Företagshälsovård på Mehiläinen

Arbetslivet. Är till för att levas.

Konfidentiellt och öppet samarbete samt förståelse för kundens situation är av största vikt för oss. Vi satsar på gemensam ledning genom information och utvecklar kontinuerligt våra tjänster för att säkerställa ett friktionsfritt samarbete mellan ditt företags personalförvaltning, chefer och företagshälsovården. Våra tjänster som utvecklas i samarbete med våra kunder hjälper till att upprätthålla och främja:

 • de anställdas hälsa och arbetsförmåga
 • arbetsmiljöns säkerhet
 • arbetsgemenskapens verksamhet
 • förebyggandet av sjukdomar och olycksfall relaterade till arbetet

Ett nära samarbete mellan det multidisciplinära teamet och kundföretaget säkerställer högkvalitativt företagshälsovårdssamarbete och partnerskap. Företagens olika behov och föränderliga situationer kräver mångsidig kompetens och yrkeskunnighet från vår företagshälsovårdspersonal.

Lär känna vårt multidisciplinära team

Företagshälsovården är en lagstadgad verksamhet

Lagen om företagshälsovård (1383/2001)  och dess föreskrifter reglerar företagshälsovården och samarbetet med företagen. Om ett företag har minst en anställd ska arbetsgivaren ordna lagstadgad förebyggande och arbetsförmågestödjande företagshälsovård för sina anställda. Dessutom kan sjukvårdstjänster ordnas. Arbetsgivaren kan skaffa hälsovårdstjänsterna antingen från en offentlig eller privat serviceproducent eller ordna dem själv. Företagshälsovårdstjänsterna ska ordnas i den omfattning som arbetet kräver. Innehållet definieras tillsammans med företaget och registreras i företagshälsovårdsavtalet och företagshälsovårdens verksamhetsplan.

Syftet med företagshälsovården är att genom samarbete mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och företagshälsovården:

 • främja hälsan och säkerheten i arbetet och arbetsmiljön
 • främja arbetsgemenskapernas verksamhet
 • förebygga sjukdomar och olycksfall relaterade till arbetet
 • upprätthålla arbetstagarnas hälsa samt arbets- och funktionsförmåga under hela karriären

Kort om företagshälsovård

Ett avtal mellan arbetsgivaren och en producent av företagshälsovårdstjänster, där parterna kommer överens om företagshälsovårdens allmänna arrangemang, tjänsternas innehåll och omfattning samt avtalets längd. Med allmänna arrangemang avses till exempel var mottagningarna finns, öppethållningstider, tjänsternas geografiska arrangemang och underleverantörer, när företaget är verksamt på olika orter. Alla våra företagshälsovårdsavtal innefattar också en arbetsplatsutredning och en verksamhetsplan.

Med tjänsternas innehåll och omfattning avses en beskrivning av de tjänster som ingår i avtalet om företagshälsovård som är lagstadgade, dvs. förebyggande och som stödjer arbetsförmågan (Ersättningsklass 1) samt frivilliga sjukvårdstjänster som överenskommits utöver dessa (Ersättningsklass 2.

Arbetsplatsutredningen är grunden för företagshälsovården. Syftet med arbetsplatsutredningen är att utreda förhållandena i arbetet och på arbetsplatsen och bedöma deras betydelse med tanke på hälsan.

Vid arbetsplatsutredningen bedöms arbetsplatsens exponeringsfaktorer, arbetets fysiska och psykosociala belastning, resurser, arbetsarrangemang samt olycksrisker. En utredning av förstahjälpsberedskapen ingår också i arbetsplatsutredningen. Arbetsplatsbesök görs alltid som ett fysiskt besök till arbetsplatsen. Baserat på utredningen planeras och genomförs nödvändiga åtgärder för att stödja hälsan och arbetsförmågan.

Läs mer om arbetsplatsutredning.

