Hälsoundersökningar (formulär och frågor)

Undersökningar av arbetshälsan är en del av förebyggande arbetslivstjänster för stöd och utveckling av arbetstagarnas arbetsförmåga och hälsa.

Vid hälsoundersökningarna identifierar man hälsorisker och hälsorelaterade olägenheter. I samband med dessa utreder, utvärderar och följer man upp arbetstagarnas hälsotillstånd och prestationsförmåga. Hälsoundersökningarna kan uppdelas i lagstadgade och frivilliga undersökningar.

Lagstadgade hälsoundersökningar baseras på lagstiftningen avseende företagshälsovård samt andra förordningar och bestämmelser. Innehållet i de lagstadgade hälsoundersökningarna bestäms baserat på riskfaktorerna i olika arbeten.

Lagstadgade hälsoundersökningar genomförs

 • för utvärdering av hälsomässiga förutsättningar när man påbörjar anställningen, om arbetet kan förorsaka särskilda risker att insjukna
 • för konstaterande av arbetsrelaterade hälsoeffekter och sjukdomar
 • för uppföljning av funktionsnedsättning, utvärdering av arbetsförmåga
 • ibland i samband med långa sjukdomsperioder

Centrala synvinklar för lagstadgade hälsoundersökningar är

 • en förhöjd risk att insjukna på grund av arbetet
 • hälsokrav som ställs för arbetet
 • säkerhetsaspekter inom vissa branscher (till exempel transportbranschen)

Frivilliga hälsoundersökningar är bland annat hälsoundersökningar som utförs på olika åldersgrupper och frivilliga undersökningar i samband med nyanställning. Innehållet i frivilliga hälsoundersökningar planeras i samarbete med arbetstagaren. Undersökningarna görs av arbetshälsovårdare, arbetshälsoläkare, arbetsfysioterapeuter och arbetshälsopsykologer. Tid reserveras hos en arbetshälsovårdare, som vid behov leder kunden vidare till en arbetshälsoläkare.

Målsättningen med hälsoundersökningar

Målsättningen med hälsoundersökningar är

 • att identifiera faktorer som utgör hot mot arbetsförmågan och att påverka dem
 • att utreda arbetstagarens hälsotillstånd
 • att kartlägga riskfaktorerna för folksjukdomar, såsom hjärt- och kärlsjukdomar
 • att samla in konfidentiell information om arbetstagarens livsföring, arbete, arbetsmiljö och arbetsgemenskap
 • att erbjuda personlig rådgivning och vägledning

Vid hälsoundersökningarna vill vi särskilt uppmärksamma arbetets effekter på arbetstagarens välbefinnande. Baserat på den insamlade informationen stöder man kunden genom rådgivning och vägledning inom delområden av välbefinnande och hälsa. Vid behov kan också åtgärder riktas mot arbetsförhållanden. Även då är målsättningen att klarlägga kundens hälsotillstånd samt en rätt inriktad rådgivning och vägledning baserad på den inhämtade informationen.

Fördelarna med hälsoundersökningar

Baserat på den vid undersökningarna erhållna informationen främjas arbetstagarens hälsa, arbetsförmåga och prestationsförmåga. Undersökningen kan fungera som en impuls mot en varaktig förändring av livsföringen, som gradvis också visar sig på arbetsplatserna i form av ett ökat arbetsvälbefinnande. Man kan redan i ett tidigt skede påverka problem med arbetsförmåga och arbetssäkerhet samt riskfaktorer som kan leda till sjukdom. Undersökningarna kan också ge information om problem inom arbetsgemenskapen på gruppnivå och man kan ta tag i dessa i tid.