Anvisningar till kunder inom Mehiläinens Arbetslivstjänster gällande coronaviruset (COVID-19)

6.9.2021

Teams Live-info - aktuellt information om coronaviruset

Vi kommer att ge våra kunder aktuell information om sådant som rör coronaviruset genom Teams Live-infotillfällen (på finska). Våra företagskunder har efterlyst skriftligt, aktuellt material som kan delas ut till personalen, och därför vi kommer att lägga upp ett PDF-dokument som kan laddas ner på sidan. I dessa dokument kommer vi att berätta det senaste om coronavirusläget och myndighetsanvisningarna. Du hittar länkar för deltagande och inspelningar via länken nedan.

Länkar för deltagande i kommande Teams Live-infotillfällen:

Inspelning av Teams Live-info:

Aktuellt sammandrag att ladda ner och handledningsmaterial för företagens bruk:

Sammandrag över det aktuella coronavirusläget ( pdf, 1.58 MB) (updaterad 9.4.2021, på finska)

Instruktioner att skriva ut om användning av munskydd ( pdf, 435 kB) (updaterad 23.2.2021)

Coronavaccinering inom företagshälsovården – vaccineringen fortskrider enligt kommunspecifika anvisningar

Mehiläinen samarbetar med flera kommuner för att ordna vaccineringen. Företagshälsovården deltar i vaccineringarna på det sätt som överenskommits inom respektive kommun. Vaccineringarna fortskrider enligt den nationella vaccinationsordningen . I en del kommuner har vaccineras nu även personer i arbetsför ålder som hör till riskgrupperna. Företagshälsovården deltar i vaccineringarna på det sätt som överenskommits med respektive kommun. Vi erbjuder möjlighet för personalen att vaccinera sig i alla kommuner där detta är möjligt. Coronavaccinationerna avtalas separat med företaget.

Om ni vill lägga till coronavaccinationer i avtalet om företagshälsovård, kontakta kontaktpersonen för den egna företagshälsovården eller er kundchef.

Läs mer: Mer information om coronavaccinationer och svaren på vanliga frågor (oå finska)

Gör så här om du är sjuk eller misstänker coronavirussmitta:

  • Om du har lindriga symtom på luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, halsont, muskelvärk eller feber, eller magsymtom som förknippas med det nya coronaviruset (diarré), och behöver en remiss till ett coronavirustest eller anvisningar och hjälp från en läkare, ska du i första hand kontakta Digikliniken. Om saken inte kan lösas på detta sätt hänvisas du till mottagningen.
  • Om du har lindriga symtom kan du också boka tid till företagshälsovårdarens eller företagsläkarens distansmottagning för att få en bedömning av din situation och en remiss till coronavirustest.
  • Om dina symtom på luftvägsinfektion känns besvärliga eller du känner att du behöver undersökas av läkare ska du ringa 010 414 1848 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min), så att vi kan hänvisa dig till någon av våra kliniker för luftvägsinfektioner. Du kan också boka tid till dessa kliniker via vår webbtidsbokning.
  • Om du har allvarliga symtom ska du kontakta den offentliga hälso- och sjukvården eller nödnumret 112.

Läs mer:THL anvisningar för vård hemma  (på finska)

Tryggt på jobbet

Mehiläinen Arbetslivstjänster vill för sin del främja skapandet av trygga verksamhetssätt och arbetsmetoder på arbetsplatserna för att arbetet ska kunna fortgå så tryggt som möjligt. Som stöd för detta har vi sammanställt ett komprimerat informationspaket om återgång till arbetet som stöd för våra kundföretags planering samt samlat information och länkar i anslutning till aktuella arbetslivsfrågor och tryggt arbete.

Tryggt på jobbet – företagshälsovården stöder arbetsplatserna på finska eller på engelska

Annika Jalli, Chefläkare, Företagshälsovård

Coronavirus (COVID19) - Vanliga frågor

Hur man instruerar personalen och cheferna vid misstanke om coronavirussmitta

Enligt den information vi har idag börjar en person som har fått coronavirussmitta sprida smittan ungefär 1–2 dagar innan symtomen börjar. Vissa av de smittade förblir dock helt symtomfria eller har mycket lindriga symtom och även de kan sprida sjukdomen. Det är viktigt att beakta detta när man överväger skydd och bekämpningen av smittan.

