Radar för välmående – riskbaserad lägeskartläggning

Mehiläinen har som första företag i branschen utvecklat en ny verksamhetsmodell för arbetshälsa, där Radar för välmående, en innovation som baserar sig på artificiell intelligens, prognostiserar en tidig risk för nedsatt arbetsförmåga. Den nya handlingsmodellen utgör framtidens företagshälsovård. Den omfattar en algoritm baserad på artificiell intelligens, individuellt engagemang och digitala tränings- och vårdstigar.

Med hjälp av Radar för välmående kan företagshälsovården reagera tidigare och erbjuda inriktat stöd för att bevara individens arbetsförmåga och hälsa. Samma coachnings- och vårdstigar kan utnyttjas även i annan arbetshälsoverksamhet.

Den nya verksamhetsmodellens mål

Att förebygga nedsatt arbetsförmåga, sjukfrånvaro samt arbetsoförmåga genom att erbjuda inriktat tidigt stöd för att bevara arbetsförmågan

  • Framförhållande inriktning: Radar för välmående erbjuder en möjlighet att på ett förutseende sätt identifiera personer med förhöjd risk för nedsatt arbetsförmåga.
  • Stöd och engagemang: Upprätthållandet av hälsa och arbetsförmåga stöds genom att erbjuda en möjlighet till stöd med låg tröskel och nya digitala coachnings- och vårdstigar, som alltid även inkluderar stöd för arbetshälsa under hela programmet. 
  • Uppföljning och mätning: Möjlighet att mäta resultat och verksamhetens genomslag tillsammans med kunden.

Työkykytutka

Hur fungerar den nya verksamhetsmodellen för arbetshälsa i praktiken?

I den nya verksamhetsmodellen fungerar en algoritm som utnyttjar artificiell intelligens som en impuls för arbetshälsan och en start för stöd. Ur de data som insamlats hos företagshälsovården gör algoritmen en prognos för en persons risk att omfattas aktivt stöd för arbetshälsan under det kommande året och skickar vid behov en Mår du bra-enkät till identifierade personer via MinMehiläinen-appen. Enkäten kartlägger bl.a. personens levnadssätt, sömn, mentala och fysiska funktionsförmåga, hälsotillstånd, ork och det upplevda behovet av stöd för arbetsförmågan. Efter att personen besvarat enkäten, informeras den egna företagshälsovårdaren om detta i sin arbetslista. Det är frivilligt att besvara enkäten.

Efter att ha fått svaren, bedömer företagshälsovårdaren personens övergripande situation samt behovet av ett möte. Vid mötet koncentrerar man sig på att saker som kommit upp gemensamt och kartlägger personens motivation och resurser för att göra en förändring. Samtidigt ställer personen upp egna mål för förändringen, och man avtalar tillsammans om stöd för att uppnå dessa. Stödet kan vara bl.a. en digital eller en delvis coachstödd vård- och coachningsstig som motiverar personen att sköta sina levnadsvanor, sin sömn och återhämtning eller sin arbetsförmåga. Samtidigt planeras eventuella andra stödåtgärder eller tilläggsutredningar som behövs.

Nya digitala vård- och coachningsstigar  stödjer personen i att nå sina mål. Vård- och coachningsstigar som utvecklas till MinMehiläinen-appen erbjuder personen information, tips och övningar för att åstadkomma förändring samt en möjlighet till påminnelser och egenuppföljning. Vård- och coachningsstigar som fungerar samtidigt i appen möjliggör en enkel och datasäker distanskommunikation med coachen eller en yrkesperson inom företagshälsovård. Innehållet och stöd för att stötta den egna hälsan finns på detta sätt tillgängliga vid lämpligaste tid och på lämpligaste plats. Detta sparar både tid och kostnader.

Om personen inte svarar på enkäten, får företagshälsovårdsteamet inte information om observationerna i Radar för välmående. Vid behov kan personen i detta fall själv kontakta sin företagshälsovårdare. Individen har möjlighet att förbjuda användningen av Radar för välmående i MinMehiläinen-tjänsten . 

Införande av Radar för välmående

Mehiläinens ansvariga team och kundföretaget kommer tillsammans överens om införandet av Radar för välmående och utbudet av tillgängliga stödmetoder. Användningen av Radar för välmående skrivs in i företagets Modell för tidigt stöd och i Verksamhetsplanen  för företagshälsovård och den behandlas med personalen. Digitala vård- och coachningsprogram införs stegvis under början av 2019.

Radar för välmående används endast av företagshälsovården och den ger ingen information till företaget