Tule kuntoon -modellen

Större delen av arbetsdagar som går förlorade på grund av sjukdom och av nedsatt arbetsförmåga är relaterade till symtom och sjukdomar i rörelseorganen. Verksamhetsmodellen Tule kuntoon har till uppgift att säkerställa bästa möjliga funktions- och arbetsförmåga för individen. Tule kuntoon -modellen är en del av Mehiläinens Kuntoon-verksamhetsmodeller .

Ofta påverkar fysisk belastning i arbetet för sin del att symtomen uppstår. Dessutom är olyckor både i arbetet och på fritiden betydande riskfaktorer för symtom i rörelseorganen. Å andra sidan är det känt att vila inte bidrar till rehabilitering när det gäller sjukdomar i rörelseorganen, utan en lång sjukledighet till och med ökar risken att helt hamna utanför arbetslivet. Läs mer sjukdomar i rörelseorganen och företagshälsovårdens roll 

För att minska sjukledigheter och invalidpensioner relaterade till sjukdomar i rörelseorganen behövs

  • förebyggande, för att symptom i rörelseorganen inte ska uppstå
  • korrigerande verksamhet, för att behandla begynnande symtom och sjukdomar
  • stöd för fortsatt arbete för personer med en permanent sjukdom

Tule kuntoon -modellen mot symtom i rörelseorganen

Tule kuntoon -modellen hjälper den anställde att agera och klara sig i sitt arbete trots problem i rörelseorganen, vilket är ett bättre alternativ för både den anställde och arbetsgivaren än upprepad sjukfrånvaro.

  • Den förebyggande verksamheten riktar sig mot hela personalen och syftet med verksamheten är att förbättra möjligheterna att undvika symtom i rörelseorganen såväl i arbetet som på fritiden. 
  • Om arbetsförmågan är hotad, inleder man med hjälp av en tidsmässigt rätt insatt sjukvård effektiva terapeutiska och rehabiliterande åtgärder för att ändra arbetet så att det blir lämpligare. 
  • Om symtomen blir bestående, kan metoder för yrkesinriktad rehabilitering utnyttjas på arbetsplatsen eller så kan man utforska möjligheterna att utnyttja den återstående arbetsförmågan i andra uppgifter. 
  • Företagsfysioterapeuten är den medlem i företagshälsovårdsteamet som särskilt ansvarar för att bygga upp Tule kuntoon -modellen.

Med hjälp av Tule kuntoon -modellen kan sjukfrånvaro minskas i synnerhet på de arbetsplatser, där situationen i fråga om sjukdomar i rörelseorganen är sämre än genomsnittet. För en enskild anställd är fördelen snabbare rehabilitering, en utveckling av arbetet så att det stödjer arbetsprestationerna och att personen inte blir marginaliserad från arbetet.