IPT-terapia – ryhmäterapialla irti masennuksesta

Interpersoonallinen psykoterapia, eli IPT-terapia, on Käypä hoito -suosituksen  mukainen psykoterapiamuoto, joka on kehitetty nimenomaan masennuksen hoitoon

Masennuksesta toipuvien IPT-ryhmä on Mehiläisen tutkitusti tehokas masennuksen ryhmäterapia/ryhmähoitomalli 5–8 henkilön pienryhmässä. IPT-ryhmä perustuu IPT-psykoterapiaan sekä tehokkaisiin ja turvallisiin ryhmämenetelmiin

IPT-ryhmän tavoitteena on auttaa toipumaan masennuksesta ryhmän ja ohjaajien avulla. Ryhmäläistä autetaan hahmottamaan masennuksen laukaisseet tekijät ja tuetaan häntä ratkaisemaan masennusta laukaisevia ja ylläpitäviä ongelmia.

Ryhmässä pyritään siihen, että ryhmäläiset saisivat itselleen uusia näkökulmia, selviytymiskeinoja, ajattelu- ja toimintatapoja myös masennuksen uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Tämän artikkelin on kirjoittanut ryhmäpsykoterapeutti, psykoterapeutti, työterveyspsykologi Anri Suorsa, jolla on yli 7 vuoden kokemus Mehiläisen IPT-ryhmien ohjaamisesta.

Kenelle IPT-terapian ryhmä sopii?

Yksinkertaistaen voi sanoa, että yleensä masennusjakso alkaa tai masennus syvenee, kun emme osaa ratkaista jotakin elämämme haastetta tai poistaa merkittävää kuormitustekijää.

Hyvin usein nämä haasteet ovat sosiaalisen maailmamme alueella, liittyvät ihmissuhteisiimme ja vuorovaikutukseemme.

IPT-ryhmä sopii mm. useimmille työterveyshuollon asiakkaille. IPT-ryhmä ei sovellu ihmisille, jotka ovat ajankohtaisesti vakavassa itsemurhavaarassa tai maniassa, joilla on vakava päihdeongelma, vakava persoonallisuushäiriö, psykoosisairaus tai jotka ovat ajankohtaisesti psykoottisia.

Mitä IPT-terapiaryhmässä tehdään?

IPT-ryhmän alkuhaastattelusta alkaen Interpersoonallisen psykoterapian viitekehys on vahvasti esillä.

Ryhmäjakson aikana keskustellaan toistuvasti itse kunkin ryhmän jäsenen voinnista, ryhmäläisten masennusta laukaisseista pulmista sekä heidän tavoitteistaan. Kun ryhmässä toistuvasti pohditaan omaa vointia ja masennuksen laukaisseita pulmia, tämä toiminta on omiaan vahvistamaan ryhmäläisten kykyä havainnoida oman mielensä sisäisiä ja elämänsä ulkoisia tapahtumia mm. vuorovaikutuksessa.

”Usein masentuneet asiakkaani kokevat, ettei joko ole sellaista luottoihmistä, jolle haluaisi pulmistaan kertoa tai ettei halua rasittaa läheisiään puhumalla vaikeuksistaan. Ryhmässä omista elämän haasteista puhuminen on sallittua, jopa erittäin suotavaa.”, kuvaa Anri Suorsa.

IPT-terapiaryhmän alkuvaihe

Yksi IPT-terapiaryhmän kulmakivistä on huolellinen alkuhaastatteluvaihe, jossa mm. kartoitetaan tarkkaan masennuksen laukaisseet tekijät. Useimmiten jo ensimmäisen ryhmänohjaajan tapaamisen aikana voidaan todeta IPT-ryhmän soveltuvuus henkilölle.

Kukin tuleva ryhmäläinen tapaa ryhmän ohjaajaa kahden kesken 3 haastatteluosuuden työstämisen puitteissa.

Jokainen ryhmäläinen saa ennen ryhmää yksilöllisen kirjeen ryhmän ohjaajalta. Kirjeessä jäsennellään haastattelujaksolla esille tulleet masennuksen laukaisseet tekijät ja ryhmäläisen omat tavoitteet ryhmää varten.

Kun interpersoonallinen terapiaryhmä alkaa, jokainen ryhmäläinen tulee kirjeineen ryhmään hyvin valmistautuneena ongelmiensa työstämiseen.

