Företaget Mehiläinen

Mehiläinens tjänster

Mehiläinen är en betydande vägvisare inom social- och hälsovårdstjänster i Finland.

Privata hälsotjänster Läkartjänster, diagnostik, operationer, munhälsovård och arbetslivstjänster
Offentliga hälsotjänster Hälsostationer med fritt kundval, utkontraktering och köpta tjänster, munhälsovård, jour- och personaltjänster, hemtjänster
Offentliga socialtjänster Boendetjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning, psykisk rehabilitering, barnskyddstjänster
För privat-, försäkrings-, företags- och kommunkunder Mehiläinens läkarcentraler besöktes av mer än 1 miljon personer 2020. 500 000 personer omfattades av företagshälsovårdstjänster. Mehiläinens offentliga hälsovårdstjänster ansvarar för 246 000 personers bashälsovård. Mehiläinens servicehem har över 7 700 klientplatser.
Omfattande servicenätverk Mehiläinen betjänar hela Finland på över 500 verksamhetsställen i landet.

Palvelukartta

Mehiläinens uppgift

Mehiläinens uppgift är att tillsammans skapa bättre hälsa och välbefinnande för det allt äldre Finland.

  • Vi erbjuder dig och din familj individuell service, snabbt och smidigt.
  • Arbetsgivare kan med vår hjälp stöda de anställdas hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande.
  • Offentliga beslutsfattare kan med vår hjälp ordna högklassiga och kostnadseffektiva offentliga tjänster.
  • Vi erbjuder experter inom social-, hälso- och sjukvård ett meningsfullt jobb i en inspirerande miljö, där de kan utveckla sin egen kompetens.

Resultat och nyckeltal

År 2020 kommer att gå till historien som en exceptionell tid även för 111-åriga Mehiläinen. Den starka organiska tillväxten och den goda lönsamheten i början av året förändrades dramatiskt i och med coronapandemin i mars då besöken på läkarcentralerna minskade med tiotals procent på bara några dagar. Pandemin orsakade betydande inkomstförluster och merkostnader för Mehiläinen i flera verksamheter. Mehiläinen reagerade snabbt och beslutsamt på det nya och oförutsägbara.

Mehiläinens uppgift är att ta ansvar för finländarnas hälsa och välbefinnande. Vår högsta prioritet i den exceptionella situationen har varit att trygga kundernas och personalens säkerhet. Vi vidtog också åtgärder för att samhället skulle fungera så smidigt som möjligt: vi skapade snabbt ett nätverk av coronateststationer, förvärvade analyskapacitet och ökade avsevärt resurserna i våra digitala tjänster, säger Janne-Olli Järvenpää, verkställande direktör för Mehiläinen.

Under räkenskapsperiodens andra hälft lyckades vi ta igen det underskott som uppstått i början av året genom strikt kontroll över kostnaderna, stark organisk tillväxt och lansering av nya tjänster. Både omsättningen och den operativa lönsamheten i 2020 uppnådde till slut nästan de mål som ställts upp för räkenskapsperioden.

Under 2020 ökade Mehiläinen-koncernens omsättning med 9,2 procent från jämförelseperioden till 1 162,5 (1 064,1) miljoner euro. Tillväxten var till största delen organisk. Den justerade rörelsevinsten före avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv och nedskrivningar (justerad EBITA) ökade med 12,8 procent från året innan till 134,1 (118,8) miljoner euro. De totala investeringarna uppgick till 52,8 (85,4) miljoner euro under 2020. Nettokassaflödet från verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 202,0 (200,7) miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var något positivt och uppgick till 0,2 (0,6) miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade till följd av avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar, ränte- och finansiella kostnader samt samfundsskatter. Mehiläinen-koncernens skatteavtryck ökade med 6,1 % från jämförelseperioden till 230,9 (217,6) miljoner euro.

Under 2020 sysselsatte Mehiläinen över 22 300 anställda och yrkesutövare. Antalet heltidsanställda ökade med 4,2 % från året innan och var i genomsnitt 9 461 personer. Nettorekommendationsgraden (Net Promoter Score) för Mehiläinens läkarcentraler låg på rekordnivån 89.

Avrundade nyckeltal för 2020

1 162,5

Omsättning (milj. €)

9,2 %

Omsättningsökning

1,3 milj.

Kunder

1,2 milj.

Användare i OmaMehiläinen

540

Enheter

7 700

Klientplatser

22 300

Anställda och yrkesutövare

67 %

Hälsotjänster av totalförsäljningens fördelning

33 %

Socialtjänster av totalförsäljningens fördelning

Personal

En central förutsättning för Mehiläinens tillväxt, utveckling och kvalitet är vår engagerade personal som består av kunniga yrkespersoner. Hos oss arbetar yrkespersoner med ett omfattande spektrum av utbildningar och uppgifter. De yngsta anställda är under 20 år, medan de mest erfarna är över 70 år.

