Mehiläinens huvudprojekt är kontinuitet i vården: att förbättra vårdkvaliteten och patientnöjdheten

Blogg 26.1.2023

Starka vetenskapliga bevis* indikerar att när en patient behandlas av samma allmänläkare:

  • förbättras kvaliteten på vården
  • förbättras patientnöjdheten
  • minskar sjukligheten och dödligheten avsevärt
  • minskar behovet av och kostnaderna för övergripande hälso- och sjukvårdstjänster

Dessutom blir yrkespersonernas arbete lättare när kundens grundläggande hälsotillstånd redan är känt och samtalet kan fortsätta där det blev förra gången. Eftersom ovan nämnda saker kan betraktas som fakta, skulle det kännas väldigt konstigt om vi inte investerade mer i kontinuiteten i vården. På Mehiläinen är temat viktigt både inom de offentliga hälsotjänsterna och inom företagshälsovårdstjänsterna.

Hälsovårdscentral Mehiläinen använder THL:s COC-index

I Mehiläinens offentliga hälsotjänster är förbättrad kontinuitet i vården ett av de viktigaste projekten år 2023, både på våra hälsostationer och i tjänsterna i hemmet för äldre.

Vi mäter kontinuiteten i vården på våra hälsostationer med hjälp av COC-indexet (Continuity of Care), som överensstämmer med THL:s (Institutet för hälsa och välfärd) bestämningar. Som sådant är COC inte lämpligt som ett mått på kontinuiteten i vården gällande hemtjänster för patienter som får 3 eller fler besök per dag, eftersom det i sådana fall måste finnas flera skötare redan på grund av arbetstidslagstiftningen. I hemtjänsterna mäter vi antalet olika skötare för samma patient på månadsbasis och övervakar hur många procent av våra kunder vi kan genomföra en månads besök för med fem skötare.

Vi har satt som mål att år 2023 öka kontinuiteten i vården på alla våra hälsostationer till den bästa tredjedelen i Finland. Kontinuiteten i vården kommer att förbättras genom att göra fördelarna mer kända för de anställda, genom att göra kontinuiteten i vården en central del av utvecklingen av verksamhetsmodellerna och genom att aktivt följa upp resultaten.

I Norge, som anses vara ett modelland för kontinuitet i vården, varierar COC-indexet mellan 0,54 och 0,57, medan genomsnittet i Finland ligger på 0,31. Av de kommunala hälsostationerna i Finland är det bara 16 som uppnår samma nivå som Norge. Två av dessa är för närvarande Mehiläinens offentliga hälsostationer.


Kontinuitet i vården vid Mehiläinens offentliga hälsostationer år 2021.
(Omfattar Harju hälsostationer, som tillhör Mehiläinens och Päijänne-Tavastlands samföretag.)

Ännu inga officiella COC-index för företagshälsovårdstjänster – preliminära resultat utmärkta

THL har hittills inte definierat officiella COC-index för företagshälsovården, men vi har för vår del uttryckt vårt intresse för att sådana index ska definieras.

Lagen om företagshälsovård förutsätter att arbetsgivaren, den anställda och företagshälsovården i samarbete ska förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor samt upprätthålla arbetets och arbetsmiljöns hälsosamhet och säkerhet. Också de anställdas hälsa och arbets- och funktionsförmåga i olika skeden av karriären och som en del av arbetsgemenskapens verksamhet ska främjas.

Vår lagstadgade kärnuppgift, åtgärder som stöder arbetsförmågan och förebygger arbetsrelaterade sjukdomar, är en tjänstehelhet som gäller alla våra kunder. För varje företagshälsovårdskund har man utsett ett multidisciplinärt företagshälsovårdsteam som ansvarar för att uppfölja arbetsförmågan, svara på stödbehov och bedöma arbetsförmågan. Företagshälsovården är frivillig för arbetsgivare och kontraktsspecifik i omfattning, vilket kan påverka bildandet av COC-indexet.

Därför definierades kontinuiteten i vården i Mehiläinens företagshälsovårdstjänster med företagsläkarens och företagshälsovårdarens lagstadgade besök.

Kontinuiteten i vården inom den lagstadgade företagshälsovården var:

  • 0,73 för läkarbesök
  • 0,67 för skötarbesök

Resultaten är utmärkta och visar att kontinuiteten i vården sker i utsedda företagshälsovårdsteam enligt vad som förväntas och definieras i lagstiftningen. De uppnådda fördelarna är förenliga med den offentliga hälso- och sjukvårdens forskningsresultat – förbättrad vårdkvalitet och patientnöjdhet.

Detta stärker också förverkligandet av åtgärder som stöder arbetsförmågan, såsom företagshälsovårdsförhandlingar, som genomförs tillsammans med arbetsgivaren, arbetstagaren och ett multidisciplinärt företagshälsovårdsteam. När både arbetstagaren och arbetsgivarens representant kan förlita sig på kontinuiteten i vården med samma multidisciplinära företagshälsovårdsteam, uppnås både kvalitativa, snabba och kostnadseffektiva resultat.

Kontinuitet i vården vid Mehiläinens Arbetslivstjänsters lagstadgade besök

Förutom kontinuitet i vården behövs tillgång till vård

Det bör noteras att enligt THL:s definitioner beräknas COC-indexet endast för patienter som har minst tre icke-brådskande besök hos samma vårdpersonal (läkare/skötare) inom två år. Enligt vår datasökning innebär detta mindre än 10 procent av befolkningen inom offentliga hälsotjänster. De resterande 90 procenten ingår inte direkt i COC-beräkningen. Det viktigaste för dem är att deras symtom behandlas snabbt. Tillgång till vård är därför en central faktor i hur hälso- och sjukvården som helhet fungerar. Det har tagit i genomsnitt 5,3 dagar att få en läkartid till Mehiläinens offentliga hälsostationer år 2022.

Företagshälsovården är en specialiserad poliklinik för bedömning av arbetsförmågan, där all verksamhet bör syfta till att i samarbete med arbetsgivaren hitta åtgärder för att stödja sysselsättningen av partiellt arbetsföra arbetstagare. För att detta ska lyckas krävs kontinuitet i vårdrelationen med samma multidisciplinära företagshälsovårdsteam för både arbetstagare och företagskunder. När alla parter är bekanta med arbetsplatsens modell för ledning av arbetsförmåga och möjligheterna att anpassa arbetet, förhindrar stödet för tidig återgång till arbete förtida invalidpensioner och ökningar av invalidpensionskostnaderna samt förlorade skatteintäkter i samhällsekonomin.

*) SHM:s rapporter och promemorior 2022:17: Omalääkäri 2.0-utredningen

Blogginlägget har skrivits av Mehiläinens ledande läkare inom offentliga hälsotjänster, Henri Ärölä, och ledande företagsläkare Sirkku Martti.