Man kan skydda sig mot det nya coronaviruset på samma sätt som mot andra luftvägsinfektioner. Man bör i första hand tvätta händerna, iaktta god hosthygien och använda skydd enligt anvisningarna. Det är viktigt att undvika onödiga nära kontakter. Distansarbete och nätmöten rekommenderas alltid när arbetsuppgifterna det tillåter. För övriga arbeten vidtas åtgärder för att minska exponeringen. Det lönar sig att även begränsa det sociala umgänget i kafferum, matsalar och sociala utrymmen på arbetsplatsen.

Man kommer endast frisk till arbetet. Även vid lindriga symtom på coronavirusinfektion (snuva, hosta, halsont, muskelvärk, diarré/illamående, feber eller försvagat lukt-/smaksinne) och vid misstanke om coronavirusinfektion är det viktigt att undvika nära kontakt och boka tid till ett coronavirustest. Stanna hemma tills testresultaten har klara och symtomen har lindrats. Återgå till arbetet efter ett negativt test enligt arbetsgivarens anvisningar, när hälsotillståndet det tillåter. Om det dock finns starka misstankar om infektion lönar det sig att överväga ett nytt test innan man återgår till arbetet/normal vardag. På grund av exponering ska de som försätts i karantän dock stanna hemma den tid smittskyddsläkaren har fastställt.

Den som misstänker coronavirusinfektion får en remiss till Mehiläinens coronatest från Digikliniken, en läkares distansmottagning eller en luftvägsinfektionsklinik. Digikliniken betjänar utan tidsbeställning och man kan boka tid till distansmottagningar och luftvägskliniker via normala kanaler (tidsbokning online, MinMehiläinentidsbokning, telefontjänstenOma Työterveys eller HälsoHjälpen).

Remissen till coronavirustest ges enligt THL:s anvisningar till en person som har symtom som passar in på coronavirusinfektion eller som utifrån bedömningen av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan ha en coronavirusinfektion. Om testning inte ingår i avtalet om företagshälsovård, ger vi råd om hur man kommer till ett test inom den allmänna sjukvården, t.ex. via tjänsten Omaolo. Vid akuta allvarliga symtom ska du kontakta journumret i din hemkommun direkt eller vid behov 112. I andra fall, t.ex. arbetsrelaterade testbehov, kan företagshälsovårdskunder kontakta sin egen företagshälsovårdare eller läkare genom att boka tid eller distansmottagning.

Information om coronaviruset (THL) 

Anvisningar för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi (Arbetshälsoinstitutet) 

Information om coronaviruset (Mehiläinen)

Coronavirustest vid Mehiläinen

Coronavaccinering inom företagshälsovården

Mehiläinen samarbetar med flera kommuner för att ordna vaccineringen. Företagshälsovården deltar i vaccineringarna på det sätt som överenskommits inom respektive kommun.Vaccineringarna fortskrider enligt den nationella vaccinationsordningen . I en del kommuner har vaccineras nu även personer i arbetsför ålder som hör till riskgrupperna. Statsrådet har den 16 april 2021 ändrat förordningen om frivilliga vaccinationer mot covid-19 (den så kallade covid-19-vaccinationsförordningen). Förordningen förtydligar den tidigare vaccinationsordningen i Finland. Efter att riskgrupperna, social- och hälsovårdspersonalen och äldre har vaccinerats kommer övriga personer i hela landet att vaccineras efter åldersgrupp. Vaccinationer utförs i fallande vaccinationsordning enligt ålder: 60-69 år, 50-59 år, 40-49 år, 30-39 år och 16-29 år. Mer information på SHM:s webbplats 