Det är viktigt för oss att personalens kompetens ständigt utvecklas. Merparten av utbildningen inom Mehiläinen är fortbildning, kompletterande utbildning eller annan yrkesrelaterad utbildning.

Kuva henkilöstöstä

Työyhteisö

En mångsidig arbetsgemenskap

Vår arbetsgemenskap är mångsidig när det gäller såväl människors befattningar som personalens diversitet.

Som arbetsgivare är Mehiläinen – även enligt de anställdas egna beskrivningar – jämlik, opartisk och tolerant. Vi vill vara en arbetsgemenskap som uppskattar människors olikhet och de styrkor som uppkommer från denna olikhet. Vi vill erbjuda en god arbetstagarupplevelse varje dag.

En av Finlands största sysselsättare

Under 2020 sysselsatte Mehiläinen över 22 300 anställda och yrkesutövare. Antalet heltidsanställda ökade med 4,2 % från året innan och var i genomsnitt 9 461 personer.

Arbetskraftsbehovet inom social- och hälsovårdsbranschen kommer att öka avsevärt under de närmaste åren och att rekryteringarna blir allt mer krävande syns också i Mehiläinens verksamhetsmiljö. Som en stor, snabbväxande aktör har Mehiläinen utmärkta möjligheter att erbjuda yrkespersoner goda arbetstillfällen. I fortsättningen satsar vi ännu mer på utbildning, coachning, möjligheter till interna karriärvägar samt på att lyssna till personalen.

Historia

En lång historia utgör grunden för Mehiläinens utveckling och verksamhet. Över 100 år av erfarenhet skapar en stark grund för vår kompetens.

Verksamhetens utveckling på 1900-talet

Mehiläinens historia inleddes den 6 november 1909 när Reguel Löfqvist, Akseli Koskimies, Walter Sipilä och K.F. Hirvisalo grundade Sairaala O.Y. Mehiläinen på Villagatan i Helsingfors. Sjukhuset döptes efter ett sagoväsen i Kalevala, ett bi (mehiläinen).

Lemminkäinens mamma övertalade honungsbiet, herre över skogens blommor, att hämta honung och nektar till salvor från många olika örter. Honungsbiet flög ”högt över de nio haven och ett tionde till hälften”, och hämtade oförtröttligt läkemedel: ”bärande i famn sex burkar och på ryggsidan sju andra uppfyllda med söta salvor och för sår den bästa balsam”. Med deras hjälp återhämtade sig sonen, redo för nya äventyr.

På 1930-talet flyttade Mehiläinen till det nuvarande verksamhetsstället i Tölö. Det nya ljusgröna, ståtliga stenhuset väckte välförtjänt uppmärksamhet. Läget i det moderna, lugna och naturnära Tölö fick också beröm. Drygt tio år senare fungerade sjukhuset som FRK:s krigssjukhus och fick också skador under bombräderna mot Helsingfors.

Förändringar som påverkade läkarcentralens verksamhet under de följande åren var bl.a. introduktionen av gruppmottagningar och en ny sjukförsäkringslag, vilket betydde att undersöknings- och vårdkostnader började ersättas.

Företagshälsovårdstjänsterna inleddes 1974 och utvidgades tio år senare genom att förvärva läkarstationerna som fanns i Forum, i Hagnäs och på Konvaljvägen i Vanda. Recessionen under 1990-talet påverkade också Mehiläinens företagshälsovårdstjänster kraftigt.

Verksamheten utvidgas på 2000-talet

Mehiläinen började utvecklas till en nationell aktör i början av 2000-talet. Det första steget utanför huvudstadsregionen togs när Mehiläinen fusionerades med läkarcentralen Tohtoritalo från Åbo. Under de följande åren växte servicekedjan genom många företagsköp i olika delar av Finland.

Det 100-åriga företagets verksamhet blev snabbt mångsidigare och omfattade snart också munhälsovård samt utkontraktering av offentliga hälsovårdstjänster, vårdtjänster, barnskydd och psykisk rehabilitering.

Mediverkko blir en del av Mehiläinen

Mediverkko grundades 2002 av Toni Jäntti, Janne-Olli Järvenpää, Antti Marttila och Carlo Meloni för att lösa läkarbristen i finländska kommuner. Under de första åren fokuserade verksamheten på jourtjänster och läkaruthyrning. Efter 2006 började Mediverkko växa kraftigt och utvidgades till en landsomfattande serviceproducent också inom äldreomsorg, barnskydd och tandvårdstjänster.

Mehiläinen och Mediverkko gick 2015 samman till en kvalitetsledare för den finländska hälsovårds- och socialbranschen.

Branschens vägvisare

Mehiläinen har blivit branschens kvalitetsledare och vägvisare inom socialtjänster samt privata och offentliga hälsovårdstjänster. Det digitala har blivit en bestående del av hälsovården och Mehiläinens tjänster. Precis som tidigare är Mehiläinens främsta mål att ordna bästa möjliga vård och omsorg för alla.