Företaget Mehiläinen

Företaget Mehiläinen

Mehiläinens tjänster

Mehiläinen är en välkänd och ansedd privat producent av social- och hälsovårdstjänster, som verkar i Finland och internationellt.

Privata hälsotjänster Läkartjänster, diagnostik, sjukhus, munhälsovård, arbetslivstjänster, psykoterapi och mentalvårdstjänster, fysioterapi och välbefinnandetjänster, digitala hälsotjänster
Offentliga hälsotjänster Hälsocentraler med fritt kundval, utkontraktering och köptjänster för primärvård och specialistsjukvård, Center för distansmedicin, offentlig munhälsovård, personaltjänster, hemtjänster och stödtjänster inom hemvård, terapi- och rehabiliteringstjänster
Socialtjänster Boendetjänster för äldre, boendetjänster för rehabiliteringsklienter, inom mental- och missbrukarvård, boendetjänster för personer med funktionsnedsättning, barnskyddstjänster
För privat-, försäkrings-, företags- och kommunkunder Mehiläinen betjänar årligen över 2,1 miljoner kunder. 590 000 personer omfattades av företagshälsovårdstjänster. Mehiläinens offentliga hälsovårdstjänster ansvarar för 310 000 personers bashälsovård. Mehiläinens servicehem har 8 000 boendeplatser.
Omfattande servicenätverk Tjänsterna på de 820 verksamhetsställena produceras av sammanlagt mer än 33 000 anställda och yrkesutövare.

Mehiläinens uppgift

Mehiläinens uppgift är att tillsammans skapa bättre hälsa och välbefinnande.

  • Vi erbjuder dig och din familj individuell service, snabbt och smidigt.
  • Arbetsgivare kan med vår hjälp stöda de anställdas hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande.
  • Offentliga beslutsfattare kan med vår hjälp ordna högklassiga och kostnadseffektiva offentliga tjänster.
  • Vi erbjuder experter inom social-, hälso- och sjukvård ett meningsfullt jobb i en inspirerande miljö, där de kan utveckla sin egen kompetens.

Våra värderingar

  • Kunskap och färdighet
  • Hänsynstagande och ansvarsfullhet
  • Partnerskap och företagsamhet
  • Tillväxt och utvecklingResultat och nyckeltal

Mehiläinens omsättning ökade kraftigt under 2022 till 1 632,8 miljoner euro och det operativa kassaflödet till 264,2 miljoner euro. Lönsamheten försämrades dock jämfört med året innan och årets ekonomiska resultat var förlustbringande. Flera olika faktorer påverkade kostnadsökningen.

Covid-19, Rysslands attack mot Ukraina, arbetskraftsbristen inom branschen, reformen av branschlagstiftningen, den höga kostnadsinflationen och den höjda räntenivån samt den sämre tillgången till främmande kapital skapade en oförutsägbar affärsmiljö 2022.

- Mehiläinen klarade sig bra i den svåra marknadssituationen. Vi ökade omsättningen och våra marknadsandelar, och vår operativa lönsamhet var fortfarande bättre än genomsnittet inom branschen. Kostnaderna steg dock kraftigt, lönsamheten försämrades och resultatet var förlustbringande. Vi kan inte vara nöjda med årets resultat, säger verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää.

Jämfört med föregående år ökade Mehiläinens omsättning 2022 med 16,7 procent till 1 632,8 (1 398,9) miljoner euro. Vi hade en särskilt stark tillväxt inom privatfinansierade hälso- och sjukvårdstjänster, terapitjänster och internationell affärsverksamhet. Omsättningen från tjänsterna kring covid-19, som testning, sjönk betydligt. Marknadsandelen ökade inom flera affärsområden tack vare organisk tillväxt och företagsförvärv.

Mehiläinens operativa kassaflöde ökade 8,6 procent under 2022 och uppgick till 264.2 (243.2) miljoner euro. Koncernens lönsamhet försämrades dock på grund av de ökade kostnaderna. Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv samt poster som påverkar jämförbarheten (justerad EBITA) var 137,6 (163,6) miljoner euro. Mehiläinens resultat var förlustbringande under året och uppgick till -9,4 (24,9) miljoner euro.

- Trots ett utmanande år gjorde vi stora satsningar inom kvalitet och tjänsteutveckling. Vi genomförde omfattande investeringar i nya lokaler och anordningar, digital utveckling och företagsförvärv som breddar servicenätverket och -utbudet. Det totala investeringsbeloppet ökade till 218,1 (159,7) miljoner euro, konstaterar Järvenpää.

Kundnöjdheten och -lojaliteten var fortsatt hög inom alla Mehiläinens tjänster under året. NPS (Net Promoter Score), som mäter kundnöjdheten hos privata hälsotjänster, låg kvar på en utmärkt nivå på 89 poäng.

Avrundade nyckeltal för 2021

1 632,8

Omsättning (milj. €)

16,7 %

Omsättningsökning

2,1 milj.

Kunder

1,8 milj.

