasyritystemme käyttöön sekä tietoa ja linkkejä ajankohtaisin työelämän kysymyksiin ja turvalliseen työhön liittyen. Lisätietoja näistä sekä tukea ja apua työpaikan turvallisuuden suunnitteluun saa omalta työterveystiimiltä.

Turvallisesti töissä
Suunnitelma turvalliseen työskentelyyn

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta myös poikkeusoloissa. Ajankohtaisessa epidemiatilanteessa työpaikan riskienarviointi on päivitettävä huomioimaan koronavirukseen liittyvät seikat. Riskinarvioinnissa on tärkeä olla mukana sekä työntekijöiden edustaja(t), että työterveystiimistä mieluiten työterveyslääkäri.

Osana työpaikan epidemiatilanteen hallintaa, työpaikoille on tärkeä laatia selkeät suunnitelmat, jotka mahdollistavat turvallisen ja mahdollisimman normaalin työskentelyn myös poikkeustilanteissa. Suunnitelmaa on tärkeä piävittää säännöllisesti epidemiatilanteen mukaan ja siihen on hyvä kirjata työpaikkakohtaiset ohjeet ja menettelytavat, joilla vähennetään tartuntariskiä työpaikalla. Ensisijaisina toimenpiteinä tässä ovat tarpeettomien lähikontaktien vähentäminen ja tartuntariskien pienentäminen työympäristössä. Tämä ei kuitenkaan aina ole täysin mahdollista ja silloin työ suunnitellaan niin, että riskit on minimoitu.

Työntekijöiden välisiä fyysisiä kontakteja voidaan vähentää muun muassa välttämällä kättelyä ja muuta tarpeetonta lähikontaktia, huomioimalla etätöiden ja työvuorojärjestelyjen mahdollisuudet työpaikalla olevien työntekijöiden määrän hallitsemiseksi, tekemällä työtä riittävin turvavälein, ohjeistamalla sosiaalitilojen, ruokailutilojen ja muiden yhteistilojen käyttöä, ja huomioimalla erilaisten rakenteellisten ratkaisujen mahdollisuus pisaroiden leviämisen estämisessä. Tartuntariskiä voidaan vähentää myös muun muassa hygienia- ja siivousohjein, ohjeistamalla yhteiskäyttölaitteista, tehostamalla siivousta ja käyttämällä tarvittaessa suojaimia esim. lähekkäin työskenneltäessä.

Konkreettista apua riskien arviointiin ja turvallisen työn suunnitteluun sekä ohjeiden laatimiseen saa omalta työterveystiimiltä, joka tuntee työpaikan olosuhteet ja osaa huomioida myös toimialan erityispiirteet.

muistilista 20.10.

Linkkejä, joita voit hyödyntää laatiessasi ohjeita ja toimintamalleja turvalliseen työhön

Koronavirustestaus ja tartuntaketjun katkaiseminen työpaikoilla

Epidemian vakavuutta ja laajuutta voidaan merkittävästi vähentää sekä yhteiskunnan että työpaikan tasolla ”Testaa, jäljitä, eristä, hoida” -strategialla. Sen mukaisesti tartunnan saaneet pyritään tunnistamaan mahdollisimman nopeasti testaamalla kaikki, joilla on syytä epäillä koronavirustartuntaa. Tartuntaketjut katkaistaan eristämällä tartunnan saaneet toipumisen ajaksi sekä jäljittämällä ja ohjaamalla karanteeniin kaikki heille altistuneet. Tämä vähentää merkittävästi viruksen leviämistä.

Osana Mehiläisen Koronavirus-testauspalvelua kaikille positiivisen testituloksen saaneille tehdään jäljityskysely ja altistuneiden kartoitus, jonka tulokset ilmoitetaan sairastuneen henkilön asuinkunnan tartuntatautiyksikköön. Työnantaja voi lisäksi pyytää oman työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan apua työpaikan tartuntaketjujen kartoituksessa ennen virallisen reitin aktivoitumista. Se kannattaa aloittaa vahvassa tartuntaepäilyssä jo testitulosta odotellessa ja viimeistään heti, kun tartunta todetaan.

testaus ja jäljitys


Mehiläisen koronavirustestit

Mehiläisessä on saatavilla sekä koronavirustartunnan osoittavat PCR- ja antigeeninosoitustestit että oireettomille, jo toipuneille soveltuva vasta-ainetesti. Testaustarve ja lähetekriteerit arvioidaan joko Digiklinikalla, oman työterveyslääkärin -tai hoitajan etävastaanotolla tai Mehiläisen hengitystieinfektio-klinikalla.

Positiivinen PCR- tai antigeeninosoitustesti kertoo ajankohtaisesta tartunnasta ja auttaa tartuntaketjujen katkaisussa. Negatiivinen tulos ei kuitenkaan varmuudella sulje pois tartuntaa/ tartuttavuutta, koska viruksen erittyminen vaihtelee taudin eri vaiheissa eikä ala heti tartunnan saamisen jälkeen.

