Kundnöjdhet är av största vikt för oss

Utöver att erbjuda en högklassig vård vill vi möta våra kunder på ett individuellt, omtänksamt och värdesättande sätt. Detta strävar vi efter genom att på olika sätt samla in respons av våra kunder. Med hjälp av responsen kan vi bättre förstå våra kunders erfarenheter och vidareutveckla vår verksamhet.

Kundresponsen samlas in brett vid Mehiläinens läkarcentraler, inom företagshälsovården, på sjukhus, barnlöshetskliniker, Digikliniken samt i Hammas Mehiläinens verksamhetsställen runt om i Finland. Responsen samlas in även från samtal till Mehiläinens kundtjänst. De nedannämnda mätningarna används även inom Mehiläinens offentliga hälsovårdstjänster.

NPS-nyckeltalet anger rekommendationsviljan

Hos Mehiläinen har kundupplevelsen mätts sedan 2014 med hjälp av det internationellt kända NPS-nyckeltalet (Net Promoter Score). I enkäten ombeds de svarande bedöma hur sannolikt det är att de skulle rekommendera tjänsten på skalan 0–10 (10=mycket sannolikt) och även ge öppen respons om besöket.

NPS-värdet kan vara vilket tal som helst mellan -100 och +100. Ju högre mätarens tal är, desto fler kunder berättar att de rekommenderar Mehiläinen. Ett NPS-värde över 50 kan anses som ett mycket gott resultat.

Våra kunder rekommenderar Mehiläinen

Ju större mätarens tal är, desto större andel av våra kunder rekommenderar Mehiläinens tjänster.

NPS-värdet på vår webbplats anger kundernas rekommendationsvilja för de sju senaste dagarna. Värdet uppdateras en gång per dygn.

Hälso- och sjukvårdens kvalitetsenkät berättar hur våra kunder klarar sig med sin sjukdom
Sedan hösten 2021 har kvaliteten på hälso- och sjukvården mätts i Mehiläinen med hjälp av en enkät baserad på vetenskaplig forskning. Enkäten innehåller en fråga som mäter kundens egen upplevelse av hur läkarens och andra experters mottagning påverkar patientens förmåga att klara av sjukdomen eller symtomet. I enkäten bedömer kunden om han eller hon mår mycket bättre, bättre, på samma sätt som tidigare eller sämre med sin sjukdom eller sitt symtom.

Våra kunder klarar sig med sin sjukdom

Det procentuella värdet visar hur stor del av våra kunder upplever att de klarar sig bättre eller mycket bättre med sin sjukdom efter mottagningsbesöket.

Kvalitetsmätarna på vår webbplats berättar hur våra kunder klarar sig med sin sjukdom för de sju senaste dagarna. Värdet uppdateras en gång per dygn.

Mätningar av kundupplevelse och kvalitet utförs som enkäter via textmeddelande

Mehiläinens NPS-enkät skickas via textmeddelande till ett slumpmässigt urval av kunder som har besökt Mehiläinen två timmar efter ett mottagningsbesök eller två dygn efter ett sjukhusbesök.

Om kunden ger negativ respons (betygen 0–6) i NPS-enkäten kontaktar vi honom eller henne per telefon. Vi vill höra mer om varför han eller hon inte var nöjd med servicen och vad vi kan göra annorlunda nästa gång.

Mehiläinens kvalitetsenkät kommer att skickas till en del av våra kunder i samband med Mehiläinens NPS-enkät. Kunden kommer att få ett meddelande som baserar sig på hans eller hennes svar och som innehåller instruktioner för hur han eller hon ska agera i framtiden om det behövs.

Det är frivilligt att svara på enkäten

Vi skickar enkätmeddelanden till samma kund högst en gång i halvåret. Du kan förbjuda enkätmeddelanden genom att ange ett förbud mot servicemeddelanden i MinMehiläinen-appen eller webbtjänsten. Du kan även förbjuda meddelanden genom att ringa Mehiläinens kundtjänst eller be Mehiläinens mottagningspersonal anteckna förbudet i patientjournalen.

Det är alltid frivilligt att svara på enkäterna, men det är ett lätt sätt att bedöma hur lyckat besöket var samt ge respons och utvecklingsförslag till Mehiläinen. För kunden är priset på svarstextmeddelandet normalt pris för textmeddelanden.

Våra kunder kan ge oss respons när som helst även via responsblanketten.

Mätningsresultat av kundupplevelse och kvalitet ser du i Kvalitetsmätarna.

Mer information om behandling av personuppgifter: Dataskyddsbeskrivning för Mehiläinen Oy:s kundregister