Företagshälsovården deltar i vaccineringarna på det sätt som överenskommits med respektive kommun. Vi erbjuder möjlighet för personalen att vaccinera sig i alla kommuner där detta är möjligt. Coronavaccinationerna avtalas separat med företaget. Coronavaccinet är gratis för alla, men för vaccinationsbesöket hos företagshälsovården betalar arbetsgivaren 25 €/vaccinationsbesök.Med de nuvarande vaccinerna behövs två besök. FPA ersätter arbetsgivarna för en del av kostnaderna för coronavaccinationerna. Arbetsgivarens kan enligt eget val ansöka om ersättning, antingen som en del av företagshälsovårdens FPA-ersättningar i ersättningsklass 1 eller som direkt ersättning enligt den temporära ändringen av sjukförsäkringslagen. Ersättningstaxan är enligt denna tio (10) euro per vaccinationsgång. Mer information i FPA:s pressmeddelande 

Rekommendationer om sjukskrivningspraxis under en epidemi

Genom att göra sjukskrivningspraxis lättare kan varje arbetsgivare bidra till att minska den onödiga belastningen på hälso- och sjukvården under epidemin och till att hälso- och sjukvårdens resurser kan riktas till dem som behöver dem mest. Vi rekommenderar därför att alla arbetsgivare inför mer omfattande praxis gällande egenanmälan vid sjukskrivning. Under självrisktiden (1 + 9 dygn) är det inte nödvändigt att lämna in ett sjukintyg till FPA.

och i andra fall än misstänkta coronavirusinfektioner, kan chefen bevilja frånvaron stegvis beroende på återhämtningen. Företagshälsovården eller Digikliniken skriver inte ut sjukintyg i andra situationer än vid arbetsoförmåga. Därför skriver vi inte ut sjukintyg till personer som inte har symtom, till exempel till exponerade eller de som återvänder efter en resa.

EK:s praktiska anvisningar och rekommendationer till företag i en coronasituation (på finska) 

Återgång till arbetet och dagpenning vid smittsam sjukdom för personer som har insjuknat i coronavirus eller försatts i karantän

Allmänna principer och anvisningar för isolering av Covid-19-patienter samt exponeringsbedömning och karantän för exponerade finns på THL: s webbplats . Beslut om isolerings- och karantäntider fattas dock alltid av smittskyddsläkare och de som försätts i karantän ska stanna hemma under hela den tid smittskyddsläkaren har fastställt. Enheten för smittsamma sjukdomar skall även vid behov bedöma behovet av förlängd tid innan isolerings-/karantäntiden löper ut.

Beslut om isolering eller frånvaro från arbete, dagvård eller läroanstalt fattas enligt smittskyddslagen (1227/2016), mot vilken arbetsgivaren/arbetstagaren kan ansöka om dagpenning vid smittsam sjukdom. Endast en rekommendation från arbetsgivaren eller en order om att stanna hemma eller ett larm från coronablinkern utgör inte skäl för att bevilja dagpenning vid smittsam sjukdom.

Mer information om dagpenning vid smittsam sjukdom (Folkpensionsanstalten) 

Arbete för personer i riskgruppen under en epidemi

Som regel behöver en person i arbetsför ålder (under 70 år) och arbetsförmögen inte stanna borta från sitt arbete på grund av coronaepidemin, men man fäster uppmärksamhet vid att minska riskerna och vid behov att skydda sig. Situationen måste dock alltid bedömas med beaktande av risken för exponering i arbetet, möjligheten att använda skyddsutrustning och arbetstagarens personliga hälsa.

Som en del av riskbedömningen ska arbetsgivaren bedöma om det på arbetsplatsen finns en ökad risk för coronavirusinfektion jämfört med resten av befolkningen. Vid riskbedömningen ska man till exempel beakta antalet närkontakter och deras varaktigheten samt möjligheten till skydd. Vid behov hjälper företagsläkaren till vid bedömningen av arbetsrelaterade risker. Anvisningar för arbetsplatser i anslutning till coronavirusepidemin (Arbetshälsoinstitutet) 

