HomeHome
Ajanvaraus
FI

Ajanvaraus

Haku

Valikko

Turvallisesti töissä - työterveys työpaikkojen tukena

Koronaepidemia sekä siihen liittyvät välttämättömät rajoitustoimet ovat vaikuttaneet voimakkaasti yhteiskuntaamme, työelämään ja terveydenhuoltoon koko kevään ajan. Nyt, epidemiatilanteen ollessa Suomessa suvantovaiheessa, rajoitustoimien hallittu purkaminen on alkanut hallituksen hybridistrategian mukaisesti. Samalla, kun yhteiskuntaa asteittain avataan ja suunnitellaan mahdollisimman turvallista ”uuteen normaaliin” palaamista, seurataan rajoitusten vähentämisen vaikutuksia virustilanteeseen ja pyritään aktiivisesti estämään viruksen leviämistä. Seuraamme myös tiivisti maailman tilannetta ja opimme koko ajan lisää viruksesta ja sen vaikutuksista, mikä auttaa valmistautumisessa mahdollisiin uusin epidemia-aaltoihin.

Jotta epidemia ei lähtisi leviämään uudestaan, paluu ”uuteen normaaliin” tulee tehdä huolellisen suunnittelun kautta. Sen myötä yrityksillä ja työnantajilla on nyt monta uutta ja osin vierastakin asiaa pohdittavanaan turvallisen työnteon ja asioinnin edellytysten varmistamiseksi. Moniin eteen tuleviin asioihin ei vielä ole valmiita ratkaisuja, mikä nostaa yritys- ja toimialarajat ylittävän yhteistyön merkitystä. Samalla korostuu työterveyshuollon asiantuntijarooli työpaikkojen riskien kartoittamisen, suojautumisen, turvallisen työnteon sekä työpaikan tartuntaketjujen katkaisun kysymyksissä.

Mehiläinen Työelämäpalvelut haluaa osaltaan edistää turvallisten toimintatapojen ja käytäntöjen muodostumista työpaikoille mahdollisimmin turvallisen työskentelyn jatkamiseksi. Sitä tukemaan olemme laatineet tiiviin tietopaketin turvallisen työhön paluun suunnittelun tueksi asiakasyritystemme käyttöön sekä tietoa ja linkkejä ajankohtaisin työelämän kysymyksiin ja turvalliseen työhön liittyen. Lisätietoja näistä sekä tukea ja apua työpaikan turvallisuuden suunnitteluun saa omalta työterveystiimiltä.

Turvallisesti töissä
Suunnitelma turvallisesta työhön paluusta ja työskentelystä

Työnantajan on huolehdittava työturvallisuudesta myös poikkeusoloissa. Ajankohtaisessa epidemiatilanteessa työpaikan riskienarviointi on päivitettävä huomioimaan koronavirukseen liittyvät seikat. Riskinarvioinnissa on tärkeä olla mukana sekä työntekijöiden edustaja(t), että työterveystiimistä mieluiten työterveyslääkäri.

Osana työpaikan epidemiatilanteen hallintaa, on työpaikalle tärkeä laatia selkeä suunnitelma, joka mahdollistaa asteittaisen paluun kohti normaalia työtä, työturvallisuutta painottaen. Suunnitelmaan kirjataan työpaikkakohtaiset ohjeet ja menettelytavat, joilla vähennetään tartuntariskiä työpaikalla. Ensisijaisina toimenpiteinä ovat tarpeettomien lähikontaktien vähentäminen ja tartuntariskien pienentäminen työympäristössä. Tämä ei kuitenkaan aina ole täysin mahdollista, ja näissä tilanteissa työ suunnitellaan niin, että riskit on minimoitu.

