Mehiläinen som företag

Innehåll:

Vårt mål

Vårt mål är att bygga bättre hälsa och välbefinnande i ett åldrande Finland.

 • Du och din familj får helhetsorienterad och individuell vård snabbt och smidigt.
 • Offentlig beslutsfattare organiserar offentliga tjänster kundorienterat och kostnadseffektivt med vår hjälp.
 • Arbetsgivare håller sina anställda friska, arbetsförmögna och välmående.
 • Yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården utför värdefullt arbete i en inspirerande miljö och utvecklar sin egen kompetens.

Tjänster

Mehiläinen är med sin breda verksamhet en vägvisare inom branschen.

Privata hälsotjänster

 • Läkartjänster
 • Diagnostik
 • Operationer
 • Tandvård
 • Arbetslivstjänster

Offentliga hälsotjänster

 • Hälsostationer med frittkundval
 • Utkontraktering och köpta tjänster
 • Offentlig mun hälsovård
 • Jourtjänster och personaltjänster
 • Hemtjänster

Offentliga socialtjänster

 • Boendetjänster för åldringar
 • Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning
 • Psykisk rehabilitering
 • Institutionstjänster inom barnskydd
 • Öppenvård inom barnskydd

Kunder

Mehiläinen betjänar privat-, försäkrings-, företags- och kommunkunder.

 • Mehiläinens läkarcentraler och sjukhus: över 960 000 kunder under 2019
 • Mehiläinens Arbetslivstjänster: Över 17 000 arbetsgivare som kunder, företagshälsovårds- tjänsterna omfattar över 460 000 personer
 • Mehiläinens offentliga hälsövård har befolkningsunderlag över 230 000 personer.
 • Hoiva Mehiläinen har cirka 200 servicehem på olika håll i Finland, med över 6 800 klientplatser.
 • Offentliga sektorn litar på Mehiläinen. Över 85 % av kommunerna eller samkommunerna är kunder hos Mehiläinen.

Våra verksamhetsställen

Mehiläinen betjänar hela Finland i över 500 verksamhetsställen.

Mehiläinens verksamhetsställen

Läs mer:

Mehiläinens verksamhetsställen

Resultaten och nyckeltal

Mehiläinen rapporterar en stabil tillväxt och lönsamhet för bolagets 110-årsjubileum år 2019. Omsättningen steg till 1064,1 miljoner euro under året. Bolaget fortsatte att göra starka satsningar på kvalitet och digitala serviceinnovationer samtidigt som kundbelåtenheten satte nytt rekord.

År 2019 överskred omsättningen för Mehiläinenkoncernen en miljard för första gången i bolagets historia och utgjorde 1064,1 (915,9) miljoner euro. Ökningen från året innan var 16,2 procent. Det justerade rörelseresultatet exklusive effekter av IFRS 16 uppgick under året till 125,2 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 15,8 procent från nivån år 2018. Motsvarande justerade EBITA ökade till 99,5 miljoner euro, en ökning med 17,3 procent från året innan. Under räkenskapsåret investerade bolaget sammanlagt 85,4 miljoner euro i projekt som stödjer tillväxt och digitalisering.

- Mehiläinen fortsatte att växa lönsamt balanserat inom alla affärsverksamheter. Till den positiva utvecklingen i vår affärsverksamhet bidrog i synnerhet den starka organiska tillväxten av arbetslivstjänster och läkarcentraler, tillväxten inom offentliga hälsotjänster samt strategiska samarbetet med våra försäkringsbolagspartner. Vi gjorde också många små företagsköp. Det offentliga köpeanbudet på aktierna i Pihlajalinna var ytterligare en höjdpunkt under året, säger Mehiläinens verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinens utsikter för 2020 är positiva. Omsättningen väntas fortsätta att öka på grund av redan genomförda tillväxtprojekt. Om köpet av aktierna i Pihlajalinna förverkligas, kommer affären att ha en väsentlig inverkan på Mehiläinens omsättning och resultat.

- Genom hållbar tillväxt säkerställer vi att vi även i fortsättningen har förmåga att investera i hög kvalitet, bästa expertisen i branschen, och särskilt i utvecklingen av våra digitala tjänster och i den internationella tillväxt som vi eftertraktar, konstaterar Järvenpää.

