Företaget Mehiläinen

Mehiläinens tjänster

Mehiläinen är en välkänd och ansedd privat producent av social- och hälsovårdstjänster, som verkar i Finland och internationellt.

Privata hälsotjänster Läkartjänster, diagnostik, sjukhus, munhälsovård, arbetslivstjänster, mentalvårdstjänster och psykoterapi, fysioterapi och välbefinnandetjänster, digitala hälsotjänster
Offentliga hälsotjänster Hälsostationer med fritt kundval, utkontraktering och köpta tjänster, offentlig munhälsovård, jourtjänster och personaltjänster, hemtjänster, offentligt finansierade terapitjänster
Socialtjänster Boendetjänster för äldre, boendetjänster för rehabiliteringsklienter, inom mental- och missbrukarvård, boendetjänster för personer med funktionsnedsättning, barnskyddstjänster
För privat-, försäkrings-, företags- och kommunkunder Mehiläinens läkarcentraler besöktes av mer än 2 miljon personer 2021. 540 000 personer omfattades av företagshälsovårdstjänster. Mehiläinens offentliga hälsovårdstjänster ansvarar för 300 000 personers bashälsovård. Mehiläinens servicehem har över 8 800 klientplatser.
Omfattande servicenätverk Mehiläinen betjänar årligen över 2 miljoner kunder och tjänsterna på de fler än 670 verksamhetsställena produceras av sammanlagt mer än 29 000 anställda och yrkesutövare.

Mehiläinens uppgift

Mehiläinens uppgift är att tillsammans skapa bättre hälsa och välbefinnande.

  • Vi erbjuder dig och din familj individuell service, snabbt och smidigt.
  • Arbetsgivare kan med vår hjälp stöda de anställdas hälsa, arbetsförmåga och välbefinnande.
  • Offentliga beslutsfattare kan med vår hjälp ordna högklassiga och kostnadseffektiva offentliga tjänster.
  • Vi erbjuder experter inom social-, hälso- och sjukvård ett meningsfullt jobb i en inspirerande miljö, där de kan utveckla sin egen kompetens.

Våra värderingar

  • Kunskap och färdighet
  • Hänsynstagande och ansvarsfullhet
  • Partnerskap och företagsamhet
  • Tillväxt och utvecklingResultat och nyckeltal

Mehiläinens lönsamma tillväxt fortsatte starkt under 2021. Detta möjliggjorde betydande investeringar i kvalitet och verksamhetsutveckling under året. Företaget lanserade även en internationell expansion.

- Även om coronapandemin ännu inte övervunnits har den ekonomiska aktiviteten återställts. Den positiva ekonomiska utvecklingen och den vårdskuld som uppstått har medfört en stark inhemsk efterfrågan på våra tjänster. Utöver tillväxten i affärsverksamheten i Finland ökade även omsättningen i den internationella affärsverksamheten, säger Mehiläinens verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinens omsättning för 2021 ökade med 20,3 % till 1 398,9 (1 162,5) miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv samt poster som påverkade jämförbarheten (justerad EBITA) var 163,6 (134,1) miljoner euro eller 11,7 % (11,5) av omsättningen. Årets resultat var 24,9 (0,2) miljoner euro. Mehiläinen tredubblade sina totala investeringar från året innan till 159,7 (52,8) miljoner euro.

Kundnöjdheten och -lojaliteten var fortsatt hög inom alla Mehiläinens tjänster under året. NPS (Net Promoter Score), som mäter kundnöjdheten hos privata hälsotjänster, låg kvar på en utmärkt nivå på 89 poäng.

Avrundade nyckeltal för 2021

1 398,9

Omsättning (milj. €)

20,3 %

Omsättningsökning

2 milj.

Kunder

1,5 milj.

Användare i OmaMehiläinen

670

Enheter

8 000

Boendeplatser

29 000

Anställda och yrkesutövare

Omsättningens fördelning

67 %

Hälsotjänster - Finland

30 %

Socialtjänster

3 %

Internationella hälsotjänster

Personal

En central förutsättning för Mehiläinens tillväxt, utveckling och kvalitet är vår engagerade personal som består av kunniga yrkespersoner. Hos oss arbetar yrkespersoner med ett omfattande spektrum av utbildningar och uppgifter. De yngsta anställda är under 20 år, medan de mest erfarna är över 70 år.

Det är viktigt för oss att personalens kompetens ständigt utvecklas. Merparten av utbildningen inom Mehiläinen är fortbildning, kompletterande utbildning eller annan yrkesrelaterad utbildning.

En mångsidig arbetsgemenskap

Vår arbetsgemenskap är mångsidig när det gäller såväl människors befattningar som personalens diversitet.