Koronavirustartunta voi olla myös oireeton. Sen vuoksi kohdennetut oireettomien PCR-testit ovat mahdollisia tilanteissa, joissa on syytä epäillä tartuntoja esimerkiksi työpaikalla tai työmatka tai muu vastaava syy edellyttää testaamista. Altistuneen tai matkalta palaavan karanteenia ei kuitenkaan voida toistaiseksi purkaa negatiivisella testituloksella. Oireettomien testaamiseen liittyvät käytännöt tulee sopia erikseen oman työterveystiimin kanssa. Kohdentamatonta oireettomien testausta ei tehdä.

Vasta-ainetesti kertoo aiemmin sairastetusta taudista, mutta ei nykytiedolla vielä suojan kestosta tai immuniteetista. Testi kertoo, oliko aiemmin sairastettu tauti Covid-19, mutta se ei sovellu ajankohtaisen tartunnan osoittamiseen eikä auta tartuntaketjun katkaisussa. Kohdentamatonta vasta-aineseulontaa ei suositella.

Koronavirustestit oikeuttavat työterveyshuollon kelakorvaukseen korvausluokassa II 1.4.2020 alkaen, kun työterveyshuoltosopimuksessa on sovittu sairaanhoidon järjestämisestä, ja työnantaja ja palveluntuottaja ovat sopineet koronavirustesteistä. Oireettomille esim. työmatkoja varten tehdyt testit eivät ole kela-korvattavia.

Lisätietoja korovirustesteistä, niiden oikeasta käytöstä ja tulosten tulkinnasta sekä eri testien eroista saa parhaiten omalta työterveyslääkäriltä.

Lue lisää: Koronavirustestit Mehiläisessä

Toimintamalli työpaikalle koronavirusinfektio-tilanteisiin

Työpaikalla on tärkeä olla valmiiksi mietittynä toimintamalli positiivisen testituloksen varalle. Sen tulee sisältää selkeät toimintaohjeet esimiehille, vastuut työpaikan altistumisketjujen jäljittämiseksi, ilmoituskäytännöt esimiehelle ja altistuneille tietosuoja-asiat huomioiden sekä ohjeet altistuneiden henkilöiden ohjaamisesta pois työstä odottamaan tuloksia ja virallisen jäljitystyön tuloksia. Mehiläisellä on valmista materiaalia, mistä on helppo rakentaa oman työterveystiimin kanssa toimiva malli yrityksen tarpeisiin. Oma työterveystiimi voi myös olla jäljitystyössä työnantajan apuna.

Jaksaminen ja henkinen hyvinvointi poikkeusoloissa

Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu poikkeusoloissa ja lähikontaktien vähentyessä on tärkeä huomioida, ettei kukaan jää ajatustensa kanssa yksin. Avun hakeminen riittävän varhaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä pitkäaikaisten tai vakavien mielenterveyden ongelmien muodostumisen. Tutustu monipuolisiin mielenterveyttä edistäviin palveluihimme, joita on tarjolla yksilöille, työyhteisöille ja esimiestyöhön.

Johtamisen ja esimiestyön tukeminen poikkeusoloissa

Johtaminen ja esimiestyö ovat keskeisiä tekijöitä työn sujumisen, työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä. Poikkeusoloissa korostuvat muutostilanteiden hallinta ja nopeidenkin muutosten viestintä sekä etäjohtamiseen liittyvät uudet tarpeet ja muutokset.

Tuki- ja liikuntaelimistön terveydestä ja fyysisetä hyvinvoinnista huolehtiminen poikkeusoloissa

Etätyön ja rajoitusten vaikutukset saattavat näkyä tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksena ja liikunnan vähenemisenä. Etätyö lisää usein ergonomiaan liittyviä haasteita, joiden myötä tuki- ja liikuntaelimistön oireet saattavat lisääntyä. Työfysioterapeutin ohjauksella ja neuvonnalla ongelmiin löytyy usein ratkaisu pienillä, mutta tehokkailla keinoilla, mm. ergonomiaohjauksella sekä työn tauotuksella ja sopivilla elpymisliikkeillä. Työfysioterapeutin palveluita voi nyt hyödyntää myös etävastaanoton avulla ja myös ergonomiaohjaus voidaan toteuttaa etänä videon välityksellä, myös kotitoimistolle. Apua ergonomiaohjauksen järjestämiseen saa omalta työterveyshoitajalta. Tutustu lisäksi ergonomia infoihimme sekä liikunta-aiheisiin digivalmennuksiimme.


Annika Jalli, Johtava työterveyslääkäri Mehiläinen Työelämäpalvelut

Safety at work – Support for workplaces from occupational health care services