DATASKYDDSBESKRIVNING FÖR MEHILÄINEN OY:S DIREKTMARKNADSFÖRINGSREGISTER

Datum: 22.8.2019

1 REGISTERANSVARIG

Mehiläinen Oy, FO-nummer 1927556-5, Norra Hesperiagatan 17 C, 00260 Helsingfors.

2 KONTAKTPERSON VID REGISTERÄRENDEN

Dataskyddsansvarig Kim Klemetti, tietosuoja@mehilainen.fi, växel 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

3 REGISTRETS BENÄMNING

Mehiläinens direktmarknadsföringsregister.

4 SYFTET MED OCH MOTIVERINGEN TILL BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Behandlingen av personuppgifter baserar sig på Mehiläinens berättigade förmån (direktmarknadsföringssyfte), på ett kundförhållande mellan Mehiläinen och den registrerade eller ett samtycke som den registrerade gett.

Personuppgifterna behandlas för Mehiläinens och dess samarbetspartners direktmarknadsföring, profileringssyften (på det sätt som specifikare beskrivits i punkt 10), opinions-, eller marknadsföringsundersökning, eller andra adressförsedda försändelser som kan likställas med dessa.

Behandlingsuppgifter kan läggas ut till Mehiläinens koncernbolag och/eller externa tjänsteleverantörer i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom dess gränser.

5 REGISTRETS DATAINNEHÅLL

I registret hanteras uppgifter som hör till följande grupper:

Namn, status eller yrke, ålder eller födelseår, kön, modersmål, adress- och andra kontaktuppgifter, önskade kontaktformer, kanalspecifikt direktmarknadsföringstillstånd och -förbudsuppgifter, som baserar sig på samtycke eller kundrelation, andra identifieringsuppgifter som gäller den registrerade i anslutning till marknadsföring samt ändringsuppgifter i uppgifterna.

6 LAGRINGSTID FÖR PERSONUPPGIFTER

Mehiläinen lagrar personuppgifter i direktmarknadsföringsregistret, om inte registreringen har förbjudit direktmarknadsföring. Då lagras ändå i registret uppgiften om direktmarknadsföringsförbud.

7 INFORMATIONSKÄLLOR SOM I REGEL ANVÄNDS

Personuppgifter används för olika marknadsföringstävlingar och annat dylikt i samband med registreringen, när man registrerar sig för Mehiläinens tjänster eller annars direkt från den registrerade. Personuppgifter kan samlas upp och uppdateras också från Mehiläinens och dess koncernbolags register (såsom MinMehiläinens personregister eller kundregister), Befolkningsregistret, förbudsregister som förs av Asiakkuusmarkkinointiliitto samt andra liknande register. Uppgifter samlas inte från patientregistret

8 REGELMÄSSIGT UTLÄMNANDE OCH ÖVERFÖRING AV INFORMATION TILL MOTTAGARE UTANFÖR EUROPEISKA UNIONEN ELLER EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Uppgifter överlåts till Mehiläinens koncernbolag till användningssyften som beskrivits i dataskyddsbeskrivningens punkt 4.

Inga personuppgifter lämnas utanför Mehiläinen eller utanför de parter som deltar i produktion, utveckling eller upprätthållande av tjänster och kommunikation för Mehiläinens räkning, annat än enligt avtal, annan typ av samtycke och författningar.

Personuppgifter kan översändas till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, bland annat till Förenta staterna i enlighet med dataskyddslagstiftningen och inom dess gränser.

9 BESKRIVNING AV PRINCIPERNA FÖR HUR REGISTRET SKYDDAS

Eventuellt manuellt material förvaras i ett låst utrymme som endast personer med särskilda rättigheter har tillgång till. Tillgång till digitalt material har endast därtill berättigad anställd, yrkesutövare eller samarbetspartner med personligt användarnamn och lösenord. Behörigheterna har olika nivåer, och varje användare tilldelas en för uppgiften tillräcklig, men så begränsad behörighet som möjligt.