Vid behov hjälper företagsläkaren eller den behandlande läkaren den anställde att bedöma den personliga risken och behovet av skydd. I arbeten, där det är möjligt, rekommenderas distansarbete eller uppgifter med färre närkontakter. På arbetsgivarens begäran ska företagsläkaren ge ett utlåtande om arbetstagarens lämplighet för sitt arbete under coronaepidemin. Om en medlem av arbetstagarens familj tillhör en riskgrupp finns det i allmänhet inget som hindrar arbetstagaren från att arbeta. Riskbedömningen av familjemedlemmar utförs av den läkare som behandlar den berörda personen.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar till arbetstagare som är utsatta för allvarligare former av sjukdomen Covid-19, som orsakas av coronaviruset 

Anvisningar för arbetsplatser för att förhindra coronavirusepidemi (Arbetshälsoinstitutet) 

Graviditet och coronaviruset

Förändringar i immunförsvaret hos gravida kvinnor kan utsätta dem för allvarliga virusinfektioner. På grund av fysiologiska förändringar under graviditeten, är det möjligt att gravida kvinnor kan vara mer mottagliga för svårare luftvägssymtom under den sista trimestern av graviditeten.

Enligt nuvarande forskningsdata verkar det som att risken för att få en allvarlig coronavirussjukdom är större åtminstone för gravida som har någon riskfaktor för svår coronavirussjukdom, till exempel betydande övervikt. Gravida har även en större risk att få en ventrombos, om de insjuknar i en coronavirusinfektion.

Enligt aktuell kunskap orsakar en COVID-19-infektion inte fostermissbildningar.

De senaste undersökningarna har visat att coronaviruset även kan överföras via blodet från mamman till det ofödda barnet, men det är ännu oklart vilken betydelse denna smittoväg har. Symtomen hos smittade nyfödda har i regel varit lindriga och de har snabbt gått över. Enligt tillgänglig information har följderna för det ofödda barnet som regel inte varit allvarliga, trots att mamman har haft en coronavirusinfektion i slutet av graviditeten.

Eftersom det inte finns någon säkerhet om konsekvenserna av COVID-19 under graviditeten rekommenderas att en gravid arbetstagare flyttas från en arbetsenhet för coronapatienter till en annan enhet. Särskilt under slutet av graviditeten (från graviditetsvecka 28 och framåt) bör man beakta till eventuell fysisk belastning vid arbete med skyddsutrustning.

Enheter som behandlar icke-screenade infektionspatienter rekommenderas bedöma om gravida kvinnor kan arbeta säkert eller om det är nödvändigt att överföra gravida arbetstagare till andra uppgifter. Inom tandvård, småbarnsfostran och barnskyddsenheter är det också nödvändigt att bedöma risken för gravida kvinnor och vid behov vidta åtgärder utgående från denna bedömning.

Arbetshälsoinstitutet: Vanliga frågor och svar (inklusive anvisningar om gravida arbetstagare och särskild moderskapspenning) (på finska)  

THL: Graviditet och coronaviruset  

THL: Coronavaccination av gravida och ammande mödrar 

Företagshälsovård vid permittering eller uppsägning av personal

Under en permittering har företagets anställda rätt till åtminstone den lagstadgade företagshälsovården
(Företagshälsovårdens tjänster om arbetslöshet hotar samt i fall av permitteringar och uppsägningar , SHM 22.4.2009).

Arbetsgivaren har även under vissa förutsättningar skyldighet att för en anställd som har sagts upp av ekonomiska eller produktionsmässiga skäl ordna företagshälsovård i sex månader från det att arbetsskyldigheten upphörde (Lagen om företagshälsovård 1383/2001 2 § 3 mom.).

Sjukvårdstjänster och eventuella andra tjänster är tillgängliga i enlighet med avtalet om företagshälsovård, såvida man inte kommer överens om annat med arbetsgivaren. Vi rekommenderar att man, särskilt under den här coronaepidemin, fortsätter att erbjuda dessa frivilliga företagshälsovårdstjänster. Vi kan också enligt överenskommelse erbjuda stöd till företag och deras anställda i en ändringssituation samt när arbetslöshet hotar.

Om ni behöver göra ändringar i innehållet i ert avtal om företagshälsovård eller behöver stöd vid en förändring kan ni kontakta den egna kontaktpersonen (företagshälsovårdare eller kundrelationschefen).

Läs mer