Meili kuntoon -modellen

En betydande del av permanenta invalidpensioner beror på mentala hälsoproblem.

Större delen av dem som hamnar utanför arbetslivet på grund av mentala hälsoproblem är relativt unga personer, som skulle ha mycket kvar att ge i arbetslivet. Därför belastar dessa invalidpensioner ekonomiskt mest både arbetsgivare och samhället.

I mentala hälsoproblem betonas ofta svårigheter med organisering av arbetet, chefsarbete och arbetsklimat. Därför hota arbetsoförmågan att förlängas även i de situationer där det mest rehabiliterande med tanke på återhämtning från sjukdomen vore att återgå till arbetet, såvida den som rehabiliteras kan tas emot på arbetsplatsen.

För att kunna minska försämrad produktivitet, sjukledigheter och invalidpensioner relaterade till mentala hälsoproblem behövs

  • förebyggande för att utveckla organisationer och enskilda anställda
  • korrigerande verksamhet, för att behandla begynnande symtom och sjukdomar
  • stöd för fortsatt arbete för personer med en permanent sjukdom

Varför fungerar Mieli kuntoon -modellen?

Mehiläinens Meili kuntoon -modellen baserar sig på en Työ kuntoon -modell som avtalats på arbetsplatsen och säkerställer att alla parter känner till sina skyldigheter och rättigheter i verksamhet enligt modellen. Den förebyggande verksamheten riktar sig mot hela personalen och förbättrar både de personliga och de arbetsrelaterade möjligheterna att undvika mentala hälsoproblem. Om arbetsförmågan är hotad, kan man med hjälp av en tidsmässigt rätt insatt sjukvård vidta effektiva terapeutiska och rehabiliterande åtgärder för att ändra arbetet så att det blir lämpligare. Om symtomen blir bestående, kan metoder för yrkesinriktad rehabilitering utnyttjas på arbetsplatsen eller så kan man utforska möjligheterna att använda den återstående arbetsförmågan i andra uppgifter.

Mehiläinens mångprofessionella företagshälsovårdsteam (företagsläkare, företagshälsovårdare, företagsfysioterapeut och företagspsykolog) kan utnyttja tillgängliga, omfattande kunddata samt information från arbetsplatsutredningar och andra kontakter för att kunna ingripa i ett så tidigt skede som möjligt och på så sätt åstadkomma besparingar.

Fördelar med modellen

Med hjälp av Meili kuntoon -modellen kan sjukfrånvaro minskas i synnerhet på de arbetsplatser, där situationen i fråga om mentala hälsoproblem är sämre än genomsnittet. För en enskild anställd är fördelen snabbare rehabilitering, en utveckling av arbetet så att det stödjer arbetsprestationerna och att personen inte blir marginaliserad från arbetet. Cheferna får färdigheter och redskap för att hantera besvärliga situationer på ett konstruktivt sätt och förbättra klimatet i arbetsgemenskapen avsevärt.

Frånvaro på grund av mentala hälsoproblem och kognitiva problem och en försämrad produktivitet samt förtidspensioneringar är en betydande kostnad för arbetsgivaren och ett lidande för den insjuknade personen själv. Mehiläinens företagshälsovård strävar efter att i samarbete med kunden förutse dessa situationer genom att hjälpa att skapa en fungerande psykosocial miljö och ingripa i hot mot arbetsförmågan samt genom att individuellt stötta klienter som har en identifierad risk för att insjukna.

Om klienten redan har insjuknat, kan man med hjälp av Meli kuntoon -modellen minska mängden sjukfrånvaro och göra det lättare att återgå till arbetet. Modellen inkluderar aktiva kontakter med klienten, individuella möten samt en bedömning av arbets- och funktionsförmågan. I bedömningen av funktionsförmågan ingår företagshälsoförhandlingar, trepartsförhandlingar eller nätverksmöten samt utarbetande av en rehabiliteringsplan, stöd för återgång till arbetet samt långtidsuppföljning. Vid behov arrangerar vi rehabilitering (t.ex. psykoterapi). Dessutom stöttar vi chefen i alla skeden och hjälper honom eller henne med att ändra arbetet eller utveckla arbetsmiljön.

Läs mer: 

Artikeln Erfarenheter av Mieli kuntoon-modellen 

Krissituationer på arbetsplatsen

Mehiläinens krisstöd hjälper i situationer där en anställd eller arbetsgemenskapen möter krissituationer på arbetsplatsen.

Specialister och verksamhetsställen

Susanna Aalto
Työfysioterapeutti
Jonna Ahlroth
Työterveyspsykologi
Jari Airas
LL, Työterveyslääkäri
8.5
Virpi Alahuhta
Sisätaut. ja yleislääket.erik.lääkäri
9.8