Arbetshandledarens tjänster

Mehiläinens arbetsträningstjänst är en tjänst som stödjer yrkesinriktad rehabilitering och sysselsättning i situationer där en medarbetares möjligheter att fortsätta i eller återgå till sitt nuvarande arbete har försämrats på grund av hälsoskäl. Arbetsträningen kan även utnyttjas om en medarbetare i en uppsägningssituation behöver stöd med att ta fram en yrkesinriktad fortsatt handlingsplan.

En medarbetare som har svårt att klara av sina arbetsuppgifter behöver i regel individuell rådgivning och handledning för att se vilka yrkesmässiga alternativ som står till buds och var man kan få stöd med att genomföra sina planer.
Genom att sätta in åtgärder som stödjer arbetsförmågan och medarbetarens möjligheter att klara av sitt arbete blir det lättare att hantera de risker som rör arbetsförmågan. Genom tillräckligt tidiga insatser kan man förebygga minskad produktivitet, sjukfrånvaro och höjda arbetspensionspremier.

Karriärvägledning

Arbetshandledaren kan redan i ett tidigt skede innan de egentliga problemen med arbetsförmågan blir långvariga få medarbetaren att komma till insikt genom samtal där

  • medarbetaren får information om olika stödmöjligheter
  • man diskuterar olika lösningsalternativ för att försöka skapa en attitydmässig beredskap att fundera över alternativen för fortsatt arbete i stället för sjukfrånvaro och sjukpension.

Rådgivning i försörjningsfrågor

Tillsammans med medarbetaren söker arbetshandledaren konkreta sätt och vägar för hur medarbetaren ska kunna omplaceras till andra och lämpligare arbetsuppgifter. Förutom karriärhandledning utreder arbetshandledaren frågor som rör medarbetarens försörjning och hur man kan få ekonomiskt stöd för en yrkesinriktad fortsatt handlingsplan. När arbetshandledarna tar fram yrkesinriktade fortsatta handlingsplaner samarbetar de intimt med företagshälsovården och arbetsgivarna liksom även med arbetspensions- och försäkringsbolag, Fpa, arbetsförvaltning och läroanstalter.

Så får du tillgång till arbetsträning

Arbetsträning kan genomföras inom ramen för företagshälsovården genom en begäran om konsultation av en företagsläkare eller företagshälsovårdare i form av en konsultation med en expert från den sociala branschen, varvid företaget har rätt till ersättning från Fpa (KL1).

Man kan även börja använda tjänsten direkt, till exempel på uppdrag av HR eller en chef, om man är bekymrad över en medarbetares arbetsförmåga och huruvida medarbetaren klarar av sitt arbete. Om en medarbetare hotas av arbetsoförmåga startar tjänsten i regel som en konsultationstjänst av en expert från den sociala branschen, och fortsatt uppdrag beviljas av arbetspensions- eller skadeförsäkringsbolaget.

Arbetsträning som en del av företagshälsovårdstjänsterna

Medarbetaren har nytta av den arbetsträning som ingår i företagshälsovårdstjänsterna, eftersom den gör det möjligt för medarbetaren att utarbeta en konkret yrkesinriktad fortsatt handlingsplan med en och samma expert från början till slut.
Även företagshälsovården och arbetsgivaren kan följa hur en delvis arbetsför medarbetares ärende fortskrider i planeringsskedet av en yrkesinriktad rehabilitering. Detta är i regel inte fallet om planeringen av den yrkesinriktade rehabiliteringen läggs ut på en utomstående leverantör.

Arbetsträning som genomförs som en konsultation med en expert från den sociala branschen gör det möjligt att utnyttja tjänster till stöd för yrkesinriktad rehabilitering och sysselsättning i ett tidigare skede än förr. Arbetshandledaren är en neutral aktör som inte omfattas av anställnings- och vårdförhållandet, vilket gör det möjligt att föra ett realistiskt samtal med medarbetaren om den aktuella situationen och de till buds stående alternativen. Fokus ligger inte på sjukdomen, utan på att komma till rätta med problemen i arbetet.