Mehiläisen psykoterapiapalvelut työterveyden asiakkaiden tukena

Mehiläisen Työelämäpalveluiden lyhytterapiat ja psykoterapiapalvelut ovat tiivis osa työelämäpalveluiden asiakkaille tarjottavia mielen hyvinvoinnin palveluita. Työelämäpalveluissa on kattavasti saatavilla sekä lyhytterapiakoulutuksen saaneiden työterveyspsykologien ja esim. psykoterapeutti-koulutettavien toteuttamia lyhytterapioita, että pitkän psykoterapeuttikoulutuksen saaneiden psykoterapeuttien toteuttamia lyhytpsykoterapioita.

Työterveydessä asiakkaan hoitoon osallistuu hoitavan terapeutin lisäksi aina oma työterveystiimi, joka voi tarvittaessa myös konsultoida esimerkiksi psykiatria tai neuropsykologia työterveyssopimuksen mukaan. Sujuva yhteistyö kaikkien hoitoon osallistuvien kesken varmistaa oikea-aikaisen, laadukkaan ja joustavan hoidon.

Lyhyelläkin psykoterapialla voidaan saada pitkäaikaisia vaikutuksia ja parantaa työkykyä

Lyhyt- tai lyhytpsykoterapia on kustannustehokas hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka avulla voidaan ylläpitää työntekijän työ- ja toimintakykyä. Lyhytpsykoterapian on todettu vaikuttavan esimerkiksi työkyvyn kohenemiseen usein pitkää psykoterapiaan nopeammin (Knekt, ym., 2008).

Terapiaan hakeudutaan muun muassa mieliala- ja ahdistusoireiden sekä työn ja elämänhallinnan ongelmien vuoksi. Palvelut ovat hyvä varhainen apu myös erilaisissa elämäntilannekriiseissä. Varhaisella ja oikeanlaisella hoidolla on mahdollista vähentää psyykkisistä oireista johtuvaa kärsimystä, sairauspoissaoloja ja riskiä ennenaikaiselle eläköitymiselle, joten olennaista on, että apua saa matalalla kynnyksellä ja hoitoon pääsy on sujuvaa.

Työelämäpalveluiden tarjonnassa painottuvat erilaiset lyhytterapiat sekä lyhytpsykoterapiat, joissa keskitytään eniten haittaavien, määriteltyjen ja rajattujen ongelmien käsittelyyn. Psykoterapiaa voidaan toteuttaa yksilö-, pari- tai ryhmäterapiana ja sen kesto voi vaihdella muutamista kuukausista useampaan vuoteen. Työskentelymuotoina ovat keskustelu ja harjoitteet, jotka auttavat asiakasta haitallisten ajattelu-, tunne- ja toimintamallien tunnistamisessa ja muuttamisessa. Hoito suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi yhdessä hänen kanssaan ja sen tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Palvelut voidaan toteuttaa myös etänä videovälitteisesti.

10 ja 20 kerran lyhytterapiat tai lyhytpsykoterapiat

 • Lyhyt- ja lyhytpsykoterapioiden tavoitteena on ehkäistä mielenterveyteen liittyviä poissaoloja, lyhentää sairauspoissaolojaksoja, tukea työhön paluuta ja vahvistaa henkilön psyykkisiä toimintoja tulevaisuutta varten
 • Lyhytterapiaa toteuttavat lisäkoulutetut työterveyspsykologit tai lyhytterapiakoulutuksen saaneet työterveyden ammattihenkilöt
 • Lyhytpsykoterapiaa toteuttavat psykoterapeutit, jotka ovat saaneet pitkän, n. 3-6 vuoden koulutuksen

Työterveyden Sparrit

 • Matalan kynnyksen keskustelutuki ennaltaehkäisemään mielen hyvinvoinnin haasteista johtuvia sairauslomia.
 • Hoitoon pääsee ilman lääkärin lähetettä
 • Yritys saa yhtiökohtaiset raportit kliinisestä vaikuttavuudesta, loppukyselyn tuloksista sekä mielenterveydellisistä syistä johtuvien sairauspoissaolojen muutoksesta, kun osallistujia on yli 20 henkeä.
 • Viiden käyntikerran Sparreja toteuttavat työterveyspsykologit, psykoterapeutit ja lyhytterapeutit

