IPT-ryhmäterapialla irti masennuksesta

Interpersoonallinen psykoterapia eli IPT-ryhmäterapia, on Käypä hoito -suosituksen  mukainen psykoterapiamuoto, joka on kehitetty nimenomaan masennuksen hoitoon. Masennuksesta toipuvien IPT-ryhmäterapia on Mehiläisen tutkitusti tehokas masennuksen ryhmäterapia/ryhmähoitomalli 5–8 henkilön pienryhmille sekä yksilöille.

IPT-ryhmäterapia perustuu IPT-psykoterapiaan sekä tehokkaisiin ja turvallisiin ryhmämenetelmiin. IPT-ryhmäterapian tavoitteena on auttaa toipumaan masennuksesta ryhmän ja ohjaajan avulla. Ryhmäläistä autetaan hahmottamaan ja ratkaisemaan masennuksen laukaisseet ja ylläpitävät tekijät. Ryhmässä pyritään siihen, että ryhmäläiset saisivat itselleen uusia näkökulmia, selviytymiskeinoja, ajattelu- ja toimintatapoja myös masennuksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Kenelle IPT-ryhmäterapia sopii?

IPT-terapiaryhmä sopii mm. useimmille työterveyshuollon asiakkaille. Yleensä masennusjakso alkaa tai masennus syvenee, kun emme osaa ratkaista jotakin elämämme haastetta tai poistaa merkittävää kuormitustekijää. Hyvin usein nämä haasteet liittyvät sosiaaliseen maailmaamme, kuten ihmissuhteisiimme ja vuorovaikutukseen.

IPT-ryhmäterapia ei sovellu ihmisille, jotka ovat ajankohtaisesti vakavassa itsemurhavaarassa tai maniassa, joilla on vakava päihdeongelma, vakava persoonallisuushäiriö, psykoosisairaus tai jotka ovat ajankohtaisesti psykoottisia.

IPT-terapiaryhmän aloittaminen

Yksi IPT-terapiaryhmän kulmakivistä on huolellinen alkuhaastatteluvaihe, jossa kartoitetaan tarkkaan masennuksen laukaisseet tekijät. Useimmiten jo ensimmäisen ryhmänohjaajan tapaamisen aikana voidaan todeta IPT-terapiaryhmän soveltuvuus henkilölle.

Kukin tuleva ryhmäläinen tapaa ryhmän ohjaajaa kahden kesken 3 haastatteluosuuden työstämisen puitteissa. Jokainen ryhmäläinen saa ennen ryhmää yksilöllisen kirjeen ryhmän ohjaajalta. Kirjeessä jäsennellään haastattelujaksolla esille tulleet masennuksen laukaisseet tekijät ja ryhmäläisen omat tavoitteet ryhmää varten.

Kun interpersoonallinen terapiaryhmä alkaa, jokainen ryhmäläinen tulee kirjeineen ryhmään hyvin valmistautuneena ongelmiensa työstämiseen.

IPT-terapian ryhmän kulku

  1. Kolme yksilöllistä haastattelutapaamista ryhmän ohjaajan kanssa.
  2. Kahden viikon välein kaksitoista (12) ryhmätapaamista noin kolme tuntia kerrallaan.
  3. Mielialavalmentajan seuranta 1,5 vuotta ryhmäläisille, joilla on työterveyshuolto Mehiläisessä. Ryhmän itse maksava ryhmäläinen voi myös halutessaan ostaa seurannan.

Mitä IPT-terapiaryhmässä tehdään?

IPT-terapiaryhmän alkuhaastattelusta alkaen interpersoonallisen psykoterapian viitekehys on vahvasti esillä. Ryhmäjakson aikana keskustellaan toistuvasti itse kunkin ryhmän jäsenen voinnista, ryhmäläisten masennusta laukaisseista pulmista sekä heidän tavoitteistaan. Kun ryhmässä toistuvasti pohditaan omaa vointia ja masennuksen laukaisseita pulmia, vahvistaa tämä kykyä havainnoida oman mielen sisäisiä ja elämän ulkoisia tapahtumia.

Usein masentunut henkilö saattaa kokea, ettei joko ole sellaista luottoihmistä, jolle haluaisi pulmistaan kertoa tai ettei halua rasittaa läheisiään puhumalla vaikeuksistaan. Ryhmässä omista elämän haasteista puhuminen on sallittua ja myös erittäin suotavaa.

IPT-ryhmäterapiassa käytetään psykodraamaa toiminnallisena menetelmänä

IPT-ryhmäjaksolla ongelmatilanteita työstetään toiminnallisesti eli käyttäen tiettyjä psykodraaman menetelmiä. Kukin ryhmäläinen vuorollaan valitsee tarkastelun kohteeksi yhden keskeisen pulmansa. Useimmiten ryhmän draamatyöskentelyissä tutkaillaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ilmeneviä ongelmatilanteita. Ryhmässä voidaan esimerkiksi tarkastella ryhmäläisen haasteellista tilannetta työtoverinsa, puolisonsa tai lapsensa kanssa. Lisäksi voidaan tutkia esimerkiksi ryhmän jäsenen suhdetta haasteelliseen työtehtävään tai tutkailla ryhmän jäsenen itsessään tunnistamaa ankaraa ja vaativaa puolta.

