Miten ottaa psykologiset perustarpeet huomioon työyhteisössä?

Blogi 8.6.2021

Psykologisten perustarpeiden, yhteenkuuluvuuden, kyvykkyyden, vapaaehtoisuuden sekä toisten auttamisen tyydyttyminen ovat tärkeitä ihmisen hyvinvoinnille myös työelämässä. Miten voimme ottaa psykologiset perustarpeet huomioon työpaikalla?

Meillä jokaisella on tarve kuulua osaksi jotain ryhmää ja päästä jakamaan tämän ryhmän arvoja. Tässä on kyse yhteenkuuluvuuden tunteen täyttymisestä. Näkemykseni mukaan myös niiden henkilöiden kohdalla, joiden työtehtävät ovat hyvin itsenäisiä ja joilla on vahva itsensä johtamisen taito, on tärkeää pitää huolta, että he kokevat olevansa merkittävä osa työyhteisöä. Se voi vaatia esihenkilöltä tietoista ”mukaan ottamista” esimerkiksi erilaisiin projektiryhmiin tai hankkeisiin.

Kyvykkyys puolestaan tarkoittaa sitä, että jokainen meistä haluaa kokea olevansa hyvä jossakin. Esihenkilöiden on tärkeää antaa palautetta heti hyvin tehdystä työstä. Tämä lisää työntekijän kyvykkyyden tunnetta ja lisää sisäsyntyistä motivaatiota ja hyvinvointia. Vapaaehtoisuus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ovat erittäin tärkeässä asemassa jaksamisen kannalta. Näillä on merkitystä erityisesti työuupumuksen ehkäisemisessä.

Meillä jokaisella on nähdyksi tulemisen tarve syntymästä asti. Aikuisena haluamme tulla nähdyksi puolisoina ja kavereina. Myös työpaikalla nähdyksi tulemisella on suuri merkitys, johon jokainen meistä voi vaikuttaa omalta osaltaan työkavereina ja esihenkilöinä. On tärkeää muistaa, että vaikka me kaikki olemme erilaisia, niin jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi.

Työntekijöinä me kaikki voimme osaltamme ottaa huomioon työkavereitamme antamalla palautetta toisillemme. Palautetta antamalla tekee samalla hyvää toiselle, jolloin myös oma psykologinen perustarve, toisen auttaminen, tulee tyydytetyksi.

Jokaisen meistä on viisasta miettiä millä eri keinoilla minä työkaverina tai esihenkilönä voisin edesauttaa arjessa psykologisten perustarpeiden tyydyttämistä. Kyse on usein hyvin pienistä, mutta sillä hetkellä merkityksellisistä, arjen sanoista tai teoista. Samat lainalaisuudet pätevät sekä työyhteisössä, kotona että vapaa-ajalla esimerkiksi harrastustoiminnassa.

Psykologisesti turvallisen työilmapiirin luominen on esihenkilön tärkein tehtävä. Turvallisessa ympäristössä mahdollistuu psykologisten perustarpeiden tyydyttyminen, mikä johtaa sisäsyntyiseen motivaatioon ja hyvinvointiin sekä hyviin suorituksiin.

Blogitekstin kirjoittaja Tuomas Grönman toimii Mehiläisessä työterveys- ja urheilupsykologina.