Työyhteisö ja työyhteisön kehittäminen

Työllä on suuri vaikutus ihmisen psyykkiselle terveydelle. Hyvässä työyhteisössä työntekijät voivat hyvin ja tekevät työnsä hyvin.

Hyvä työyhteisö

Hyvässä työyhteisössä työntekijät arvostavat toinen toisiaan, tietävät, mitä muut tekevät ja kuinka muiden työ liittyy omaan työhön. Työntekijät ovat työasioissa avoimia ja organisaatiossa on avoin tiedonkulku. Johtaminen on oikeudenmukaista ja tasapuolista ja ihmiset kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä. Työntekijät auttavat toinen toisiaan ja luottavat toisiinsa.

Työyhteisön kehittäminen

Mehiläisen Työelämäpalvelut tarjoavat työyhteisön kehittämiseen muun muassa työnohjausta, erilaisia valmennuksia ja workshoppeja. Työnohjaus on ryhmämuotoista yhteisötyönohjausta, jossa työyhteisö voi ratkoa työnohjaajan avulla tiettyä ongelmaa tai kehittää työyhteisöä yleisesti. Työnohjaus on pitkäjänteistä kehittämistä.

Valmennus voi pureutua esimerkiksi vuorovaikutuksen kehittämiseen tai vastuulliseen vaikuttamiseen, eli siihen, miten oma asenne työtä kohtaan vaikuttaa työyhteisöön. Yksittäinen workshop voi olla esimerkiksi sellainen, jossa työyhteisö käy yhdessä läpi työilmapiirikyselyn tulokset ja miettii, millaisia toimenpiteitä tulosten perusteella pitäisi tehdä. Myös työilmapiirikyselyn voi ostaa Työelämäpalveluilta.

Työhyvinvoinnin edistäminen

Jokainen työntekijä voi itse edistää työhyvinvointia miettimällä, millainen työntekijä ja työyhteisön jäsen on ja mitä tuo työpaikalle. Työtyytyväisyys syntyy pitkälti siitä, mitä lähityöyhteisössä tapahtuu, eli kuinka työnteko sujuu esihenkilön ja lähityökavereiden kanssa. Oman roolin pohtimisen lisäksi on tärkeää arvostaa jokaista työyhteisön jäsentä. LIsäksi on tärkeää ymmärtää, että ihmiset ovat erilaisia ja erilaiset ihmiset sopivat erilaisiin työtehtäviin.

Työyhteisön hyvinvointi ja hyvinvoiva työyhteisö

Työyhteisön hyvinvointia edistää se, että antaa muiden olla omia itsejään työpaikalla. Palautetta pitäisi myös uskaltaa antaa ja ottaa vastaan kunnioittavasti ja lämmöllä, jotta työyhteisö voi kehittyä.

Vuorovaikutus ja vuorovaikutustaidot työyhteisössä

Suomalaiset ovat perinteisesti varovaisia ja pidättyväisiä vuorovaikutuksessa. Pidättyväisessä vuorovaikutuksessa ihminen tekee herkästi liikaa omia tulkintoja toisten käytöksestä, ottaa itseensä ja voi sitten pahoin. Usein entistä suorempi ja rohkeampi vuorovaikutus ehkäisee konflikteja ja saa kaikki voimaan paremmin. Mitä vähemmän työpaikalla on epäselviä tilanteita, sitä vähemmän työntekijät voivat liittää niihin kielteisiä tunteita.

Sairas työyhteisö

Sairas työyhteisö voi olla esimerkiksi sellainen, jossa on niin paljon sisäistä kilpailua, että työntekijöiden energia kuluu siihen ja työyhteisön toiminta kääntyy sisäänpäin. Työyhteisön tekeminen ei silloin suuntaudukaan ulospäin esimerkiksi asiakkaiden palveluun.

Sairas työyhteisö voi olla myös sellainen, jossa työntekijät tekevät töitä niin peloissaan, ettei työ pääse ollenkaan kehittymään.

Työyhteisön ilmapiiri

Työyhteisön ilmapiiri syntyy joka tason tekemisistä. Ylimmän tason johto määrittelee työhyvinvointistrategian ja työn linjat, esihenkilötaso toteuttaa strategiaa ja linjauksia ja jokainen työntekijä tekee ruohonjuuritason ratkaisuja omassa työssään. Mehiläisen Työelämäpalvelut voi auttaa työhyvinvointistrategian ja käytännön toimenpiteiden miettimisessä.

Autamme työyhteisöä onnistumaan