Kun pulmatilannetta työstetään draamallisesti, ohjaaja auttaa ryhmäläisiä simuloimaan hankalaa tilannetta. Haasteellinen tilanne siis esitetään yhdessä sellaisena kuin asianomainen sen kokee. Tämänkaltainen työskentely auttaa ryhmäläisiä kehittämään kykyään havainnoida haasteellisia tilanteitaan. Työskentelytapa auttaa myös saamaan tunnetason kosketusta siihen, miksi kyseinen tilanne tuntuu niin vaikealta itselle.

Joskus IPT-terapiaryhmiin sisällytetään myös tietoa ja harjoittelua assertiivisuuden eli jämäkkyyden/rakentavan puheeksi ottamisen taidoista.

Ryhmäterapian hyödyt

Masentunut henkilö kokee ongelmatilanteiden ratkaisemisen normaalia haastavampana. Tässäkin IPT-ryhmän draamalliset työskentelyt ovat hyvänä apuna. Työskentelyissä suuntaudutaan toisaalta ymmärtämään, mikä on pulmallista ja toisaalta ratkaisemaan kyseinen tilanne.
Ryhmäläiset pystyvät itse ideoimaan, kokeilemaan ja harjoittelemaan uusia ratkaisumalleja ja uusia, hyödyllisiä toimintatapoja. Kun yksi ryhmäläinen ratkaisee pulmaansa, koko ryhmä hyötyy. Draamalliset työskentelyt voivat vahvistaa koko ryhmän ongelmanratkaisua ja sosiaalista ongelmanratkaisua.

Masennuksen toipumisvaiheessa on tärkeää ymmärtää, mikä masennuksen laukaisi ja kehittää uusia keinoja selvitä nykyisistä ja tulevista ongelmatilanteista.

Masennus ja vertaistuki

Kun yhden IPT-ryhmäläisen pulmatilannetta on työstetty draamallisesti, saavat muut ryhmän jäsenet kertoa, mikä ryhmän jäsenen pulmatilanteessa oli itselle tuttua.

Masentuneena ihmisen itsearvostus usein laskee selkeästi. Siksikin on tärkeää ryhmässä kuulla, että muilla on samankaltaisia vaikeuksia kuin minulla ja minun vaikeuteni kuulostavat muista ihmisistä ymmärrettäviltä ja samaistuttavilta.

Jos ryhmäterapia jännittää

Ryhmää edeltävä yhteistyö ohjaajan kanssa on mahdollistanut hyvän ryhmän aloituksen myös niille ryhmäläisille, jotka ovat taipuvaisia jännittämään uusissa tilanteissa ja uusien ihmisten parissa.

Ryhmäjakson alussa ohjaaja auttaa ryhmäläisiä tutustumaan toisiinsa ja liittymään ryhmään sekä muodostamaan yhdessä toimintatapaa, joka tukee ryhmän ja ryhmäläisten tavoitteiden saavuttamista.

Ennen ryhmän alkua varmistetaan, että jokainen ryhmän jäsen on ehtinyt saada hyvän kontaktin ohjaajan kanssa ja että ohjaaja koetaan turvallisena, vaikka oltaisiin ensi kertaa tämän tyyppisessä tilanteessa.

Masennus ja seuranta IPT-terapian jälkeen

IPT-ryhmäterapian viimeisimpänä vaiheena on tuki ja seuranta ryhmän päätyttyä.

Ryhmän päätyttyä Mehiläisen koulutettu mielialavalmentaja on säännöllisesti yhteydessä ryhmäläisiin 1,5 vuoden ajan. Oma mielialavalmentaja seuraa henkilön vointia ja tukee ryhmässä esillä olleiden teemojen työstämistä edelleen. Näin pyritään tehokkaasti estämään masennuksen uusiutumista.

IPT-ryhmän hinta ja maksutavat

Ryhmän hinta on 3257 € /ryhmäläinen. Terapian voi maksaa itse. Terapian voi myös maksaa esimerkiksi työnantaja tai vakuutus. Maksutilanteet, joissa terapiaan voi tulla:

  • Niiden Mehiläisen työterveysasiakkaiden, joiden kanssa on sovittu IPT-terapiaryhmistä on mahdollista tulla ryhmään yrityksen kautta, jolloin ryhmästä ei muodostu kustannuksia ryhmäläiselle.
  • Laaja sairauskuluvakuutus voi korvata ryhmän, vakuutus voi olla työnantajan tai ryhmäläisen oma vakuutus.
  • Itse maksaen.
  • Työantaja voi halutessaan korvata ryhmän tai osan siitä.

Miten IPT-terapiaryhmään pääsee

IPT-terapiaryhmiä järjestetään tällä hetkellä säännöllisesti pääkaupunkiseudulla, Turun, Tampereen ja Jyväskylän seudulla. Pyrimme laajentamaan toimintaamme jatkuvasti ympäri Suomen.

Voit keskustella ryhmään tulosta Mehiläisen työterveyden kanssa (työterveyslääkäri, työterveyspsykologi, työterveyshoitaja) tai ottaa yhteyttä suoraan alueesi ryhmänohjaajaan. Voit myös jättää tarjouspyynnön Työhyvinvoinnin palvelukaupassa.

Miia Rautiainen

Valtakunnallinen koordinaattori Miia Rautiainen, miia.rautiainen@mehilainen.fi, puh. 040 371 1379

Lue lisää mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin ongelmista:
Tutustu Huoli-chattiin, josta saat keskustelutukea huoliin ja murheisiin sekä apua elämänhallintaan
Masennuksen oireet ja hoito
Syyt ahdistuneisuushäiriön taustalla
Mielenterveyden häiriöt
Pakko-oireinen häiriö vaikeuttaa arkea