Företagshälsovård för lantbruksföretagare

Mehiläinens företagshälsovård är en pålitlig partner för att bevara lantbruksföretagarens arbetsförmåga och välbefinnande. Mehiläinens företagshälsovårdstjänster för lantbruksföretagare utvidgas och finns i fortsättningen tillgängliga över hela landet. Företagshälsovården känner till agenserna inom lantbruket och deras betydelse för hälsan. Särskilt lantbruksföretagarnas känslighet för sjukdomar i rörelseorganen, arbetets bindande karaktär samt den mentala belastningen beaktas från och med att samarbetet börjar.

Verksamheten bygger på förebyggande aktiviteter, där hälsokontroller med laboratorieprov, verksamhetsplanering och gårdsbesök återkommer regelbundet. Via företagshälsovården kommer du också till rehabilitering, om din arbetsförmåga är hotad eller redan nedsatt. Vid behov får du råd och handledning i frågor som gäller till exempel sömn, kost eller kunskaper i första hjälpen. Nivån på din fysiska och psykiska totalbelastning och återhämtning kan mätas med hjälp av Mehiläinens välbefinnandeanalys, som är tillgänglig som en tilläggstjänst.

Lantbruksföretagarens företagshälsovårdstjänst inkluderar omfattande, mångsidiga sjukvårdstjänster på Mehiläinens samtliga verksamhetsställen i hela landet. De garanterar att du alltid får det stöd som du behöver och att du får vård snabbt, och du har också tillgång till digitala tjänster som underlättar besöken.

Ingå ett avtal om företagshälsovård eller lämna kontaktförfrågan 

Begär offert

Experter insatta i lantbruk finns till ditt förfogande

Våra företagshälsovårdare är insatta i lantbrukets särdrag. Företagshälsovårdarna har tillgång till kompetensen hos Mehiläinens egen lantbruksexpert. Experter från ProAgria, med uppdaterad lantbruksinformation, deltar i gårdsbesöken. Gårdsbesöken är periodiserade efter moderna lantgårdars behov.

Mehiläinens företagshälsovård är en aktiv nätverkare. Vi är medlem i LPA:s Ta hand om bonden-nätverk. Vi använder oss också av Arbetshälsoinstitutets rådgivning och utbildning för att hålla oss i framkant inom företagshälsovård. Vi samarbetar kontinuerligt även med andra företag och organisationer som ligger nära lantbruket.

Välitä Viljelijästä verkosto

Arbetsgivarens ansvar

När du är arbetsgivare, ska du ordna företagshälsovårdstjänster till alla dina anställda. Ansvaret för din gårds arbetssäkerhet ligger hos dig som arbetsgivare, men du kan utnyttja företagshälsovårdens sakkunskap vid kartläggningen av riskobjekt. Mehiläinen tillhandahåller moderna företagshälsovårdstjänster, med vilka du får ett heltäckande stöd för dina anställdas arbetsförmåga, välbefinnande och ork

Mer information:

Reijo Talsi reijo.talsi@mehilainen.fi

Läs mer