Som arbetsgivare är Mehiläinen – även enligt de anställdas egna beskrivningar – jämlik, opartisk och tolerant. Vi vill vara en arbetsgemenskap som uppskattar människors olikhet och de styrkor som uppkommer från denna olikhet. Vi vill erbjuda en god arbetstagarupplevelse varje dag.

En av Finlands största sysselsättare

Under 2021 sysselsatte Mehiläinen över 29 000 anställda och yrkesutövare. Antalet heltidsanställda ökade med 19,3 % från året innan och var i genomsnitt 11 300 personer.

Arbetskraftsbehovet inom social- och hälsovårdsbranschen kommer att öka avsevärt under de närmaste åren och att rekryteringarna blir allt mer krävande syns också i Mehiläinens verksamhetsmiljö. Som en stor, snabbväxande aktör har Mehiläinen utmärkta möjligheter att erbjuda yrkespersoner goda arbetstillfällen. I fortsättningen satsar vi ännu mer på utbildning, coachning, möjligheter till interna karriärvägar samt på att lyssna till personalen.

Historia

En lång historia utgör grunden för Mehiläinens utveckling och verksamhet. Över 100 år av erfarenhet skapar en stark grund för vår kompetens.

Verksamhetens utveckling på 1900-talet

Mehiläinens historia inleddes den 6 november 1909 när Reguel Löfqvist, Akseli Koskimies, Walter Sipilä och K.F. Hirvisalo grundade Sairaala O.Y. Mehiläinen på Villagatan i Helsingfors. Sjukhuset döptes efter ett sagoväsen i Kalevala, ett bi (mehiläinen).

Lemminkäinens mamma övertalade honungsbiet, herre över skogens blommor, att hämta honung och nektar till salvor från många olika örter. Honungsbiet flög ”högt över de nio haven och ett tionde till hälften”, och hämtade oförtröttligt läkemedel: ”bärande i famn sex burkar och på ryggsidan sju andra uppfyllda med söta salvor och för sår den bästa balsam”. Med deras hjälp återhämtade sig sonen, redo för nya äventyr.

På 1930-talet flyttade Mehiläinen till det nuvarande verksamhetsstället i Tölö. Det nya ljusgröna, ståtliga stenhuset väckte välförtjänt uppmärksamhet. Läget i det moderna, lugna och naturnära Tölö fick också beröm. Drygt tio år senare fungerade sjukhuset som FRK:s krigssjukhus och fick också skador under bombräderna mot Helsingfors.

Förändringar som påverkade läkarcentralens verksamhet under de följande åren var bl.a. introduktionen av gruppmottagningar och en ny sjukförsäkringslag, vilket betydde att undersöknings- och vårdkostnader började ersättas.

Företagshälsovårdstjänsterna inleddes 1974 och utvidgades tio år senare genom att förvärva läkarstationerna som fanns i Forum, i Hagnäs och på Konvaljvägen i Vanda. Recessionen under 1990-talet påverkade också Mehiläinens företagshälsovårdstjänster kraftigt.

Verksamheten utvidgas på 2000-talet

Mehiläinen började utvecklas till en nationell aktör i början av 2000-talet. Det första steget utanför huvudstadsregionen togs när Mehiläinen fusionerades med läkarcentralen Tohtoritalo från Åbo. Under de följande åren växte servicekedjan genom många företagsköp i olika delar av Finland.

Det 100-åriga företagets verksamhet blev snabbt mångsidigare och omfattade snart också munhälsovård samt utkontraktering av offentliga hälsovårdstjänster, vårdtjänster, barnskydd och psykisk rehabilitering.

Mediverkko blir en del av Mehiläinen

Mediverkko grundades 2002 av Toni Jäntti, Janne-Olli Järvenpää, Antti Marttila och Carlo Meloni för att lösa läkarbristen i finländska kommuner. Under de första åren fokuserade verksamheten på jourtjänster och läkaruthyrning. Efter 2006 började Mediverkko växa kraftigt och utvidgades till en landsomfattande serviceproducent också inom äldreomsorg, barnskydd och tandvårdstjänster.

Mehiläinen och Mediverkko gick 2015 samman till en kvalitetsledare för den finländska hälsovårds- och socialbranschen.

Branschens vägvisare

Mehiläinen har blivit branschens kvalitetsledare och vägvisare inom socialtjänster samt privata och offentliga hälsovårdstjänster. Det digitala har blivit en bestående del av hälsovården och Mehiläinens tjänster. Precis som tidigare är Mehiläinens främsta mål att ordna bästa möjliga vård och omsorg för alla.