Mehiläisen kärkihankkeena hoidon jatkuvuus: parantaa hoidon laatua ja potilastyytyväisyyttä

Blogi 26.1.2023

Vahva tieteellinen näyttö* osoittaa, että saman yleislääkärin hoitaessa potilasta:

  • hoidon laatu paranee
  • potilastyytyväisyys paranee
  • sairastuvuus ja kuolleisuus vähenevät merkittävästi
  • terveydenhuollon palveluiden kokonaistarve ja -kustannukset pienenevät

Lisäksi ammattilaisten työ helpottuu, kun asiakkaan perusterveydentila on jo tiedossa ja keskustelua voidaan jatkaa siitä mihin on edellisellä kerralla jääty. Kun edellä mainittuja asioita voidaan pitää faktoina, tuntuisi perin erikoiselta, ellemme panostaisi hoidon jatkuvuuteen aiempaa enemmän. Mehiläisessä teema on tärkeä sekä julkisissa terveyspalveluissa että työterveyspalveluissamme.

Terveyskeskus Mehiläisen käytössä THL:n COC-indeksi

Mehiläisen julkisissa terveyspalveluissa hoidon jatkuvuuden parantaminen on yksi vuoden 2023 kärkihankkeista sekä terveysasemillamme että ikääntyneille kotiin vietävissä palveluissa.

Mittaamme hoidon jatkuvuutta terveysasemillamme THL:n määritysten mukaisella COC-indeksillä (Continuity of Care). COC ei sovi sellaisenaan hoidon jatkuvuuden mittariksi kotiin vietävissä palveluissa potilailla, joille käyntejä tulee 3 tai enemmän vuorokaudessa, koska jo työaikalainsäädännön vuoksi hoitajia tulee olla useita. Kotiin vietävissä palveluissa mittaammekin eri hoitajien määrää samalla potilaalla kuukausitasolla ja seuraamme sitä, kuinka monelle prosentille asiakkaistamme pystymme toteuttamaan kuukauden käynnit viidellä hoitajalla.

Olemme ottaneet vuoden 2023 tavoitteeksi nostaa kaikkien terveysasemiemme hoidon jatkuvuuden Suomen kärkikolmannekseen. Hoidon jatkuvuutta tullaan parantamaan tuomalla sen edut paremmin työntekijöiden tietoon, ottamalla hoidon jatkuvuuden keskeiseksi osaksi toimintamallien kehitystä ja seuraamalla tuloksia aktiivisesti.

Norjassa, jota pidetään hoidon jatkuvuuden mallimaana, COC-indeksi vaihtelee välillä 0,54–0,57 Suomen keskiarvon ollessa 0,31. Suomen kunnallisista terveysasemista vain 16 kpl yltää Norjan tasolle. Näistä kaksi on tällä hetkellä Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden terveysasemia.Hoidon jatkuvuus Mehiläisen julkisilla terveysasemilla vuonna 2021.
(Sisältää Harjun terveyden asemat, jotka kuuluvat Mehiläisen ja Päijät-Hämeen
yhteisyritykselle.)

Työterveyspalveluissa ei vielä virallisia COC-indeksejä – alustavat tulokset erinomaiset

THL ei ole toistaiseksi määritellyt työterveyshuoltoon virallisia COC-indeksejä, mutta olemme osaltamme esittäneet kiinnostuksemme indeksien määrittelyyn.

Työterveyshuoltolaki edellyttää, että työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto yhteistoimin edistävät työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä sekä työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Myös työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa ja osana työyhteisön toimintaa on edistettävä.

Tämä lakisääteinen ydintehtävämme: ennaltaehkäisevät työkykyä tukevat toimet ja työperäisten sairauksien ehkäisy, ovat kaikkia asiakkuuksiamme koskeva palvelukokonaisuus. Kullekin työterveysasiakkaalle on nimetty moniammatillinen työterveystiimi, joka vastaa työkyvyn seurannasta, tuen tarpeeseen vastaamisesta ja työkyvynarvioinnista. Työterveyden sairaanhoito on työnantajille vapaaehtoisesti järjestettävää ja laajuudelta sopimuskohtaista, jolla voi olla vaikutusta COC-indeksin muodostumiseen.

Tämän johdosta Mehiläisen työterveyspalveluissa hoidon jatkuvuus -indeksi määritettiin työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan lakisääteisiltä käynneiltä.

Hoidon jatkuvuus lakisääteisen työterveyshuollon osalta oli:

  • lääkärikäynneillä on 0,73
  • hoitajakäynneillä on 0,67

Tulokset ovat erinomaiset ja osoittavat nimetyssä työterveystiimissä hoidon jatkuvuuden toteutuvan odotusten ja lainsäädännön määrittämin tavoin. Saavutetut hyödyt ovat yhteneväiset julkisen terveydenhuollon tutkimusnäytön kanssa - yksilön hoidon laatu ja potilastyytyväisyys paranevat.

Tämä vahvistaa myös työnantajan, työntekijän ja moniammatillisen työterveystiimiin kanssa yhdessä toteutettavien työkyvyn tukeen liittyvien toimenpiteiden, esimerkiksi työterveysneuvottelujen toteutumista. Kun sekä työntekijä että työnantajan edustaja voivat luottaa hoidon jatkuvuuteen saman moniammatillisen työterveystiimin kanssa, saavutetaan sekä laadullisia, nopeita että kustannustehokkaita tuloksia.

Hoidon jatkuvuus Mehiläisen Työelämäpalveluiden lakisääteisillä käynneillä.

Hoidon jatkuvuuden lisäksi tarvitaan hoidon saatavuutta

On huomattava, että THL:n määritysten mukaan COC-indeksi lasketaan vain potilaille, joilla on vähintään kolme kiireetöntä käyntiä samalle terveydenhuollon ammattiryhmän edustajalle (lääkäri/hoitaja) kahdessa vuodessa. Datahakumme mukaan julkisissa terveyspalveluissa tämä tarkoittaa alle 10 %:a väestöstä. Loput 90 % eivät suoraan kuulu COC-laskennan piiriin. Heille tärkeintä onkin saada hoidettua oireensa nopeasti. Tämän vuoksi hoidon saatavuus on keskeinen tekijä terveydenhuollon kokonaistoimivuudessa. Kolmannen kiireettömän lääkäriajan on saanut Mehiläisen julkisille terveysasemille keskimäärin 5,3 päivässä vuonna 2022.

Työterveyshuolto on työkyvynarvioinnin erikoisalapoliklinikka, jossa kaiken toiminnan tulisi tähdätä osatyökykyisen työntekijän työssä jatkamista tukevien toimien etsimiseen yhteistyössä työnantajan kanssa. Tässä onnistuminen edellyttää sekä työntekijän että yritysasiakkaan suuntaan hoitosuhteen jatkuvuutta saman moniammatillisen työterveystiimin kanssa. Kun kaikki osapuolet tuntevat työpaikan työkykyjohtamisen mallin ja työn muokkausmahdollisuudet, varhaisen työhön paluun tuella estetään ennenaikaisia työkyvyttömyyseläköitymisiä ja -eläkekustannusten kasvua ja kansantaloudessa menetettyjä verotuloja.

*) STM raportteja ja muistioita 2022:17: Omalääkärisi 2.0 selvitys

Blogitekstin ovat kirjoittaneet Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden johtava lääkäri Henri Ärölä sekä johtava työterveyslääkäri Sirkku Martti.