Rohkea valinta – itsellinen vanhemmuus

Blogi 18.5.2018

Itselliset naiset ovat meille Felicitas Mehiläisessä yksi asiakasryhmä, joka on aivan erityinen. Itsellisillä naisilla tarkoitetaan naisia, jotka tietoisesti haluavat yksin vanhemmaksi ja hankkivat lapsen hedelmöityshoidolla luovutetuilla sukusoluilla.

Olen ollut pitkään hoitajana hedelmöityshoitoklinikalla ja tavannut paljon itsellisiä naisia, joille hoito luovutetuilla sukusoluilla on ainoa vaihtoehto toteuttaa toive lapsesta. Monilla yksin hoitoon tulevilla naisilla on sellainen tilanne, että sopivaa kumppania ei ole löytynyt ja ikä alkaa tulla vastaan.

Tein pro gradu -tutkimuksen* itsellisten naisten vanhemmuuden kokemuksesta ja tuen tarpeesta Turun yliopistossa 2019. Halusin tutkia aihetta, jotta voisimme klinikalla kehittää itsellisille naisille antamaamme neuvontaa ja tukea. Tutkimusta varten haastattelin kymmentä itsellistä naista, joiden lapset olivat 3–6-vuotiaita. Analyysin tuloksena aineistostani muodostui kolme pääteemaa kuvaamaan itsellisten naisten kokemuksia: “Ohjat omissa käsissä”, ”Tukea ja arjen jakajia tarvitaan” sekä ”Ihana vanhemmuus”.

Ohjat omissa käsissä

” Onhan sitä ollut vaikka minkälaisia kommelluksia, mutta aina niistä on sitte selvinny ja tuonu tosi paljon itseluottamusta ja semmmosta itsetuntoo lisää kyllä, että pystyy handlaamaan tätä arkee ja juhlaa ihan täysin yksin.”

Tutkimukseeni osallistuneilla itsellisillä naisilla oli elämässään ohjat omissa käsissä. He olivat aktiivisia toimijoita jo siitä hetkestä alkaen, kun päättivät lähteä hedelmöityshoitoon yksin. Pärjäävä asenne elämässä tuli selkeästi esille: ihan pienistä murheista ei valitettu.

Se, että sai itse päättää kaikesta, nähtiin ehdottomasti itsellisen vanhemmuuden vahvuutena. Moni haastateltu toi hyvänä asiana esille sen, ettei tarvinnut riidellä kenenkään kanssa esimerkiksi lapsen kasvatusasioista eikä kipuilla parisuhteen kiemuroissa.

Tukea ja arjen jakajia tarvitaan

”Et onneks on kuitenkin semmonen, et on niit ihmisii lähellä, et mä tiedän, että oikeesti tosi tiukka paikka tulee, nii varmast saan apua.”

Eniten tukea ja apua itselliset naiset saivat lähipiiriltä. Oma äiti, sisarukset, lapsen kummit ja ystävät olivat arjessa apuna. Heidän tukensa koettiin ensiarvoisen tärkeänä ja omaa jaksamista edesauttavana tekijänä. Lapsen kummit oli hankittu useissa perheissä ajatellen sitä, että lapsella olisi läheisiä tukihenkilöitä elämässään.

Hedelmöityshoitoklinikan tuen ja yleisen ilmapiirin haastateltavat naiset kokivat sekä ammattimaisena että lämpimänä. Moni olisi toivonut ”pakollista” tukikäyntiä klinikalla vielä raskausaikana ja synnytyksen jälkeen. Klinikan tukikäynnille kyllä kannustetaan tulemaan senkin jälkeen, kun raskaus alkaa, mutta monilla arki vie mennessään eikä käyntiä tulekaan aina varattua. Tähän raskauden aikaiseen ja synnytyksen jälkeiseen tukeen me klinikalla kiinnitämme jatkossa entistä enemmän huomiota.

Neuvolan ja synnytyssairaalan tukeen itselliset naiset olivat pääosin tyytyväisiä. Lisäksi perhekerhot ja vertaistuki koettiin tärkeinä.

Ihana, tavallinen vanhemmuus

”En vaihtais päivääkään pois, niinkun ihan super hyvä juttu!”

Itselliset naiset olivat tyytyväisiä elämäntilanteeseensa. Äitiys ja vanhemmuus nähtiin parhaana asiana, mitä elämässä voi olla. Vanhemmuus koettiin ihan tavallisena luonnollisena vanhemmuutena. Oman lisämausteensa siihen toi toki se, että oli yksin vastuussa lapsesta tai tarvitsi enemmän tukea, mutta muutoin vanhemmuus koettiin ihan samanlaisena kuin kahden vanhemman perheissä.

”Mä oon äiti ja thats it”, totesi yksi haastattelemistani naisista. Minusta se oli hyvin sanottu.

Me Felicitas Mehiläisessä olemme iloisia siitä, että olemme jo vuosikausia saaneet olla mukana auttamassa ja tukemassa itsellisiä naisia. Olen hoitajana voinut seurata, miten suuri haave muuttuu ihanaksi vanhemmuudeksi. Haluamme klinikalla tarjota yhä enemmän tukea tälle tärkeälle asiakasryhmälle myös raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen.

Blogitekstin on kirjoittanut TtM, kätilö ja IVF-hoitaja Marja Tervonen Felicitas Mehiläisestä.

*Viite: Itsellisten naisten kokemuksia vanhemmuudesta ja tuesta  

Turun yliopisto, pro gradu -tutkimus. Marja Tervonen 2019.

Lue myös: Hoidot itsellisille naisille ja naispareille Felicitas Mehiläisessä

Lisää aiheesta