Työturvallisuuslain muutokset voimaan 1.6.2023

Työterveyden tehtävä on tukea yrityksiä työyhteisötason toimenpiteiden edistämisessä ja työturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Työturvallisuuslain muutoksilla tarkennetaan työnantajan työturvallisuusvelvoitteita. Tutustu lakimuutokseen, mitä työnantajien tulisi huomioida siihen liittyen ja miten työterveys voi tukea yrityksenne tukena.

Lakimuutokset lyhyesti

Lain tavoitteena on edistää 55 vuotta täyttäneiden työssä jaksamista ja vähentää varhaista työelämästä poistumista. Lakimuutoksilla pyritään ehkäisemään työkyvyttömyyttä ja parantamaan työntekijöiden mahdollisuuksia työskennellä pidempään työkykyisenä.

  1. Työnantajan huolehtimisvelvollisuutta täsmennetään​
  2. Ikääntymiseen liittyvät riskit tunnistettava​
  3. Työn fyysiset että psykososiaaliset kuormitustekijät huomioitava
  4. Työturvallisuuslain raskaussuojelun perussäännöstä selvennetään

Lue lisää Työterveyslaitoksen  ja Valtioneuvoston  sivuilta

Miten yritysten tulisi huomioida työturvallisuuslain muutokset

Lakimuutos edellyttää yrityksiltä huomion kiinnittämistä tiettyihin henkilöstöjohtamisen osa-alueisiin ja mahdollisiin muutoksiin yrityksen toiminnassa.

Työantajan huolehtimisvelvollisuus

Osatyökykyisten tarpeiden huomioiminen yksilöllisesti työjärjestelyissä ja työn muokkaustarpeissa on yrityksen varhaisen tuen ydintoimintaa.​

  • esihenkilöiden varhaisen tuen toimenpiteiden aktiivinen toteuttaminen, kirjaaminen ja toimenpiteiden seuraaminen sekä läpinäkyvyys koko henkilöstölle​
  • yhteistyö työterveystiimin kanssa työkyvyn tuen prosessissa, mukaan lukien työterveysneuvottelut​
  • tietoturvalliset toimintatavat työkykyjohtamisen yhteistyössä

Iän, raskaana olevien ja muiden yksilöllisten ominaisuuksien huomioiminen

Työuran alussa ja lopussa sekä raskaana olevien työntekijöiden erityistarpeiden huomioiminen on osa yrityksen henkilöstöpolitiikkaa. Työjärjestelyiden hyödyntäminen eri tehtävien erityispiirteet (fyysiset kuormitustekijät, altisteet, vuorotyö) huomioiden tulisi olla ensisijainen keino.

Fyysisten ja psykososiaalisten kuormitustekijöiden huomioiminen

Työpaikan tulee tehdä riskinarviointia jatkuvana työturvallisuustoimenpiteenä myös psykososiaalisista kuormitustekijöistä fyysisten olosuhteiden rinnalla.​ Työnantajien tulee jatkossa huomioida aiempaa tarkemmin työterveyden työpaikkaselvityksen perusteella tehdyt jatkotoimipidesuositukset.

Työterveystiimin osaamista tulee hyödyntää konkreettisten työyhteisötason ja esihenkilötyön tukeen kohdistuvien jatkotoimien käynnistämisessä, edistämisessä ja seurannassa. Näitä ovat mm. organisaatiopsykologiset toimet, fyysisten kuormitustekijöiden arvioinnit ergonomiakävelyin, työyhteisötason työterveysneuvottelut.

Työterveys yritysten työturvallisuusjohtamisen tukena

Suunnitelmallisella työkykyjohtamisella voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää työkyvyttömyyttä. Työkykyjohtaminen on osa yrityksen henkilöstöjohtamista, jota työterveys vahvasti tukee yhteisillä toimintamalleilla. Työkykyjohtaminen on yritysten sisäisten toimijoiden ja ulkoisten kumppaneiden suunnitelmallista yhteistyötä, jonka onnistumista edistää yhdessä sovitut tavoitteet, mittarit ja seurantatyökalut.

Työterveys toimii yrityksen tukena työkykyjohtamisessa. Työterveyden tarkoitus on tukea ja arvioida työntekijöiden työkykyä, mahdollistaa oikea-aikainen hoito sekä lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutuksen. Työterveys antaa suosituksia työjärjestelyihin sekä terveellisen ja turvallisen työympäristön edistämiseksi. Työterveys toimii koko työyhteisön ja esihenkilöiden tukena arjen työkykyjohtamisessa.

Työterveyden tuki työurien alkuun ja loppuun

Mehiläinen tarjoaa kohdennettuja palveluita niin työuran alussa kuin loppuvaiheessa oleville työntekijöille kuten myös esihenkilöille ja johdolle. Työterveyden moniammatillisen tiimin tuki edistää niin nuorten kuin ikääntyvien työntekijöiden hyvinvointia, työssäjaksamista ja myös ennaltaehkäisee työkyvyttömyyden riskejä. Tutustu palveluihimme alta ja kysy lisää työterveyden yhteyshenkilöltäsi.

Tukea työuran alkuun

Yli puolet 20–29-vuotiaista (53 %) kantaa huolta jaksamisestaan ja henkisestä hyvinvoinnistaan. Siirtyminen työelämään on iso muutos, jota on tärkeä tukea onnistuneen työuran kannalta. Tarjoamme kohdennettuja palveluita nuorille ja heidän esihenkilöille auttamaan nuoren työntekijän työuralle kiinnittymistä ja huomioimaan sekä fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyden ulottuvuudet.

Tutustu Työuran alun tuki -palveluhimme

Tukea työuran loppuun

Tiesitkö, että 15-30 % yli 45-vuotiaista työkykyindeksi on kohtalainen tai huono? Suunniteltuja toimia tarvitaan hyvissä ajoin työssä jatkamisen mahdollistamiseksi. Olemme rakentaneet työkykyjohtamisen palveluita huomioimaan ikääntymisen tuomat haasteet. Tarjoamme ratkaisuja sekä +50 v työntekijöille oman työkyvyn johtamiseen työuran loppuun asti että esihenkilöille ikäjohtamisen kysymyksiin.

Lisätietoja

Yrityksenne nimetty työterveystiimi auttaa ja keskustelee mielellään kanssanne tilanteestanne ja tarvittavista muutokseen liittyvistä toimenpiteistä.