Arbetsgivaren ska ha en skriftlig verksamhetsplan för företagshälsovården, som arbetsgivaren och leverantören av företagshälsovårdstjänster har utarbetat gemensamt. Verksamhetsplanen grundar sig alltid på en arbetsplatsutredning. Verksamhetsplanen innehåller företagshälsovårdens allmänna mål samt behov som grundar sig på förhållandena på arbetsplatsen och åtgärder som dessa förorsakar.

Verksamhetsplanen görs upp årligen eller oftast för 3–5 år, och då ska planen granskas årligen. En giltig verksamhetsplan är en förutsättning för FPA-ersättning för företagshälsovård.

Mehiläinen erbjuder sina kunder den enda företagshälsoenkäten på marknaden som är integrerad i patientdatasystemet, vilket gör det möjligt för individen att få en heltäckande överblick över sin arbetsförmåga och hälsa. Företagets ledning kan förses med värdefull information om de anställdas arbetsförmåga på gruppnivå, samtidigt som individernas integritet respekteras. Företagshälsoenkäter kan skräddarsys till företaget för att ge en överblick över de anställdas:

 • arbetsförmåga
 • resurs- och belastningsfaktorer i arbetet
 • levnadsvanor
 • hälsotillstånd
 • psykiska välbefinnande

Informationen från kartläggningen, som berikas med Mehiläinens multidisciplinära teams erfarenheter av olika branscher och deras typiska utmaningar, möjliggör ett heltäckande och kostnadseffektivt sätt att skapa en bred bild av situationen för hela personalen. Utifrån den aktuella tillståndsanalysen kan en konkret plan skapas för behovsbaserade tjänster och deras allokering till hela personalen.

Se Mehiläinens företagshälsoenkät.

Arbetstagarnas hälsotillstånd följs i regel upp med hjälp av hälsokontroller. Syftet med hälsokontrollerna är att utreda, bedöma och följa upp hälsan och funktionsförmågan. En företagshälsovårdsplan kan upprättas i samband med en hälsokontroll.

Det finns två slags hälsokontroller. Lagstadgade hälsokontroller som utförs i början av anställningsförhållandet och vid bestämda tidpunkter grundar sig på exponeringsfaktorer som har konstaterats medföra särskild olägenhet för hälsan. Sådana exponeringsfaktorer är till exempel buller och vissa kemikalier. Frivilliga hälsokontroller grundar sig på ett avtal mellan arbetsgivaren och företagshälsovården och innefattar till exempel nyanställningsundersökningar samt hälsoundersökningar av vissa åldersklasser eller yrkesgrupper.

Läs mer om företagshälsoundersökningar.

Sjukfrånvaro avser den tid en anställd är frånvarande från arbetet på grund av sjukdom. Sjukfrånvaro är oftast baserad på en sjukdom eller skada som konstaterats av en läkare eller sjukskötare och som orsakar arbetsoförmåga, det vill säga förhindrar arbete. Sjukfrånvarointyg kan i vissa situationer utfärdas också om sjukdomen förvärras på jobbet och alternativt arbete inte kan ordnas, eller om man måste vara borta från arbetet på grund av sjukdomens behandling. På många arbetsplatser kan en anställd också vara frånvarande från arbetet på grund av sjukdom med egen anmälan eller med tillstånd från chefen utan ett sjukfrånvarointyg från en läkare eller skötare.

FPA betalar sjukdagpenning för sjuktiden om personen är arbetsoförmögen för sitt eget arbete. Beviljande av sjukdagpenning förutsätter arbetsoförmåga. Arbetsoförmåga bedöms i förhållande till det egna arbetet. Sjukpenningsärenden avgörs av FPA på grundval av ett läkarutlåtande.

Läs mer om sjukfrånvaro och sjukdagpenning.

Invalidpension kan beviljas personer under 63 år vars arbetsförmåga är avsevärt nedsatt på grund av sjukdom i minst ett år. Invalidpensionen börjar efter att perioden med sjukdagpenning gått ut, dvs. ungefär ett år efter att personen blivit arbetsoförmögen, om personen fortfarande är arbetsoförmögen och förutsättningarna för beviljande av invalidpension uppfylls.

