Sairauksien ennaltaehkäisyä vai hoitoa?

Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 177/2008 "Työterveyshuolto ja alkoholihaittojen ehkäisy" moitti työterveyshuoltoja liiasta sairaanhoitopainotteisuudesta. Kyseisessä tarkastuksessa selvitettiin erityisesti työterveyshuollon toimintaa työssäkäyvän väestön alkoholiongelmien ehkäisyssä. Tarkastajien mielestä vain harvat alkoholin suurkuluttajat saavat tietoa ja neuvontaa työterveyshuollossa.

Yleisemminkin voidaan kysyä, pitääkö työterveyshuollon keskittyä vain sairauksien ennaltaehkäisyyn, vai saako siihen sisältyä myös sairauksien hoitoa? Olisiko sairauksien hoito vain ensiapua ja diagnostiikkaa, vai pitäisikö myös pitkäaikaissairauksia hoitaa ja seurata? Onnistuuko työterveyshuolto ja perusterveydenhuolto, tai koko terveyden- ja sairaanhoidon järjestelmä sairauksien ehkäisyssä, vai menevätkö rahat monin verroin kalliimpaan "jo tapahtuneiden vahinkojen korjaamiseen". Vastaus kysymykseen riippuu tietysti siitä, keneltä asiaa kysytään.

Yritykset arvostavat ennaltaehkäisyä

Mehiläinen on viime aikoina saanut useita uusia suuria yrityksiä asiakkaikseen, jotka ovat ilmoittaneet valintansa tärkeäksi perusteluksi halunsa solmia työterveyshuoltosopimuksia, joissa yhdistyy tehokas sairaanhoito ja vaikuttava ennaltaehkäisevä toiminta. Yritykset arvostavat hyvää sairaanhoidon saatavuutta, mutta ovat usein valmiita maksamaan enemmän ennaltaehkäisevästä toiminnasta kuin sairaanhoidosta, koska uskovat tämän olevan kannattava investointi. Miten Mehiläinen vastaa yritysten odotuksiin? Asiakastyytyväisyyskyselyiden valossa olemme onnistuneet hyvin.

Valtionhallinnon työkykyä ylläpitävän toiminnan tasoa arvostetaan työterveyspiireissä korkeatasoisena ja on selvä luottamuksen osoitus, että Mehiläinen on valittu sopimuskaudeksi 2006 - 2009 valtionhallinnon yhdeksi työterveyspalveluiden puitesopimustoimittajista. Valtion hankintayksiköt voivat valita näistä itselleen parhaiten sopivan toimittajan ilman erillistä kilpailuttamista. Puitesopimuskilpailutuksen keskeisiä arviointiperusteita oli ennaltaehkäisevän työterveystoiminnan laatu.

Pienyrityksen haasteet sekä liiketoiminnassa että työterveyden osalta voivat olla hyvin erilaiset kuin ison yrityksen. Jokainen työntekijä voi olla korvaamaton ja kaikkien työssäolo halutaan turvata mahdollisimman hyvin. Mehiläinen tarjoaa valmiin sopimuspaketin ja palvelukokonaisuuden myös pienyrityksen tarpeisiin.

Työkykyriskien hallinta

Mehiläisen tarjoamien työkykyriskin hallintatyökalujen tavoitteena on mm. sairauspoissaoloihin vaikuttaminen, työhönpaluun tukeminen ja eläköitymisriskiin vaikuttaminen.

Mehiläisen Riskiprofiili toimii kahdella tasolla. Yksilötason seulontana (Screening) riskiprofiilin kysymykset auttavat tunnistamaan riskiyksilöt ja ryhmätason seurantana (Surveillance) riskiprofiili auttaa suunnittelemaan ja kohdentamaan asiakasyrityksen kanssa tehtävää yhteistyötä tk-riskin hallinnassa ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Riskiprofiilin raporttimalli on selkeä, liikennevaloista tuttu väritys (vihreä-keltainen-punainen) kuvaa riskitasoa yrityksessä.

Koko asiakaskunnallemme rekisteröityi vuonna 2008 liki 45.000 terveydenseurantakäyntiä työterveyshoitajille ja yli 24.000 työterveyslääkäreille. Työkykyindeksi mitattiin lähes 9.000 henkilöltä, Diabetesriskiä ja Alkoholihaittojen riskiä arvioitiin kumpaakin yli 11.000 kertaa.

Havaittujen riskien hallintaan ja seurantaan on käytettävissä Mehiläisessä kehitetyt, hoitosuosituksiin perustuvat sisäiset toimintaohjeet. Kumppanuusperiaatteensa mukaisesti Mehiläinen tarjoaa niin suurille kuin pienillekin työnantajille mm. valmiita päihdeohjelman tai työkykyongelmien puheeksioton malleja, joista voidaan räätälöidä yritykselle oma toimintamalli. Yrityksen ja yksilön tukena on aina sitoutunut moniammatillinen työterveystiimi.

Masennus on nykypäivän ongelma

Masennus on nykyisin merkittävä työkyvyttömyyseläkkeiden aiheuttaja. Mehiläisen työterveydessä on valmius hoitaa vielä työelämässä olevien henkilöiden masennusta tehokkaasti. Lääkäri vastaa lääkityksestä ja fyysisten sairauksien osuuden arvioinnista. Tarvittaessa psykoterapiakoulutuksen saanut henkilö, useimmiten psykologi, vastaa terapiasta. Kaikki työterveyshuoltosopimukset mahdollistavat ainakin 1- 5 konsultaatiokertaa psykologilla.

Useisiin toimipisteisiin on koulutettu depressioon perehtyneitä työterveyshoitajia ("depressiohoitaja"). He varmistavat hoidon toteutumisen seuraamalla potilaan tilaa 18 kk hoidon alusta. Mehiläisen depressioryhmä on näyttöön perustuva ja kustannustehokas masennuksen hoitomuoto. Tarvittaessa kuntoutukseen liitetään työyhteisöön kohdistuvia toimenpiteitä.

Työn terveellisyyttä ja turvallisuutta voidaan parantaa työyhteisöjen ja työn organisoinnin kehittämisellä. Työn kehittämiseksi Mehiläisen työterveys tarjoaa asiantuntevan työterveystiimin tuen. Suurin osa työterveyshenkilöstöstä lääkärit mukaan lukien on vakituisessa työsuhteessa toimivia.

Asiantuntijat ja toimipisteet

Susanna Aalto
Työfysioterapeutti
9.4
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7
Jonna Ahlroth
Työterveyspsykologi
9.9
Ansa Ahola
Työterveyshoitaja
9.7