Digituetut lyhytterapiat

 • Digitaalisesti tuetut lyhytterapiat tarjoavat uudenlaisen matalan kynnyksen tuen mielenterveyden haasteisiin.
 • Digituettuja lyhytterapioita on saatavilla lievän ahdistuneisuushäiriön, lievän masennushäiriön, paniikkihäiriön sekä sosiaalisten tilanteiden pelon hoitoon.
 • Digituettuja lyhytterapioita toteuttavat aiheeseen koulutetut työterveyspsykologit ja psykoterapeutit.

Lue lisää: Digivalmennukset elämäntapamuutoksiin

IPT-G eli interpersoonallinen psykoterapia masennuksen hoitoon

 • IPT-ryhmäterapian tavoitteena on auttaa toipumaan masennuksesta ryhmän ja ohjaajan avulla
 • Käypä hoito -suosituksen   mukainen psykoterapiamuoto, joka on kehitetty nimenomaan masennuksen hoitoon.
 • Ryhmässä pyritään siihen, että ryhmäläiset saisivat itselleen uusia näkökulmia, selviytymiskeinoja, ajattelu- ja toimintatapoja myös masennuksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Lue lisää: IPT-G Masennuksen ryhmäterapia

Psykoterapioiden rahoittajina voivat olla työnantajat, KELA, asiakas itse tai vakuutusyhtiö sairauskuluvakuutuksen kautta. Varsinaisten psykoterapioiden lisäksi Mehiläinen tarjoaa mielenterveyden tueksi myös muita mielen hyvinvoinnin palveluita.

Mielenterveyden häiriöt ovat suurin työkyvyttömyyden aiheuttaja Suomessa

Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan (2021) puolet työkyvyttömyyseläkkeistä myönnetään psyykkisin perustein ja 30-vuotiaan henkilön jääminen työkyvyttömyyseläkkeelle tulee maksamaan noin 120 kertaa kuukausipalkkansa verran (lähde Varma, 2018). Kelan sairauspoissaolotilastoissa jo kolmannes sairauspäivärahapäivistä johtuu mielenterveyssyistä, ja ne ovat nousseet suurimmaksi diagnoosiryhmäksi niin päivärahan saajien kuin korvattujen päivienkin määrällä mitaten.

Lyhytterapioiden ja lyhytpsykoterapioiden avulla voidaan edistää työssä jaksamista ja parantaa hyvinvointia varsinaisten mielenterveysongelmien hoitamisen lisäksi. Varhainen tuki mahdollistaakin parhaan hoitotuloksen vähentäen siten sairauspoissaoloja ja riskiä ennenaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle.

Mehiläinen on yksi mielenterveysalan suurimmista toimijoista

Mehiläisessä työskentelee yli 800 psyykkisen hyvinvoinnin asiantuntijaa, joista noin 300 on psykoterapeutteja. Mehiläisessä ovat edustettuna kaikki yleisimmät tutkimusnäyttöön perustuvat psykoterapian muodot. Mehiläisen psykoterapiapalveluissa työskentelee korkean ammattitaidon omaavia Valviran rekisteröimiä (ja KELA-kelpoisia) psykoterapeutteja. Tämän lisäksi lyhytterapioita toteuttaa työterveyshuollon ammattihenkilöstö, joilla on yleensä psykologin pohjakoulutus, työterveyspsykologian pätevyys sekä erillinen koulutus lyhytterapeuttiseen työskentelyyn. Kaikilla on säännöllinen työnohjaus. Olennaista on vahva osaaminen työelämään liittyvissä asioissa ja asiakkaidemme toimintaympäristöihin liittyvä ymmärrys.

Lisätietoja palveluista yrityksellesi saat omalta työterveyden yhteyshenkilöltäsi tai asiakasvastaavaltasi. Voit olla meihin yhteydessä myös sähköpostitse myynti@mehilainen.fi tai soittaa 010 414 00 (0,084 €/min)