Arbetshälsoinriktad sjukvård

Arbetshälsotjänster kan inte hålla en hög kvalitet om man inte följer upp personalens sjukdomar, deras orsaker och arbetsoförmåga som orsakas av dem.

Karaktäristiskt för arbetshälsoinriktad sjukvård är att man tar hänsyn till arbetstagarnas och kundföretagens behov i arrangemang för sjukvård samt att man utnyttjar arbetsmedicinsk sakkunskap vid utvärdering av om sjukdomar härrör från arbetet.

Hos Mehiläinen innefattar den arbetshälsoinriktade sjukvården följande delområden:

  • utvärdering av arbetsförmåga baserat på kännedom om arbetsplatsen och arbetsuppgifterna
  • utredning och vård av arbetsrelaterade sjukdomar
  • sökande efter sjukdomar som hotar arbetsförmågan och som kan förvärras i arbetet
  • utredningar av yrkessjukdomar
  • vägledning till rehabilitering

Målsättning

Tillgång till medicinskt högklassig sjukvård är viktigt för alla anställda. Minimimålsättningen är att i arbetshälsotjänsterna ska genom tidsreservering ges vård för arbetsrelaterade sjukdomar, alltså från arbetet härrörande sjukdomar som påverkar arbetsförmågan, i synnerhet långvariga sådana. Som bedömare av vårdbehovet fungerar arbetshälsoläkare och arbetshälsovårdare, som också kan utnyttja kompetensen hos ett vårdteam med många olika yrkesgrupper. Vid behov har arbetshälsoläkaren möjlighet att skicka arbetstagaren till specialläkarkonsultation för att kunna ställa diagnos och/eller utreda en fortsatt vård.

Fördelar

All information som rör sjukdomsfall kan utnyttjas senare, när man utreder sjukdomarnas fördelning på arbetsrelaterade och icke arbetsrelaterade sjukdomar eller bedömer sjukvårdens effektivitet på arbetsplatsnivå. Ett övergripande sjukvårdsavtal säkerställer en smidig undersökning och vård av personalens sjukdomar. Vårdansvaret kvarstår hos arbetshälsoläkaren.