10 PROFILERING

Som en del av behandlingen av personuppgifter som sparats i direktmarknadsföringsregistret kan Mehiläinen också genomföra profilering. Profileringen genomförs genom att ge den registrerade ett kund-id med hjälp av vilket man i direktmarknadsföringsregistret kan kombinera uppgifter om de registrerade personerna. Efter detta kan en profil som skapats på ovan beskrivet sätt till exempel jämföras med profiler för andra registrerade personer.

Syftet med profileringen är att kunna inrikta marknadsföringen bättre.

11 EN REGISTRERAD PERSON HAR RÄTT ATT MOTSÄTTA SIG BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER OCH DIREKTMARKNADSFÖRING (FÖRBUDSRÄTT)

En registrerad person har rätt att, med hänsyn till sin speciella situation, motsätta sig profilering av sig själv och andra behandlingsåtgärder som Mehiläinen riktar till den registrerade personens personuppgifter till den del som grunden för behandlingen av uppgifterna är kundrelationen mellan Mehiläinen och den registrerade personen. Den registrerade kan framföra sin protest enligt punkt 13 i denna dataskyddsbeskrivning. Vid protest ska den registrerade specificera den särskilda situation på grund av vilken han/hon motsätter sig behandlingen. Mehiläinen kan avvisa protestbegäran på lagstadgade grunder.

Personen kan ge Mehiläinen samtycken eller förbud om direktmarknadsföring kanalspecifikt.

12 DEN REGISTRERADES ANDRA RÄTTIGHETER I ANSLUTNING TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

12.1 Den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter (insynsrätt)

Varje registrerad person har rätt att granska sina uppgifter i Mehiläinens direktmarknadsföringsregister. Begäran om insyn ska göras i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddsbeskrivning. Rätten till insyn kan förvägras med stöd av lagens bestämmelser. Utövandet av insynsrätten är i princip avgiftsfritt.

12.2 Den registrerades rätt att kräva rättelse, borttagning eller begränsad behandling av en uppgift

I den mån den registrerade personen eller användaren kan agera själv ska personen utan obefogat dröjs-mål efter det att han/hon fått kännedom om ett fel eller själv har upptäckt ett fel på eget initiativ rätta till, ta bort eller komplettera den i registret sparade uppgift som är oriktig, onödig, bristfällig eller inaktuell.

I den mån den registrerade personen inte själv kan rätta till uppgifterna ska en begäran om rättelse göras enligt punkt 13 i denna dataskyddsbeskrivning.

Den registrerade har också rätt att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen av den registrerades personuppgifter till exempel i en situation där den registrerade väntar på Mehiläinens svar på begäran om rättelse eller borttagning av sina uppgifter.

12.3 Den registrerades rätt att överföra uppgifterna från ett system till ett annat

I den mån som den registrerade själv har lämnat sådana uppgifter till Mehiläinens direktmarknadsfö-ringsregister som behandlas med den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att få dessa uppgifter i regel i ett maskinellt läsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registerförare.

12.4 Den registrerades rätt att anföra besvär till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att anföra besvär till behörig tillsynsmyndighet, om den registeransvarige inte har följt tillämplig dataskyddsreglering i sin verksamhet.

12.5 Andra rättigheter

Om personuppgifter behandlas utgående från ett registrerat samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela Mehiläinen om detta i enlighet med punkt 13 i denna dataskyddsbeskrivning.

13 KONTAKTER

I alla frågor som gäller behandling av personuppgifter och situationer som har att göra med utövning av sina rättigheter ska den registrerade ta kontakt med Mehiläinen i MinMehiläinen-tjänsten, på ett av Mehiläinens verksamhetsställen eller per post till adressen: Mehiläinen Oy/ Direktmarknadsföringsregis-ter, Norra Hesperiagatan 17 C, 00260 Helsingfors. Vid behov kan Mehiläinen be den registrerade att specificera sin begäran skriftligt och den registrerades identitet kan vid behov kontrolleras innan man vidtar andra åtgärder.