Tjänster avseende arbetsförmåga

Det räcker inte alltid enbart med vård av sjukdomar för att en arbetstagare framgångsrikt ska kunna återgå i arbete.

Mehiläinens tjänster avseende arbetsförmåga ger konkreta förslag för att minska mängden arbetstid som förloras på grund av hälsoproblem och för att öka den effektiva arbetstiden. Vi säkerställer att arbetstagaren får allt stöd som behövs för att fortsätta arbetet trots sin sjukdom. Dessutom hjälper vi arbetsplatserna med att skapa tidigt stöd och en administrationsmodell för sjukfrånvaro.

Förutom medicinska metoder tar vi också hänsyn till möjligheterna till yrkesrelaterad rehabilitering och stödåtgärder på arbetsplatsen. Vi har kompletterat tjänsterna avseende arbetsförmåga med en arbetshandledare, som koncentrerar sig på att finna alternativ till längre sjukledigheter och pensioneringar på grund av arbetsoförmåga.