Välbefinnande i arbetet

Arbetslivet har förändrats och fortsätter förändras i allt snabbare takt. Förändringen ställer nya krav på arbetshälsan, bevarande av arbetsförmågan och omsorgen om det egna välbefinnandet. Eftersom människan är en helhet, återspeglas det egna välbefinnandet på arbetseffektiviteten. Läs mer om Mehiläinens mångsidiga lösningar: tjänstebutiken för välbefinnande och digitala tjänster som gör det enkelt att följa upp arbetsförmågan.

Ledning av välbefinnande i arbetet med hjälp av data och uppföljning

Mehiläinen använder marknadens enda elektroniska hälso- och välbefinnandekartläggning som integrerats i patientdatasystemet. Med hjälp av denna kan värdefull information om personalens välbefinnande och hälsa samt arbetsförmåga produceras för ledningen. Genom att berika data från kartläggningen erbjuder vi lysande förutsättningar för ledning av arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet. Läs mer om den elektroniska företagshälsovårds- och välbefinnandekartläggningen och planen för välbefinnande i arbetet!

FöretagsMehiläinen följer upp och rapporterar om effekterna av åtgärder arbetshälsa och välbefinnande i arbetet

Helheten förs samman av FöretagsMehiläinens  reatidsrapportering, med vilken kunden själv och Mehiläinen följer upp genomslaget och kostnadseffekterna av valda åtgärder. Utifrån rapporteringen går det att reagera snabbt och ändra verksamheten för att nå målen.

Självutveckling och ledarskapsutveckling

Mehiläinen erbjuder en coachning som riktas mot ledningen tillsammans med Hintsa Performance. Hintsa-lärorna följs av bl.a. flera företagsledare, ledningsgrupper samt elitidrottare. Syftet med coachningen är att stödja individer och grupper att hantera och utveckla sig själva samt optimera sina prestationer. En del av teamet är Hintsa Science Team, en omfattande grupp toppläkare och experter inom hälsobranschen.

Mehiläinen erbjuder även arbetscoachning  och arbetshandledning .

Coachning för chefsarbete och utveckling av arbetsgemenskapen

Mehiläinen erbjuder coachning för utveckling av chefsarbete. Vi hjälper arbetsgemenskapen att utvecklas  och uppnå en effektiv och trivsam arbetskultur. Företagshälsovården och företagspsykologen kan vara till hjälp, om det förekommer mobbning på arbetsplatsen eller om företaget vill fästa vikt vid att förebygga mobbning. Läs artikeln om mobbning på arbetsplatsen, hur det kan förebyggas och hur man kan ingripa i det 

Läs även andra expertartiklar om temat:

Välbefinnandetjänster för arbetsgemenskapen i nätbutiken

Mehiläinens tjänstebutik för hälsa och välbefinnande är en webbtjänst som är öppen för alla företag och som hjälper dig att enkelt hitta rätt tjänster som lämpar sig för behovet. Tjänsterna tillhandahålls över hela Finland, av flera tjänsteleverantörer, inklusive Mehiläinen. Den nya kanalen möjliggör i princip planeringen av ledning av hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande i arbetet ner till en enskild tjänst. Kunder kan även själv föreslå de tjänsteleverantörer/tjänster som de föredrar, vilka Mehiläinen kan ta med i samma kanal och som en del av helheten. Bekanta dig med tjänstebutiken för hälsa och välbefinnande: http://kauppa.mehilainen.fi

Företagspsykologerna på Mehiläinen gör upp program för välbefinnande (First Beat)  för individer och grupper. I en välbefinnandeanalys mäts individens belastning och återhämtning och med hjälp av analysen kan man finna metoder för att stödja återhämtningen. På så sätt ökas både välbefinnandet och arbetseffektiviteten.

Medarbetarnas välbefinnande i arbetet

Välbefinnande i arbetet är en del av allas övergripande välbefinnande, där fysiska och psykiska faktorer hos människan samt balansen mellan arbete och fritid beaktas. En personal som mår bra möjliggör företagets framgång även i krävande affärsmiljöer.

Mehiläinen erbjuder företagen olika sätt att sköta personalens välbefinnande, men anställda kan även själva sköta elementen i välbefinnande. Låt din personal ta del av elementen i välbefinnande 

Främja personalens välbefinnande i arbetet med HeiaHeia-appen

HeiaHeia-appen  möjliggör en kostnadseffektiv och modern modell för att stötta hela personalen. Som lättast är det en personlig coach för var och en med hjälp av tiotals färdiga tränings- och rehabiliteringsprogram, men på företagsnivå möjliggör den ett smidigt genomförande av olika kampanjer och utmaningar. I mer inriktade tjänster utgör HeiaHeia en interaktiv kanal mellan Mehiläinens expert och en individ eller en grupp, och möjliggör på så sätt en mer kontinuerlig och kostnadseffektiv stödmodell även mellan möten.

Välbefinnande i arbetet skapar produktivitet och resultat

Det finländska arbetslivet behöver en produktivitetsökning. För att säkerställa arbetets produktivitet är det nödvändigt att på ett heltäckande sätt sköta de anställdas hälsa och välbefinnande. Enligt undersökningar är välmående anställda också effektivare och åstadkommer därmed bättre resultat. Att orka i arbetet stärker också andra delområden i livet.

  • För närvarande omfattas merparten av personalen inte av traditionell företagshälsovård. Största delen av företagshälsovårdens resurser till de 10–20% av anställda som har ofta återkommande eller långa sjukledigheter, en förhöjd arbetsförmågerisk eller en grundsjukdom som kräver kontinuerlig uppföljning.
  • Om man vill förbättra företagens och arbetslivets produktivitet, bör åtgärder riktas även mot de anställda som hamnar utanför företagshälsovårdens aktiva åtgärder. Dessa personer utgör upp till 80–90 % av personalen.

Ta kontakt så berättar vi mer och söker fram tjänster och lösningar för välbefinnande i arbetet som lämpar sig för ditt företag!

När det gäller minskning av sjukfrånvaro och förbättring av arbetsförmågan  har vi goda resultat. Läs mer!

Läs mer