Työntekijöiden välisiä fyysisiä kontakteja voidaan vähentää muun muassa välttämällä kättelyä ja muuta tarpeetonta lähikontaktia, huomioimalla etätöiden ja työvuorojärjestelyjen mahdollisuudet työpaikalla olevien työntekijöiden määrän hallitsemiseksi, tekemällä työtä riittävin turvavälein, ohjeistamalla sosiaalitilojen, ruokailutilojen ja muiden yhteistilojen käyttöä, ja huomioimalla erilaisten rakenteellisten ratkaisujen mahdollisuus pisaroiden leviämisen estämisessä. Tartuntariskiä voidaan vähentää myös muun muassa hygienia- ja siivousohjein, ohjeistamalla yhteiskäyttölaitteista, tehostamalla siivousta ja käyttämällä tarvittaessa suojaimia esim. lähekkäin työskenneltäessä.

Konkreettista apua riskien arviointiin ja turvallisen työn suunnitteluun sekä ohjeiden laatimiseen saa omalta työterveystiimiltä, joka tuntee työpaikan olosuhteet ja osaa huomioida myös toimialan erityispiirteet.

Yksi keino vähentää tartuntariskejä on jatkaa ainakin osittaista etätyötä niissä töissä, joissa se on mahdollista. Etätyö tuo kuitenkin mukanaan uusia ergonomiaan liittyviä haasteita, joiden myötä tuki- ja liikuntaelimistön oireet saattavat lisääntyä. Työfysioterapeutin ohjauksella ja neuvonnalla ongelmiin löytyy usein ratkaisu pienillä, mutta tehokkailla ergonomian ja työn tauotuksen keinoilla. Tarvittaessa oman tiimisi työfysioterapeutti tai työterveyshoitaja voi auttaa ergonomiaohjauksen järjestämisessä. Ohjaus voidaan toteuttaa myös kotiin, etänä videon välityksellä.

Lue lisää:

Etätyön ergonomia

Lue tämä, jos olet tottumaton etätyöntekijä

muistilista


Linkkejä, joita voit hyödyntää laatiessasi ohjeita ja toimintamalleja turvalliseen työhön

Koronavirustestaus ja tartuntaketjun katkaiseminen työpaikoilla

Epidemian vakavuutta ja laajuutta voidaan merkittävästi vähentää sekä yhteiskunnan että työpaikan tasolla ”Testaa, jäljitä, eristä, hoida” -strategialla. Sen mukaisesti tartunnan saaneet pyritään tunnistamaan mahdollisimman nopeasti testaamalla kaikki, joilla on syytä epäillä koronavirustartuntaa. Tartuntaketjut katkaistaan eristämällä tartunnan saaneet toipumisen ajaksi, ja jäljittämällä ja ohjaamalla karanteeniin kaikki heille alistuneet. Tämä vähentää merkittävästi viruksen leviämistä.

Osana Mehiläisen PCR-testauspalvelua kaikille positiivisen testituloksen saaneille tehdään jäljityskysely ja altistuneiden alustava kartoitus, jonka tulokset ilmoitetaan sairastuneen henkilön asuinkunnan tartuntatautiyksikköön. Työnantaja voi lisäksi pyytää oman työterveyslääkärin ja -hoitajan apua työpaikan tartuntaketjujen katkaisussa ennen virallisen reitin aktivoitumista. Sitä kannattaa tehdä jo testitulosta odotellessa ja viimeistään heti, kun tartunta todetaan.

jäljitys


Mehiläisen koronavirustestit

Mehiläisessä on saatavilla sekä koronavirustartunnan osoittava PCR-testaus että oireettomille, jo toipuneille soveltuvia vasta-ainetestejä. Testaustarve ja lähetekriteerit arvioidaan joko Digiklinikalla, oman työterveyslääkärin etävastaanotolla tai Mehiläisen hengitystieinfektioklinikalla.

Positiivinen PCR-testi kertoo ajankohtaisesta tartunnasta ja auttaa tartuntaketjujen katkaisussa. Se on tällä hetkellä ainoa testi, jolla voidaan tehdä Covid-19 diagnoosi ja siten se on oireisen potilaan ensisijainen testi. Negatiivinen PCR-tulos ei kuitenkaan varmuudella sulje pois tartuntaa/ tartuttavuutta, koska viruksen erittyminen vaihtelee taudin eri vaiheissa eikä ala heti tartunnan saamisen jälkeen.