NYCKELTAL

MEUR

2019

Mehiläinen Konserni Oy - koncern

2019

Mehiläinen Konserni Oy - koncern

utan påverkan av IFRS 16

2018

Mehiläinen Oy - koncern

(utan IFRS 16)

Förendra-%

Omsättning

1 064,1

1 064,1

915,9

16,2

Justerad EBITDA 1)

202,0

125,2

108,1

15,8

% Rörelsemarginal

19,0

11,8

11,8

EBITDA

197,1

120,5

97,3

23,8

% Rörelsemarginal

18,5

11,3

10,6

Justerad EBITA 2)

118,8

99,5

84,8

17,3

% Rörelsemarginal

11,2

9,3

9,3

EBITA 3)

114,0

94,7

74,0

28,1

% Rörelsemarginal

10,7

8,9

8,1

Årets resultat

0,6

3,6

27,3

-86,9

% Rörelsemarginal

0,1

0,3

3,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

200,7

123,1

87,3

41,0

MEUR

2019

2018

Skatteavtryck 4)

217,6

204,1

Årets skattekostnad 5)

6,4

18,4

Förvärv av dotterföretag

57,4

81,9

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

28,0

34,6

Anställda i medeltal (heltidsekvivalent)

9 077

7 310

Rekommendationsindex (NPS)

89

88

1) Rörelseresultat före poster som påverkar jämförbarheten.
2) Rörelsevinst före nedskrivningar, avskrivningar av immateriella rättigheter som uppkommit genom företagsförvärv och poster som påverkar jämförbarheten.
3) Rörelsevinst före nedskrivningar, avskrivningar av immateriella rättigheter som uppkommit genom företagsförvärv.
4) Skatteavtryck inklusive arbetsgivaravgifter. Utöver Mehiläinens eget skatteavtryck tillkommer även skatteavtryck från yrkesutövare verksamma inom Mehiläinen, uppskattningsvis 66,7 (59,0) miljoner euro.
5) Samfundsskatterna inkluderar alla inkomstskatter som bokförts i räkenskapsperiodens resultat samt inkomstskatter som bokförts under räkenskapsperioden på grund av justering av inkomster från tidigare räkenskapsperioder (inkluderar inte uppskjuten skatt). I jämförelseåret ingår skatter om 8,8 miljoner euro som anknyter till de räntekostnader som allokerats Ambea Finland AB:s filial i Finland för skatteåren 2006–2012. De kassaflödesbaserade samfundsskatterna för år 2019 var 7,0 miljoner euro och inkluderar alla inkomstskatter som för det innevarande året har betalats under räkenskapsperioden samt skatter som har betalats baserat på korrigerade inkomster för tidigare räkenskapsperioder.

Årsberättelsen

Läs mer om Mehiläinens år 2019 och finansiella resultat:

Mehiläinens år 2019 ( pdf, 3.92 MB)

Mehiläinens år 2019 (skriv ut) ( pdf, 4.14 MB)

Tidigare årsberättelser:

Mehiläinens år 2018 ( pdf, 3.96 MB)

Mehiläinens år 2018 (skriv ut) ( pdf, 4 MB)

Mehiläinens år 2017

Mehiläinens år 2017 (skriv ut)

Personal

En central förutsättning för Mehiläinens tillväxt, utveckling och kvalitet är en personal bestående av kunniga yrkespersoner. Hos Mehiläinen arbetar yrkespersoner med ett omfattande spektrum av utbildningar och uppgifter. De yngsta anställda är under 20 år, medan de mest erfarna yrkesutövarna är över 70 år.

En mångsidig arbetsgemenskap

Vår arbetsgemenskap är mångsidig när det gäller såväl människors befattningar som personalens diversitet. Som arbetsgivare är Mehiläinen – även enligt de anställdas egna beskrivningar – jämlik, opartisk och tolerant. Vi vill vara en arbetsgemenskap som uppskattar människors olikhet och de styrkor som uppkommer från det.

Ständig kompetensutveckling

Det är viktigt för oss att personalens kompetens utvecklas ständigt. Merparten av utbildningen inom Mehiläinen är fortbildning eller kompletterande utbildning eller annan yrkesrelaterad utbildning som genomförs både som kontakt- och distansundervisning.

