Turvallisesti töissä - työterveys työpaikkojen tukena

Päivitetty 23.2.2021

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti yhteiskuntaamme, työelämään ja jokaisen suomalaisen arkeen. Mehiläinen Työelämäpalvelut haluaa osaltaan edistää hyvien toimintatapojen ja käytäntöjen muodostumista työpaikoille mahdollisimmin turvallisen työskentelyn jatkamiseksi. Työterveyshuollolla on asiantuntijarooli ajankohtaisen lääketieteellisen tiedon jakamisessa sekä työpaikkojen riskien kartoittamisen, suojautumisen, turvallisen työnteon ja työpaikan tartuntaketjujen katkaisun kysymyksissä. Lisätietoja ja tukea työpaikan turvallisuuden suunnitteluun saa omalta työterveystiimiltä.

Turvallisesti töissä
Suunnitelma turvalliseen työskentelyyn

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta myös poikkeusoloissa. Ajankohtaisessa epidemiatilanteessa työpaikan riskienarviointi on päivitettävä huomioimaan koronavirukseen liittyvät seikat. Riskinarvioinnissa on tärkeä olla mukana sekä työntekijöiden edustaja(t), että työterveystiimistä mieluiten työterveyslääkäri.

Osana työpaikan epidemiatilanteen hallintaa, työpaikoille on tärkeä laatia selkeät suunnitelmat, jotka mahdollistavat turvallisen ja mahdollisimman normaalin työskentelyn myös poikkeustilanteissa. Suunnitelmaa on tärkeä päivittää säännöllisesti epidemiatilanteen mukaan ja siihen on hyvä kirjata työpaikkakohtaiset ohjeet ja menettelytavat, joilla vähennetään tartuntariskiä työpaikalla. Ensisijaisina toimenpiteinä tässä ovat tarpeettomien lähikontaktien vähentäminen ja tartuntariskien pienentäminen työympäristössä. Tämä ei kuitenkaan aina ole täysin mahdollista ja silloin työ suunnitellaan niin, että riskit on minimoitu.

Työntekijöiden välisiä fyysisiä kontakteja voidaan vähentää muun muassa välttämällä kättelyä ja muuta tarpeetonta lähikontaktia, huomioimalla etätöiden ja työvuorojärjestelyjen mahdollisuudet työpaikalla olevien työntekijöiden määrän hallitsemiseksi, tekemällä työtä riittävin turvavälein, ohjeistamalla sosiaalitilojen, ruokailutilojen ja muiden yhteistilojen käyttöä, ja huomioimalla erilaisten rakenteellisten ratkaisujen mahdollisuus pisaroiden leviämisen estämisessä. Tartuntariskiä voidaan vähentää myös muun muassa hygienia- ja siivousohjein, ohjeistamalla yhteiskäyttölaitteista, tehostamalla siivousta ja käyttämällä tarvittaessa suojaimia esim. lähekkäin työskenneltäessä.

Konkreettista apua riskien arviointiin ja turvallisen työn suunnitteluun sekä ohjeiden laatimiseen saa omalta työterveystiimiltä, joka tuntee työpaikan olosuhteet ja osaa huomioida myös toimialan erityispiirteet.

Työturvallisuus ja tapaturmat etätyössä

Työnantajan vastuu työntekijään terveydestä ja turvallisuudesta koskee myös etätyötä. Työturvallisuuslain säännökset soveltuvat kuitenkin rajoitetusti etätyöhön, koska työnantajalla on rajallinen mahdollisuus valvoa työolosuhteita tai seurata kuormittumista. Etätyötä tehtäessä sattuvat työtapaturmat ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piirissä. Korvaus edellyttää selvää syy-yhteyttä toimenkuvan mukaiseen työhön. Koska työn ja vapaa-ajan rajaa on etätyössä joskus vaikea erottaa, lisäksi suositellaan usein vapaaehtoista vapaa-ajan tapaturmavakuutusta, joko työnantajan tai työntekijän kustantamana.

Lue lisää:

Koronavirustestaus ja tartuntaketjun katkaiseminen työpaikoilla

Epidemian vakavuutta ja laajuutta voidaan merkittävästi vähentää sekä yhteiskunnan että työpaikan tasolla ”Testaa, jäljitä, eristä, hoida” -strategialla. Sen mukaisesti tartunnan saaneet pyritään tunnistamaan mahdollisimman nopeasti testaamalla kaikki, joilla on syytä epäillä koronavirustartuntaa. Tartuntaketjut katkaistaan eristämällä tartunnan saaneet toipumisen ajaksi sekä jäljittämällä ja ohjaamalla karanteeniin kaikki heille altistuneet. Tämä vähentää merkittävästi viruksen leviämistä.

Lue lisää: Koronavirustestit Mehiläisessä

Osana Mehiläisen Koronavirus-testauspalvelua kaikille positiivisen testituloksen saaneille tehdään jäljityskysely ja altistuneiden kartoitus, jonka tulokset ilmoitetaan sairastuneen henkilön asuinkunnan tartuntatautiyksikköön. Työnantaja voi lisäksi pyytää oman työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan apua työpaikan tartuntaketjujen kartoituksessa ennen virallisen reitin aktivoitumista. Se kannattaa aloittaa vahvassa tartuntaepäilyssä jo testitulosta odotellessa ja viimeistään heti, kun tartunta todetaan.

testaus ja jäljitys

Toimintamalli työpaikalle koronavirusinfektiotilanteisiin

Työpaikalla on tärkeä olla valmiiksi mietittynä toimintamalli positiivisen testituloksen varalle. Sen tulee sisältää selkeät toimintaohjeet esihenkilöille, vastuut työpaikan altistumisketjujen jäljittämiseksi, ilmoituskäytännöt esihenkilölle ja altistuneille tietosuoja-asiat huomioiden sekä ohjeet altistuneiden henkilöiden ohjaamisesta pois työstä odottamaan tuloksia ja virallisen jäljitystyön tuloksia. Mehiläisellä on valmista materiaalia, mistä on helppo rakentaa oman työterveystiimin kanssa toimiva malli yrityksen tarpeisiin. Oma työterveystiimi voi myös olla jäljitystyössä työnantajan apuna.

Johtamisen ja esihenkilötyön tukeminen poikkeusoloissa

Johtaminen ja esihenkilötyö ovat keskeisiä tekijöitä työn sujumisen, työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä. Poikkeusoloissa korostuvat muutostilanteiden hallinta ja nopeidenkin muutosten viestintä sekä etäjohtamiseen liittyvät uudet tarpeet ja muutokset.


Annika Jalli, Johtava työterveyslääkäri Mehiläinen Työelämäpalvelut

Safety at work – Support for workplaces from occupational health care services

Lisää aiheesta