Behandling av personuppgifter vid evenemang som anordnas av Mehiläinen

Publicerat: 5.2.2021
Uppdaterat: 19.2.2021

1 Personuppgiftsansvarig

Mehiläinen Oy
FO-nummer 1927556-5,
Norra Hesperiagatan 17 C,
00260 Helsingfors

2 Kontaktuppgifter i ärenden som rör registret

Kontakt i ärenden som rör registret: tietosuoja@mehilainen.fi. Dataskyddsombudet för Mehiläinen-koncernen är Kim Klemetti.

Mer information om behandlingen av personuppgifter i Mehiläinen och kontaktuppgifter finns på Mehiläinens webbplats: https://www.mehilainen.fi/sv/dataskyddsbeskrivning

3 Registrets namn

Mehiläinens personregister över evenemang.

4 Syftet med och grunderna för behandling av personuppgifter

Mehiläinen kan anordna olika fysiska eller virtuella evenemang i samband med vilka Mehiläinen behandlar personuppgifter som är nödvändiga för anordnandet av evenemanget.

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål:

 • Förverkligande av anmälningar och deltagande
 • Kommunikation
 • För att samla in eventuella enkäter, till exempel respons
 • Säkerställa händelsernas säkerhet
 • För andra ändamål som är nödvändiga för att anordna evenemanget

Behandlingen av personuppgifter grundas på den registeransvariges berättigade intresse som uppstår när deltagaren anmäler sig till evenemanget eller när den registrerade kontaktar Mehiläinen i ett ärende som rör evenemanget.

Om det under evenemanget förekommer rekrytering kommer personuppgifterna att behandlas i enlighet med den registerbeskrivning som rör Mehiläinens rekrytering, som vi ber dig den registrerade läsa när han eller hon deltar i rekryteringen.

Behandlingsuppdrag kan läggas ut på företag inom Mehiläinens koncern och/eller externa tjänsteleverantörer i enlighet med och inom de gränser som fastställs i dataskyddslagstiftningen.

5 Registrets datainnehåll

Bland annat följande uppgifter om den registrerade får sparas:

 • Namn
 • E-postadress
 • Annan nödvändig kontaktinformation, till exempel gatuadress
 • Yrke vid behov
 • Vid behov språk- eller kostinformation
 • Information om den tekniska behandlingen av de insamlade uppgifterna, t.ex. registreringsdatum och informationskälla
 • Övrig information som är nödvändig för att anordna evenemanget

6 Personuppgifternas förvaringstid

Mehiläinen förvarar personuppgifter i anslutning till evenemang tills dess att evenemanget i fråga och arrangemangen och andra åtgärder som rör detta har slutförts.

Om man under evenemanget har samlat in personuppgifter i anslutning till rekrytering ska dessa uppgifter förvaras i enlighet med den registerbeskrivning som rör Mehiläinens rekrytering.

7 Regelmässiga informationskällor

Den information som ska behandlas är den information som den registrerade själv har angett.

8 Regelmässiga dataöverföringar och överföringar utanför EU eller EES

Uppgifterna överlämnas till Mehiläinens koncernbolag för de ändamål som beskrivs i punkt 4 i denna dataskyddbeskrivning. Om den registrerade ger sitt separata samtycke till marknadsföring kan uppgifterna också användas för direkt elektronisk marknadsföring.

Personuppgifter får inte regelmässigt överlämnas till parter som deltar i produktion, utveckling eller underhåll av tjänster och kommunikation för Mehiläinen eller för Mehiläinens räkning för andra ändamål än de som nämns ovan, utom i enlighet med avtalet, separat samtycke och/eller uttryckliga bestämmelser. Vid behov kan vi dock överlämna personuppgifter till en underleverantör som behandlar personuppgifter för Mehiläinens räkning.

Personuppgifter kan överföras utanför EU eller EES, bland annat till USA, i enlighet med och inom de gränser som fastställs i dataskyddslagstiftningen.

9 Beskrivning av principerna för registerskyddet

Eventuellt manuellt material förvaras i ett låst utrymme som endast är tillgängligt för personer som har beviljats personlig behörighet. Endast de anställda, yrkesutövare eller samarbetspartner som är behöriga och som har ett personligt användarnamn och lösenord har tillgång till digitalt material. Behörighetsnivåerna varierar och varje användare beviljas behörighet som är tillräcklig men så begränsad som möjligt för att utföra uppgiften.

10 Profilering

Personuppgifterna används inte för profilering eller automatiserat beslutsfattande.

11 Den registrerades rätt att förbjuda behandlingen av personnuppgifter och direkt marknadsföring (Förbudsrätt)

Den registrerade har rätt att med hänsyn till sin personliga speciella situation förbjuda behandlingsåtgärder som rör personen själv och som Mehiläinen riktar mot den registrerades personuppgifter, till den del behandlingen av uppgifterna grundas på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse. Den registrerade kan lämna in sitt krav på förbud i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddsbeskrivning. I samband med kravet ska den registrerade specificera den speciella situation på grundval av vilken han eller hon motsätter sig behandlingen. Mehiläinen kan vägra att tillmötesgå en begäran om förbud på de grunder som anges i lagen.

Den registrerade kan ge Mehiläinen samtycke till direkt eller förbud mot direkt marknadsföring enligt kanal.

12 Den registrerades övriga rättigheter i samband med bahandling av personuppgifter

12.1 Den registrerades rätt till tillgång (rätt till insyn)

Den registrerade har rätt att kontrollera vilken information om honom eller henne som har lagrats i Mehiläinens kundregister. Begäran om insyn ska göras i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddsbeskrivning. Rätten till insyn kan förvägras på de grunder som anges i lagen. Rätten till insyn kan i princip utövas avgiftsfritt.

12.2 Den registrerades rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling

Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga eller bristfälliga personuppgifter. Till den del den registrerade inte själv kan rätta uppgifterna ska en begäran göras i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddsbeskrivning.

Den registrerade har rätt att begära att uppgifterna raderas, såvida det inte finns särskilda skäl för att behålla personuppgifterna.

Den registrerade har även rätt att kräva att den personuppgiftsansvarige begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter, till exempel i en situation där den registrerade inväntar Mehiläinens svar på en begäran om rättelse eller radering av sina uppgifter.

12.3 Den registrerades rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Till den del den registrerade själv har lämnat information till kundregistret som behandlas med stöd av den registrerades samtycke eller på dennes uppdrag, har den registrerade som regel rätt att få sådan information i maskinläsbar form och rätt att överföra denna information till en annan personuppgiftsansvarig.

12.4 Den registrerades rätt att inlämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Den registrerade har rätt att inlämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet om den personuppgiftsansvarige inte har följt tillämpliga dataskyddsbestämmelser i sin verksamhet.

12.5 Övriga rättigheter

Om personuppgifter behandlas på grundval av den registrerades samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela Mehiläinen detta i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddsbeskrivning.

13 Kontakt

I alla frågor som rör behandlingen av personuppgifter och situationer som gäller utövande av de egna rättigheterna ska den registrerade kontakta Mehiläinen på Mehiläinens serviceställe eller per post på adressen: Mehiläinen Oy/Kommunikation, Norra Hesperiagatan 17 C, 00260 Helsingfors eller per e-post tietosuoja@mehilainen.fi.

Mehiläinen kan vid behov be den registrerade att skriftligen precisera sin begäran, och den registrerades identitet kan vid behov verifieras innan andra åtgärder vidtas.