Användare i OmaMehiläinen

820

Enheter

8 000

Boendeplatser

33 000

Anställda och yrkesutövare

Omsättningens fördelning

65,4%

Hälsotjänster - Finland

28,4 %

Socialtjänster

6,1 %

Internationella hälsotjänster

Personal

En central förutsättning för Mehiläinens tillväxt, utveckling och kvalitet är vår engagerade personal som består av kunniga yrkespersoner. Hos oss arbetar yrkespersoner med ett omfattande spektrum av utbildningar och uppgifter. De yngsta anställda är under 20 år, medan de mest erfarna är över 70 år.

Det är viktigt för oss att personalens kompetens ständigt utvecklas. Merparten av utbildningen inom Mehiläinen är fortbildning, kompletterande utbildning eller annan yrkesrelaterad utbildning.

En mångsidig arbetsgemenskap

Vår arbetsgemenskap är mångsidig när det gäller såväl människors befattningar som personalens diversitet.

Som arbetsgivare är Mehiläinen – även enligt de anställdas egna beskrivningar – jämlik, opartisk och tolerant. Vi vill vara en arbetsgemenskap som uppskattar människors olikhet och de styrkor som uppkommer från denna olikhet. Vi vill erbjuda en god arbetstagarupplevelse varje dag.

En av Finlands största sysselsättare

Under 2022 sysselsatte Mehiläinen över 33 000 anställda och yrkesutövare. Antalet heltidsanställda ökade med 18,8 % från året innan och var i genomsnitt 13 400 personer.

Arbetskraftsbehovet inom social- och hälsovårdsbranschen kommer att öka avsevärt under de närmaste åren och att rekryteringarna blir allt mer krävande syns också i Mehiläinens verksamhetsmiljö. Som en stor, snabbväxande aktör har Mehiläinen utmärkta möjligheter att erbjuda yrkespersoner goda arbetstillfällen. I fortsättningen satsar vi ännu mer på utbildning, coachning, möjligheter till interna karriärvägar samt på att lyssna till personalen.

Historia

En lång historia utgör grunden för Mehiläinens utveckling och verksamhet. Över 100 år av erfarenhet skapar en stark grund för vår kompetens.

Verksamhetens utveckling på 1900-talet

Mehiläinens historia inleddes den 6 november 1909 när Reguel Löfqvist, Akseli Koskimies, Walter Sipilä och K.F. Hirvisalo grundade Sairaala O.Y. Mehiläinen på Villagatan i Helsingfors. Sjukhuset döptes efter ett sagoväsen i Kalevala, ett bi (mehiläinen).

Lemminkäinens mamma övertalade honungsbiet, herre över skogens blommor, att hämta honung och nektar till salvor från många olika örter. Honungsbiet flög ”högt över de nio haven och ett tionde till hälften”, och hämtade oförtröttligt läkemedel: ”bärande i famn sex burkar och på ryggsidan sju andra uppfyllda med söta salvor och för sår den bästa balsam”. Med deras hjälp återhämtade sig sonen, redo för nya äventyr.

På 1930-talet flyttade Mehiläinen till det nuvarande verksamhetsstället i Tölö. Det nya ljusgröna, ståtliga stenhuset väckte välförtjänt uppmärksamhet. Läget i det moderna, lugna och naturnära Tölö fick också beröm. Drygt tio år senare fungerade sjukhuset som FRK:s krigssjukhus och fick också skador under bombräderna mot Helsingfors.

Förändringar som påverkade läkarcentralens verksamhet under de följande åren var bl.a. introduktionen av gruppmottagningar och en ny sjukförsäkringslag, vilket betydde att undersöknings- och vårdkostnader började ersättas.

Företagshälsovårdstjänsterna inleddes 1974 och utvidgades tio år senare genom att förvärva läkarstationerna som fanns i Forum, i Hagnäs och på Konvaljvägen i Vanda. Recessionen under 1990-talet påverkade också Mehiläinens företagshälsovårdstjänster kraftigt.

Verksamheten utvidgas på 2000-talet

Mehiläinen började utvecklas till en nationell aktör i början av 2000-talet. Det första steget utanför huvudstadsregionen togs när Mehiläinen fusionerades med läkarcentralen Tohtoritalo från Åbo. Under de följande åren växte servicekedjan genom många företagsköp i olika delar av Finland.

Det 100-åriga företagets verksamhet blev snabbt mångsidigare och omfattade snart också munhälsovård samt utkontraktering av offentliga hälsovårdstjänster, vårdtjänster, barnskydd och psykisk rehabilitering.

Mediverkko blir en del av Mehiläinen

Mediverkko grundades 2002 av Toni Jäntti, Janne-Olli Järvenpää, Antti Marttila och Carlo Meloni för att lösa läkarbristen i finländska kommuner. Under de första åren fokuserade verksamheten på jourtjänster och läkaruthyrning. Efter 2006 började Mediverkko växa kraftigt och utvidgades till en landsomfattande serviceproducent också inom äldreomsorg, barnskydd och tandvårdstjänster.

Mehiläinen och Mediverkko gick 2015 samman till en kvalitetsledare för den finländska hälsovårds- och socialbranschen.

Branschens vägvisare

Mehiläinen har blivit branschens kvalitetsledare och vägvisare inom socialtjänster samt privata och offentliga hälsovårdstjänster. Det digitala har blivit en bestående del av hälsovården och Mehiläinens tjänster. Precis som tidigare är Mehiläinens främsta mål att ordna bästa möjliga vård och omsorg för alla.