IPT-terapian ryhmän kulku

  1. Kolme yksilöllistä haastattelutapaamista ryhmän ohjaajan kanssa.
  2. Kahden viikon välein kaksitoista (12) ryhmätapaamista noin kolme tuntia kerrallaan.
  3. Mielialavalmentajan seuranta 1,5 vuotta ryhmäläisille, joilla on työterveyshuolto Mehiläisessä. Ryhmän itse maksava ryhmäläinen voi halutessaan ostaa tämän palvelun.

Toiminnallisuus nivoutuu IPT-terapiaan

Pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun ryhmät:

IPT-ryhmäjakson edetessä alkavat ryhmäläisten ongelmatilanteiden työstämiset toiminnallisesti eli käyttäen tiettyjä psykodraaman menetelmiä. Kukin ryhmäläinen vuorollaan valitsee tarkastelun kohteeksi yhden keskeisen pulmansa.

Ryhmäläisen pulmatilanne voi olla mielen sisäinen. Voidaan tutkia esimerkiksi ryhmän jäsenen suhdetta haasteelliseen työtehtävään tai tutkailla ryhmän jäsenen itsessään tunnistamaa ankaraa ja vaativaa puolta.

Useimmiten ryhmän draamatyöskentelyissä tutkaillaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ilmeneviä ongelmatilanteita. Voidaan esimerkiksi tarkastella ryhmäläisen haasteellista tilannetta työtoverinsa, puolisonsa tai lapsensa kanssa. Kun ryhmässä työstetään ryhmäläisen pulmatilannetta draamallisesti, ohjaaja auttaa ryhmäläistä ja muuta ryhmää simuloimaan hankalaa tilannetta.

”Haasteellinen tilanne siis esitetään yhdessä sellaisena kuin asianomainen ryhmäläinen sen kokee. Tämänkaltainen työskentely auttaa ryhmäläisiä kehittämään edelleen kykyään havainnoida haasteellisia tilanteitaan. Työskentelytapa auttaa myös saamaan tunnetason kosketusta siihen, miksi kyseinen tilanne tuntuu niin vaikealta itselle.”, tiivistää Suorsa.

Pääkaupunkiseudun IPT-ryhmiin sisältyy myös tietoa ja taitoharjoittelua jämäkkyyden eli assertiivisuuden eli rakentavan puheeksi ottamisen taidoista.

Turun seudun ryhmät:

IPT-ryhmäjakson edetessä alkavat ryhmäläisten ongelmatilanteiden työstämiset hyödyntäen joitakin toiminnallisten menetelmien keinoja. IPT-ryhmässä kukin ryhmäläinen vuorollaan valitsee tarkastelun kohteeksi yhden keskeisen pulmansa.

Ryhmäläisen pulmatilanne voi olla mielen sisäinen. Toiminnallisin menetelmin voidaan tutkia esimerkiksi ryhmän jäsenen tulevaisuudensuunnitelmia, suhdetta haasteelliseen työtehtävään tai tutkailla ryhmän jäsenen itsessään tunnistamaa ankaraa ja vaativaa puolta.

Useimmiten ryhmän draamatyöskentelyissä tutkaillaan ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ilmeneviä ongelmatilanteita. Voidaan esimerkiksi tarkastella ryhmäläisen haasteellista tilannetta työtoverinsa, puolisonsa tai lapsensa kanssa.

Toiminnalliset työskentelyt auttavat ryhmäläisiä kehittämään edelleen kykyään havainnoida haasteellisia tilanteitaan. Työskentelytapa auttaa myös saamaan tunnetason kosketusta siihen, miksi kyseinen tilanne tuntuu niin vaikealta itselle.”, tiivistää Suorsa.

Ryhmäterapian hyödyt

”Masentuneina me ihmiset koemme ongelmatilanteidemme ratkaisemisen normaalia haastavampana. Tässäkin IPT-ryhmän draamalliset työskentelyt ovat hyvänä apuna. Työskentelyissä suuntaudutaan toisaalta ymmärtämään, mikä on pulmallista ja toisaalta ratkaisemaan kyseinen tilanne.”, Suorsa kiteyttää.

Ryhmäläiset voivat omissa työskentelyissään ideoida, kokeilla ja harjoitella uusia ratkaisumalleja ja uusia, hyödyllisiä toimintatapoja. Kun yksi ryhmäläinen työskentelyssään ratkaisee pulmaansa, koko ryhmä hyötyy. Draamalliset työskentelyt voivat vahvistaa koko ryhmän ongelmanratkaisuun ja sosiaaliseen ongelmanratkaisuun suuntautumista ja voivat lisätä ryhmäläisten itsearvostusta ongelmanratkaisijoina.

