Mehiläinens psykoterapitjänster som stöd för kunderna inom företagshälsovården

Mehiläinens Arbetslivstjänsternas korttidspsykoterapi och psykoterapitjänster är en integrerad del av de välbefinnandetjänster som erbjuds arbetslivstjänsternas kunder. Arbetslivstjänsterna erbjuder ett heltäckande serviceutbud som omfattar såväl korttidsterapier som utförs av företagspsykologer med utbildning i korttidsterapi som till exempel psykoterapeuter som har utbildats i psykoterapi samt korttidspsykoterapier som utförs av psykoterapeuter med lång psykoterapeutisk utbildning.

Inom företagshälsovården deltar inte enbart den behandlande terapeuten i vården av klienten, utan även det egna företagshälsovårdsteamet, som vid behov också kan rådfråga till exempel en psykiater eller neuropsykolog i enlighet med avtalet om företagshälsovård. Ett smidigt samarbete mellan alla som deltar i behandlingen säkerställer en högklassig och flexibel vård som ges i rätt tid.

Även med korttidspsykoterapi kan man åstadkomma långsiktiga effekter och förbättra arbetsförmågan

Kortvarig eller korttidspsykoterapi är en kostnadseffektiv form av behandling och rehabilitering som kan användas för att upprätthålla den anställdes arbets- och funktionsförmåga. Korttidspsykoterapi har ofta visat sig leda till förbättrad arbetsförmåga snabbare än långvarig psykoterapi (Knekt m.fl., 2008).

Man söker sig till terapi på grund av bland annat symtom på depression och ångest samt problem med arbets- och livshanteringen. Korttidsterapi är också en bra tidig hjälp vid olika livssituationskriser. Med tidig och rätt vård kan man lindra det lidande som orsakas av mentala symtom, sjukfrånvaro och risken för förtidspensionering och därför är det viktigt att hjälpen ges med låg tröskel och att man på ett smidigt sätt kan få vård.

Arbetslivstjänsters service betonar olika slags korttidsterapier och korttidspsykoterapier, där man fokuserar på behandlingen av de fastställda och avgränsade problem som orsakar mest olägenheter. Psykoterapin kan genomföras som individuell, par- eller gruppterapi, vars längd kan variera från några månader till flera år. Arbetsformen är diskussion och övningar som hjälper klienten att identifiera och ändra sina skadliga tanke-, känslo- och handlingsmodeller. Vården planeras utgående från klientens behov, tillsammans med klienten och man följer regelbundet upp hur målen nås. Tjänsten kan även genomföras på distans via video.

10 och 20 gånger med korttidsterapi eller korttidspsykoterapi

  • Syftet med korttidsterapi och korttidspsykoterapi är att förebygga frånvaro i samband med psykisk hälsa, förkorta sjukfrånvaron, stödja återgång till arbete och stärka en persons psykiska funktioner inför framtiden
  • Korttidsterapier genomförs av företagspsykologer med tilläggsutbildning eller av yrkespersoner inom företagshälsovård som har utbildats i korttidsterapi
  • Korttidspsykoterapi genomförs av psykoterapeuter med en lång utbildning på ca 3-6 år

Digitalt stödd korttidsterapi

  • Digitalt stödd korttidsterapi erbjuder en ny låg tröskel för stöd för psykiska hälsoproblem.
  • Digitalt stödd korttidsterapi finns tillgänglig för lindrigt ångestsyndrom, lindrig depression, panikångest samt sociala fobier.
  • Digitalt stödd korttidsterapi genomförs av företagspsykologer och psykoterapeuter med utbildning i ämnet.

Fem gånger sparring

  • Diskussionsstöd med låg tröskel för att förebygga sjukskrivning på grund av utmaningar med psykiskt välbefinnande.
  • Behandling kan erhållas utan läkarremiss
  • Fem gånger sparring genomförs av företagspsykologer, psykoterapeuter och korttidsterapeuter

Vissa kunder kan dra nytta särskilt av gruppterapi. Den viktigaste gruppfunktionen är en coachningsgrupp för personer som återhämtar sig från depression eller utmattning, IPT-gruppen (på finska), som uppnått utmärkta behandlingsresultat.

Psykoterapin kan finansieras av arbetsgivarna, FPA, pensionsförsäkringsbolaget, klienten själv eller försäkringsbolaget via en sjukkostnadsförsäkring. Utöver egentliga psykoterapier erbjuder Mehiläinen även tjänster som stöd för den mentala hälsan.

Läs mer:

Tjänster för psykiskt välbefinnande för företagshälsovårdskunder (på finska)
Rehabiliteringspsykoterapi som ersätts av FPA

Psykiska störningar är den största orsaken till arbetsoförmåga i Finland

Enligt uppgifter från Pensionsskyddscentralen (2021) beviljas hälften av invalidpensionerna på psykiatriska grunder och när en 30-åring får invalidpension kommer detta att kosta ungefär 120 gånger hans månadslön (källa Varma, 2018). Enligt FPA: s sjukfrånvarostatistik beror en tredjedel av sjukpenningdagarna redan på psykiska hälsoskäl, och de har blivit den största diagnosgruppen både när det gäller antalet personer som får dagpenning och antalet dagar som ersätts. Bland Mehiläinens företagshälsovårdskunder hade personer med psykiska besvär 5,6 gånger mer sjukfrånvaro (källa: Besök av kunder hos Mehiläinens arbetslivstjänster 2020).

Med hjälp av korttidsterapi och korttidspsykoterapi kan man utöver att behandla de egentliga mentala hälsoproblemen även till exempel främja de anställdas ork i arbetet och förbättra välbefinnandet. Tidigt stöd möjliggör därför de bästa vårdresultaten och minskar därmed sjukfrånvaron och risken för alltför tidig invalidpension.

Mehiläinen är en av de största aktörerna inom mentalvården

Mehiläinen sysselsätter fler än 800 experter på psykiskt välbefinnande, varav cirka 300 är psykoterapeuter. Alla de vanligaste formerna av psykoterapi baserade på forskningsbevis finns representerade hos Mehiläinen. Inom Mehiläinens psykoterapitjänster arbetar psykoterapeuter med hög yrkeskompetens, som är registrerade hos Valvira (och är FPA-godkända). Utöver detta genomförs kortterapi av yrkesutbildad personal inom företagshälsovård, som i allmänhet har psykologutbildning, behörighet som företagspsykolog samt en separat utbildning för kortterapeutiskt arbete. Alla har regelbunden arbetshandledning. Det väsentliga är en gedigen kunskap om saker som gäller arbetslivet och en förståelse för våra kunders verksamhetsmiljöer.

Du får mer information om tjänsterna för ditt företag från din kontaktperson inom företagshälsovården eller den kundansvarige. Du kan även kontakta oss per e-post myynti@mehilainen.fi eller ringa 010 414 00 (0,084 €/min).

Läs mer:

Psykolog och psykoterapi

Digitala vård- och coachningsprogram för livsstilsförändringar samt vid psykiska problem

Specialister och verksamhetsställen

Anne Jääskeläinen
Psykoterapeutti
Pirjo Laitinen
Työterveyshoitaja
9.1
Elina Latva-Kiskola
Työpsykologi
Juha Savolainen
Psykoterapeutti