Muut hoitomuodot

Tanssi-liiketerapia

Tanssi–liiketerapia (lyhenne TLT) on liikkeeseen ja keholliseen ilmaisuun perustuva psykoterapian soveltava muoto. Se kuuluu luovien terapioiden ryhmään ja on toiminnallista. Liikettä käytetään keinona vahvistaa sisäisiä voimavaroja ja itseilmaisua, tunnistaa ja käsitellä tunteita sekä tutkia vuorovaikusta.

TLT:sta voivat hyötyä erityisesti kehollisesti reagoivat tai oirehtivat asiakkaat tai he, joiden on vaikea löytää kokemuksilleen sanoja. Ylipäänsä mielen tiedostamattomat prosessit ja sanattomat, vain kehossa tuntuvat kokemukset voivat tulla liikkeen kautta näkyviksi ja siten tietoisen mielen ulottuville.

TLT:n menetelmiä ovat mm. liikeimprovisaatio, kehotietoisuus-, rentoutus-, ja mielikuvaharjoitukset. Liikekokemuksista keskustellaan yhdessä terapeutin kanssa. TLT soveltuu kaikenikäisille, eikä vaadi tanssiosaamista tai erityisiä liikunnallisia ominaisuuksia. Terapian tavoitteet ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti. Tanssi-liiketerapiaa tarjoaa Sini-Maria Tuomivaara.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa käsitellään sukupuolisuuteen, sukupuolisuhteisiin ja seksielämään liittyviä ongelmia. Seksuaaliterapiasta voi saada apua esimerkiksi haluttomuuteen, kiihottumiseen, orgasmiin tai erektiohäiriöihin liittyvissä ongelmissa. Seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä myös seksuaaliseen identiteettiin liittyviä kysymyksiä, seksiaddiktioita tai seksuaalisuuteen liittyviä, traumaattisia kokemuksia.

Seksuaaliterapeutille voi hakeutua joko yksin tai kumppanin kanssa. Vastaanottoaika on yleensä 45–90 minuuttia.

Seksuaaliterapiaa tarjoavat Elina Tanskanen, Essi Kinnunen, Ria Ekholm ja Sari Hietala.

Kuvataideterapia

Kuvataideterapia (16–25-vuotiaille nuorille ja 26–67-vuotiaille aikuisille) Kelan asiakkaille

Kuvataideterapiassa terapeutti ohjaa asiakasta ilmaisemaan itseään kuvataideterapian menetelmillä. Kuvallisen ilmaisun ja puheen lisäksi terapiassa voidaan käyttää asiakkaan tilanteen mukaan myös muita luovia ilmaisumuotoja kuten kirjoittamista.

Yksilöterapia (menetelmänä kuvataideterapia) aikuisille (26–67-vuotiaille) Kelan asiakkaille

Kun yksilöterapian menetelmänä on kuvataideterapia, keskeistä terapiassa on asiakkaan luovan ilmaisun löytäminen ja tukeminen. Terapiassa luova ilmaisu voi olla kuvan tekemisen lisäksi myös muuta ilmaisua kuten kirjoittamista. Kuvan tekeminen ei ole yksilöterapiassa itsetarkoituksellista, vaan menetelmää käytetään asiakkaan kulloisenkin tilanteen mukaan. Terapiassa voi olla myös pelkkään puhumiseen keskittyviä tapaamiskertoja. Keskeistä on kuitenkin asiakkaan luovuuden lisääntymisen kautta tapahtuva syvenevä itseymmärrys, ja sen myötä syntyvä asiakkaan ilmaisuun pohjautuva vuorovaikutus terapeutin kanssa.

Asiakas voi hakea Kelan tukea kuvataideterapiaan ja yksilöterapiaan, jossa käytetään menetelmänä kuvataideterapiaa. Terapiaa tuetaan samoin korvausperiaattein kuin muutakin Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.

Eläinavusteinen terapia

Eläinavusteisten terapia- ja kuntoutuspalvelujen hyödystä on paljon näyttöä ja tutkimustietoa lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden hoidossa ja kuntoutuksessa. Eläinavusteinen psykologipalvelu ja terapia on tavoitteellista, psyykkisen häiriön poistamiseen tai lievittämiseen tähtäävää ammatillista terveydenhuollon toimintaa. Olennainen hoitava elementti on tavoitteellinen vuorovaikutusprosessi asiakkaan, eläimen ja terapeutin välillä.

Talliympäristö tarjoaa mahdollisuuden käsitellä asioita puhumisen lisäksi tekemisen kautta ja usein luonnossa ja eläimen kanssa toimimisen lomassa on helpompi lähteä puhumaan myös hankalista asioista. Eläin motivoi työskentelemään ja tuo suhteeseen mukanaan iloa ja onnistumisen kokemuksia.

Eläinavusteisessa terapiassa harjoitellaan havainnoimaan omia oletuksia, toimintatapoja, reaktioita ja tunteita suhteessa eläimeen, omaan toimintaan ja terapeuttiin. Terapiassa opetellaan rakentavaa kommunikointia ja suhteessa olemista. Talliympäristössä toimiminen ja eläin vuorovaikutuskumppanina luovat mahdollisuuksia asiakkaan hyvinvointia häiritsevien uskomusten ja tunteiden tunnistamiseen ja työstämiseen. Liikkeen kautta on mahdollista saada työskentelyyn mukaan myös esikielellisiä, kehollisia muistoja sekä niihin liittyviä varhaisia uskomuksia ja tunnetiloja. Eläinavusteisen terapian avulla harjoitellaan rakentavia vuorovaikutus- ja toimintatapoja sekä luodaan mahdollisuuksia uusiin terveisiin tunnesäätely- ja käyttäytymismalleihin.

Eläinavusteinen terapia voi olla osa pidempää terapiaprosessia tai itsenäinen lyhyempi prosessi. Yhden tapaamisen kesto on 1 h–1,5 h. Eläinavusteista terapiaa tarjoaa Riikka Lamminen.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on kehitetty raskaus- ja pikkulapsiajan aikaisten ongelmien psykoterapeuttiseen hoitamiseen. Psykoterapiaan voi hakeutua joko jo raskausvaiheessa tai alle 3-vuotiaan lapsen kanssa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian keskiössä ovat varhainen vanhemmuus sekä vauvan ja vanhemman välinen suhde. Psykoterapiaa voidaan hyödyntää erilaisissa joko vauvaan tai vanhempiin liittyvissä vuorovaikutusriskin tai -ongelmien tilanteissa. Vuorovaikutushuoli voi liittyä vaikeaan elämäntilanteeseen, vanhemman stressiin, mielenterveysongelmiin tai traumakokemuksiin. Vauvaan liittyvät haasteet voivat olla esimerkiksi vauvan itkuisuutta, syömisen pulmia, nukkumisvaikeuksia tai kontaktivaikeuksia. Vauva saattaa myös olla sairas, keskonen tai hänellä saattaa olla jokin pysyvä vamma.

Psykoterapia räätälöidään yksilöllisesti jokaisen perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti. Käynnit voivat olla yksilö-, pari- ja perhetapaamisia ja ne voidaan toteuttaa joko vastaanotolla tai kotikäynteinä. Käynnit toteutuvat sekä keskustellen ja pohtien toisen tai molempien vanhempien kanssa että vauvaperheen arkisissa vuorovaikutustilanteissa.

Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia voi toteutua omakustanteisesti, vanhemman Kelan kuntoutuspsykoterapiana (perheterapia) tai ostopalvelupsykoterapiana. Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia on Valviran vuonna 2010 hyväksymä oma psykoterapiamuotonsa Suomessa.

Lisää aiheesta