Työterveys tuki- ja liikuntaelinsairauksissa

Kaikista sairausryhmistä tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat eniten sairauslomapäiviä. Yhdessä mielenterveys-häiriöiden kanssa ne ovat yleisin syy pysyviin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tästä syystä tuki- ja liikuntaelinvaivojen hoito ja ennaltaehkäisy ovat tärkeässä roolissa työntekijän hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisessa. Työnantajalle TULE-sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito vähentävät sairauspoissaolokustannuksia.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy työpaikalla

Selkäkivun ja eräiden yläraajasairauksien osalta on eniten näyttöä siitä, että työ ja työolosuhteet vaikuttavat vaivan kehittymiseen. Työtä muokkaamalla voidaan vähentää työkyvyttömyyden riskiä.

Alaselkäkivusta ja yläraajavaivoista aiheutuvaa työkyvyttömyyttä voidaan vähentää esimerkiksi poistamalla niiden riskitekijöitä työssä. Liikuntaelinvaivat ovat kuitenkin vain osittain työperäisiä. Sen vuoksi on tärkeää ehkäistä vaivoista aiheutuvaa työkyvyn laskua sekä estää täysi työkyvyttömyys. Työtä ei tulisi nähdä pelkästään riskitekijänä vaan myös kuntoutumismahdollisuutena.

Työkykyjohtaminen tuki- ja liikuntaelinsairauksissa

Liikuntaelinvaivoista aiheutuvan työkyvyn laskun ei aina tarvitse johtaa sairauslomalle, vaan työtä voi muokata työntekijän kuntoon sopivaksi. Keskeisessä asemassa ovat työn vaatimukset, työntekijän pelot ja asenteet, esimiehen ja työkavereiden suhtautuminen sekä työnantajan toimintatavat.

Työterveyshuolto voi mahdollistaa työntekijän turvallisen ja tuottavan jatkamisen työssään liikuntaelinvaivasta huolimatta.

Mehiläisessä on lukuisia ennaltaehkäiseviä toimia, joilla työntekijän työkyvystä voidaan pitää huolta ja sen alenemaan voidaan puuttua. Yksi tehokkaista ja laadukkaista menetelmistä on tutkimustulosten pohjalta kehitetty TULE kuntoon –malli.

Niska-hartiavaivat vaikuttavat työntuottavuuteen ja työntekijän hyvinvointiin

Yli puolella yläraajavaivaisista työntekijöistä työn tuottavuus on alentunut noin kolmanneksen silloinkin, kun työntekijä ei ole sairausloman tarpeessa. Tätä tuottavuuden alenemaa ei tavallisesti huomioida, vaan ainoastaan sairauslomat.

Varhaisilla ergonomisilla toimenpiteillä ja työfysioterapeutin vastaanottokäynnillä voidaan alentunut työn tuottavuus palauttaa merkittävästi paremmin kuin pelkällä lääketieteellisellä hoidolla.

Liikuntaelinvaivoistaan huolimatta monet työntekijät kokevat olevansa osittain työkykyisiä sen sijaan, että pitäisivät itseään joko täysin työkykyisinä tai työkyvyttöminä. Vaikka itse arvioituna liikuntaelinvaivat ovat useimmiten työperäisiä, työntekijöiden mielestä työpaikalla on usein mahdollisuuksia sellaisiin muutoksiin, jotka auttavat selviytymään työssä vaivasta huolimatta.