”Tästähän masennuksesta toipumisessa on kyse: toipumisvaiheessa on tärkeää ymmärtää, mikä masennuksen laukaisi ja kehittää uusia keinoja selvitä nykyisessä ongelmatilanteessa sekä tulevien haasteiden selättämisessä.”, Suorsa summaa.

Masennus ja vertaistuki

Kun yhden IPT-ryhmäläisen pulmatilannetta on työstetty draamallisesti, saavat muut ryhmän jäsenet kertoa, mikä ryhmän jäsenen pulmatilanteessa oli itselle tuttua.

”Masentuneena ihmisen itsearvostus usein laskee selkeästi. Siksikin on tärkeää ryhmässä kuulla, että muilla on samankaltaisia vaikeuksia kuin minulla ja minun vaikeuteni kuulostavat muista ihmisistä ymmärrettäviltä ja samaistuttavilta.”, kertoo Suorsa.

Jos ryhmäterapia jännittää

Ryhmää edeltävä yhteistyö ohjaajan kanssa on mahdollistanut hyvän ryhmän aloituksen myös niille ryhmäläisille, jotka ovat taipuvaisia jännittämään uusissa tilanteissa ja uusien ihmisten parissa.

Ryhmäjakson alussa ohjaaja auttaa ryhmäläisiä tutustumaan toisiinsa ja liittymään ryhmään sekä muodostamaan yhdessä toimintatapaa, joka tukee ryhmän ja ryhmäläisten tavoitteiden saavuttamista.

Jokainen ryhmäläinen on ehtinyt saada hyvän kontaktin ryhmän ohjaajan kanssa ennen ryhmän alkua. Ryhmän ohjaaja koetaan yleensä turvallisena, vaikka oltaisiin ensi kertaa tämän tyyppisessä ryhmässä.

IPT-ryhmän hinta ja maksutavat

Ryhmän etukäteishaastattelujen ja ryhmäjakson hinta on 2900 € /ryhmäläinen. Terapian itse maksavat osallistujat saavat saman ryhmäpaketin 2500 € alennushinnalla.

Terapian voi myös maksaa esimerkiksi työnantaja tai vakuutus. Maksutilanteet, joissa terapiaan voi tulla:

  • Mehiläisen työterveyden eräiden asiakasyritysten työntekijöillä on mahdollisuus tulla ryhmään yrityksen kautta, jolloin ryhmästä ei muodostu kustannuksia ryhmäläiselle.
  • Laaja sairauskuluvakuutus voi korvata ryhmän, vakuutus voi olla työnantajan tai ryhmäläisen oma vakuutus.
  • Itse maksaen.
  • Joissain tapauksissa työnantaja on korvannut ryhmän tai osan siitä, kun henkilö on neuvotellut työnantajansa henkilöstöhallinnon kanssa.

Miten pääsee IPT-terapiaan ryhmässä

IPT-ryhmiä järjestetään säännöllisesti eri puolella Suomea.

Voit keskustella ryhmään tulosta Mehiläisen työterveyden työntekijäsi kanssa (työterveyslääkäri, työterveyspsykologi, työterveyshoitaja). Ota tämä esite mukaasi.

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan alueesi ryhmänohjaajaan:

Masennus ja seuranta IPT-terapian jälkeen

IPT-ryhmäprosessin viimeisimpänä vaiheena on tuki ja seuranta ryhmän päätyttyä.

Mehiläisen koulutettu mielialavalmentaja on ryhmän päätyttyä säännöllisesti yhteydessä ryhmäläiseen 1,5 vuoden ajan.

Oma mielialavalmentaja seuraa henkilön vointia ja tukee ryhmässä esillä olleiden teemojen työstymistä mielessä edelleen. Näin pyritään tehokkaasti estämään masennuksen uusiutumista jatkossa.

Lue lisää:

Tämän artikkelin on kirjoittanut ryhmäkoordinaattori, psykologi, ryhmäpsykoterapeutti, psykoterapeutti (kognitiivis-analyyttinen) työterveyspsykologi Anri Suorsa. Tutustu Anri Suorsan sivuun tästä >>