Företagshälsovårdens specialkompetens är att bedöma och stödja arbetsförmågan. Förutom en företagsläkare och företagshälsovårdare deltar efter behov bland annat en företagsfysioterapeut, en företagspsykolog, en sakkunnig inom socialbranschen och en specialistläkare, som en psykiater, ortoped eller fysiater i det. Det är emellertid alltid företagsläkaren som har det övergripande ansvaret för bedömningen och slutledningarna.

Läs mer om invalidpension.

Företag som är verksamma i Finland måste ha en lagstadgad försäkring som täcker kostnaderna för behandling av arbetsolyckor och yrkessjukdomar samt andra kostnader och ekonomiska förluster som fastställs i lag. Vid olycksfall i arbetet kan du alltid söka vård även hos en privat producent av hälsotjänster.

De frivilliga olycksfalls- och sjukvårdsförsäkringarna samt reseförsäkringarna som tecknats av företagen kompletterar de anställdas vårdmöjligheter utöver företagshälsovårdsavtalet när den anställde blir sjuk eller en olycka inträffar på fritiden.

Läs mer om vård av arbetsolyckor på Mehiläinen.

Läs mer om samarbetet med försäkringsbolag.

Mehiläinen erbjuder sjuk- och försäkringskassorna möjlighet att ingå ett avtal som är uppbyggt i enlighet med särskilt definierade servicebehov och kassans regler.

Avtalet definierar de tjänster som ingår i avtalet och till exempel detaljer i faktureringen. Avtalet kan vara rikstäckande, i vilket fall kassans medlemmar kan besöka vilket som helst av Mehiläinens verksamhetsställen, eller endast gälla vissa av Mehiläinens verksamhetsställen.

I avtalet ingår en utsedd kontaktperson som vid behov kan kontaktas direkt.

Lämna en kontaktbegäran.

Företagshälsovårdens blanketter hänför till betalningsförbindelsen och nyanställningsundersökningen och hälsoundersökningen. Mehiläinens kundföretag har tillgång till FöretagsMehiläinen, som har viktiga blanketter för företag.

Arbetsgivaren ersätts för de nödvändiga och skäliga kostnaderna som orsakats av företagshälsovården. Företaget kan ansöka om FPA-ersättning när arbetsplatsutredningen och verksamhetsplanen har gjorts. Enligt lagen om företagshälsovård omfattar ersättningen:

 • Kostnader för lagstadgad och förebyggande företagshälsovård (Ersättningsklass 1).
  • Till FPA 1-klassen hör kostnader för förebyggande verksamhet samt verksamhet som upprätthåller de anställdas arbetsförmåga, vilka uppstår till exempel av arbetsplatsutredningar, arbetsplatsbesök, hälsokontroller, bedömning och stödjande av arbetsförmåga, rådgivning och handledning samt upprätthållande av beredskap för första hjälpen.
 • Kostnader för sjukvård på allmänläkarnivå och övrig hälso- och sjukvård (Ersättningsklass 2).
  • Till FPA 2-klassen hör kostnader för frivillig sjukvård på allmänläkarnivå som arbetsgivaren ordnar samt kostnader för annan hälso- och sjukvård som ordnas utöver den lagstadgade företagshälsovården. Ersättning för övrig hälso- och sjukvård innefattar till exempel influensavaccinering för riskgrupper och den uppföljning som krävs för att förskriva behandling innan en sjukdom diagnostiseras.

Företagshälsovårdens serviceproducent ifyller på förhand uppgifterna om arbetsgivarens företagshälsovårdskostnader på blanketten i slutet av räkenskapsperioden, när alla fakturor som rör ersättningsansökan har betalats. Serviceproducenten skickar ersättningsansökans uppgifter till FPA:s e-tjänst för vidare ifyllning av företaget.

Läs mer om elektronisk överföring av basuppgifter .
Läs mer om FPA-ersättningar på FPA:s webbplats .
Läs mer om FPA:s ersättningspraxis .