En av Finlands största sysselsättare

På Mehiläinen arbetar över 21 800 anställda och yrkesutövare. Vid utgången av 2019 sysselsatte Mehiläinen över 18 000 anställda i anställningsförhållande, vilket betyder drygt 10 000 årsverken omräknat till heltidsanställningar. Dessutom erbjuder Mehiläinen arbetet för över 3 800 yrkespersoner som arbetar i yrkesutövarförhållande.

Arbetskraftsbehovet inom social- och hälsovårdsbranschen kommer att öka avsevärt under de närmaste åren och att rekryteringarna blir allt mer krävande syns också i Mehiläinens verksamhetsmiljö. Som en stor, snabbväxande aktör har Mehiläinen utmärkta möjligheter att erbjuda yrkespersoner goda arbetstillfällen. Därför vill vi erbjuda en god arbetstagarupplevelse varje dag. För att säkerställa detta vidareutvecklar vi utbildning, coachning, möjligheter till interna karriärvägar och olika responskanaler.

Personal

Mehiläinens historia

En lång historia utgör grunden för Mehiläinens utveckling och verksamhet. Över hundra års erfarenhet utgör en stark bas för vår kunskap.

Verksamhetens utveckling på 1900-talet

Mehiläinens historia började den 6 november 1909 när Reguel Löfqvist, Akseli Koskimies, Walter Sipilä och K.F. Hirvisalo grundade Sairaala O.Y. Mehiläinen på Villagatan i Helsingfors. Sjukhuset fick sitt namn efter ett sagoväsen från Kalevala; ett bi [mehiläinen] som gav Lemminkäinen ett nytt liv.

På 1930-talet flyttade Mehiläinen till dess nuvarande adress i Tölö. Ett nytt, ljusgrönt, maffigt stenhus väckte förtjänt uppmärksamhet. Dess läge i den moderna, lugna och naturnära stadsdelen Tölö berömdes. Drygt 10 år senare fungerade sjukhuset som Röda Korsets krigssjukhus och fick skador under Februaribombardemangen.

Förändringar som påverkade läkarcentralens verksamhet under de följande åren var t.ex. introduktionen av gruppmottagningar och en ny sjukförsäkringslag, vilket betydde att undersöknings- och vårdkostnader började ersättas.

Arbetshälsovårdstjänsterna påbörjades år 1974 och verksamheten utvidgades 10 års senare genom att skaffa läkarmottagningarna i Forum, Hagnäs och på Konvaljvägen i Vanda. Recessionen på 1990-talet påverkade kraftigt även Mehiläinens arbetshälsovårdstjänster.

Utvidgning på 2000-talet

Mehiläinen började utvidgas till en landsomfattande aktör i början av 2000-talet. Det första steget utanför huvudstadsregionen togs när Mehiläinen fusionerades med läkarcentralen Tohtoritalo från Åbo. Under de följande åren blev servicekedjan ännu längre genom företagsköp i olika delar av Finland.

Det 100-åriga företagets verksamhet blev snabbt mångsidigare och omfattade snart även tandvårdstjänster, utkontraktering av offentliga hälsovårdstjänster, vårdtjänster, barnskydd och psykisk rehabilitering.

Mediverkko blir en del av Mehiläinen

Mediverkko grundades år 2002 av Toni Jäntti, Janne-Olli Järvenpää, Antti Marttila och Carlo Meloni för att lösa läkarbristen i finska kommuner. Under de första åren baserade verksamheten sig på jourtjänster och läkaruthyrning. Efter 2006 började Mediverkko växa kraftigt och utvidgades till en landsomfattande serviceproducent även inom äldreomsorg, barnskydd och tandvårdstjänster.

Mehiläinen och Mediverkko fusionerades år 2015 till den finska social- och hälsovårdsbranschens kvalitetsledare.

Branschens vägvisare

Inom socialtjänster samt privata och offentliga hälsovårdstjänster har Mehiläinen blivit branschens kvalitetsledare och vägvisare. Digitalitet har blivit en permanent del av hälsovården och Mehiläinens tjänster. Precis som tidigare i historien är Mehiläinens viktigaste mål att organisera bästa möjliga vård och omsorg för alla.