Työ kuntoon -modellen

På arbetsplatserna försöker man förbättra produktiviteten och minska kostnaderna. Arbetstid som går förlorad på grund av sjukdomar och olyckor passar in dåligt med detta mål.

Dessutom har konkurrensen om kunnig arbetskraft gjort att arbetsgivarna funderar över sin arbetsgivarimage hos arbetssökande. Ett företag som tar hand om sin personal har bättre möjligheter att med hjälp av en positiv image bevara den nuvarande personal och attrahera ny, kunnig arbetskraft till företaget.

Työ kuntoon -modellens mål

Työ kuntoon -modellen siktar på att hjälpa den anställde tillbaka i arbetsfört skick, såvida personens arbete också sätts i ordning. Hanteringen av sjukfrånvaro lyckas inte, om man inte samtidigt granskar såväl den anställde med sina sjukdomar och återstående möjligheter som arbetsplatsen med dess belastningar och utvecklingsmöjligheter.

Ett annat, lika viktigt mål är att involvera representanter för personalgrupperna i att bygga upp Työ kuntoon -modellen i ett så tidigt skede som möjligt. Detta möjliggör alla parters acceptans redan i ett tidigt skede, utan en arbetsdryg marknadsföring av en färdig modell inom arbetsplatsen.

Uppföljning av sjukledighet i Työ kuntoon -modellen

I Työ kuntoon -modellen ska man komma överens om och anteckna

  • praxis för sjukanmälan
  • förloppet för sjukintyg
  • kontaktrutiner vid förlängd sjukledighet
  • chefens samtal om återvändande till arbetet med en anställd som återvänder till arbetet från sjukledighet

Mehiläinen åter sig i synnerhet för en heltäckande uppföljning av sjukledighet, kontakt för sin del med anställda som är sjuklediga samt aktiv kontakt med chefer i situationer, där sjukledigheten kan undvikas med ersättande arbetsuppgifter eller andra alternativ till sjukledighet. Av medlemmarna i företagshälsoteamet ansvarar särskilt företagsläkaren och företagshälsovårdaren för att bygga upp Työ kuntoon -modellen.

Resultat och redskap

Med hjälp av Työ kuntoon -modellen kan sjukfrånvaro minskas i synnerhet på de arbetsplatser, där situationen är sämre än genomsnittet. För en enskild anställd är fördelen snabbare rehabilitering, en utveckling av arbetet så att det stödjer arbetsprestationerna och att personen inte blir marginaliserad från arbetet. Dessutom får cheferna färdigheter och redskap för att hantera besvärliga situationer på ett konstruktivt sätt och förbättra klimatet i arbetsgemenskapen avsevärt.

Työ kuntoon -modellens effektivitet kan ökas med hjälp av Mehiläinens Tule kuntoon- och Mieli kuntoon -modeller, beroende på arbetsplatsens viktigaste anledning till arbetsoförmåga.