Koronavirustartunta voi olla myös oireeton. Sen vuoksi kohdennetut oireettomien PCR-testit ovat mahdollisia tilanteissa, joissa on syytä epäillä tartuntoja esimerkiksi työpaikalla tai työmatka tai muu vastaava syy edellyttää testaamista. Altistuneelle asetettua karanteenia ei kuitenkaan voida purkaa negatiivisella testituloksella. Oireettomien testaamiseen liittyvät käytännöt tulee sopia erikseen oman työterveystiimin kanssa. Kohdentamatonta oireettomien testausta ei tehdä.

Vasta-ainetesti kertoo aiemmin sairastetusta taudista, mutta ei nykytiedolla vielä suojan kestosta tai immuniteetista. Testi kertoo, oliko aiemmin sairastettu tauti korona, mutta se ei sovellu ajankohtaisen tartunnan osoittamiseen eikä auta tartuntaketjun katkaisussa. Kohdentamatonta vasta-aineseulontaa ei vielä suositella.

Koronavirustestit oikeuttavat työterveyshuollon kelakorvaukseen korvausluokassa II 1.4.2020 alkaen, kun työterveyshuoltosopimuksessa on sovittu sairaanhoidon järjestämisestä, ja työnantaja ja palveluntuottaja ovat sopineet koronavirustesteistä.

Lisätietoja korovirustesteistä, niiden oikeasta käytöstä ja tulosten tulkinnasta sekä eri testien eroista saa parhaiten omalta työterveyslääkäriltä.

Lue lisää:

Koronavirustestit Mehiläisessä

Toimintamalli työpaikalle koronavirusinfektio-tilanteisiin

Työpaikalla on tärkeä olla valmiiksi mietittynä toimintamalli positiivisen testituloksen varalle. Sen tulee sisältää selkeät toimintaohjeet esimiehille, vastuut työpaikan altistumisketjujen jäljittämiseksi, ilmoituskäytännöt esimiehelle ja altistuneille tietosuoja-asiat huomioiden sekä ohjeet altistuneiden henkilöiden ohjaamisesta pois työstä odottamaan tuloksia ja virallisen jäljitystyön tuloksia. Mehiläisellä on valmista materiaalia, mistä on helppo rakentaa oman työterveystiimin kanssa toimiva malli yrityksen tarpeisiin. Oma työterveystiimi voi myös olla jäljitystyössä työnantajan apuna.

Jaksaminen ja henkinen hyvinvointi poikkeusoloissa

Mielen hyvinvoinnista huolehtiminen korostuu poikkeusoloissa ja lähikontaktien vähentyessä on tärkeä huomioida, ettei kukaan jää ajatustensa kanssa yksin. Avun hakeminen riittävän varhaisessa vaiheessa voi ennaltaehkäistä pitkäaikaisten tai vakavien mielenterveyden ongelmien muodostumisen. Tutustu monipuolisiin mielenterveyttä edistäviin palveluihimme, joita on tarjolla yksilöille, työyhteisöille ja esimiestyöhön.

Johtamisen ja esimiestyön tukeminen poikkeusoloissa

Johtaminen ja esimiestyö ovat keskeisiä tekijöitä työn sujumisen, työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä. Poikkeusoloissa korostuvat muutostilanteiden hallinta ja nopeidenkin muutosten viestintä sekä etäjohtamiseen liittyvät uudet tarpeet ja muutokset.

Tuki- ja liikuntaelimistön terveydestä ja fyysisetä hyvinvoinnista huolehtiminen poikkeusoloissa

Etätyön ja rajoitusten vaikutukset saattavat näkyä tuki- ja liikuntaelimistön kuormituksena ja liikunnan vähenemisenä. Työfysioterapeutin palveluita voi nyt hyödyntää myös etävastaanoton avulla. Tutustu lisäksi ergonomia infoihimme sekä liikunta-aiheisiin digivalmennuksiimme.


Annika Jalli, Johtava työterveyslääkäri Mehiläinen Työelämäpalvelut

Safety at work – Support for workplaces from occupational health care services