Dåligt chefsarbete – arbetsplatsernas nedtystade hemlighet?

Mehiläinens företagspsykolog Sannamari Ahola får i sitt arbete höra och bevittna många slags berättelser om ledarskap. Ahola diskuterar bl.a. varför man inte ingriper tillräckligt i chefernas förehavanden.


Även om alla upplever en viss chefspersonlighet utifrån sina egna premisser, är det också klart att det ibland finns chefer som åstadkommer mer ont än gott inom arbetsgemenskapen. Ändå ingriper man inte tillräckligt i deras förehavanden.

Dubbla tungor, slipprighet, övertygande uppträdande

Det kan finnas flera orsaker till att man inte ingriper i situationen. Chefen kan tala med dubbla tungor, handla på olika sätt med olika människor och i olika situationer. Chefen kan vara helt annorlunda till sitt team än till sin egen chef och till sina kollegor. I detta fall är det svårare att upptäcka det asociala beteendet. Chefen kan också vara en övertygande uppträdare, och då kan det vara svårt även för utomstående utredare att ta fasta på upplevelserna som de underlydande berättat om.


Ibland är det allmänt känt att en viss chef är en dålig personledare, men teamets resultat är så bra att man inte ”behöver” ingripa i saken. Chefen kan också ha en specialkompetens eller en strålande relation med den viktigaste kunden, och tillåts därför i lugn och ro handla på sitt sätt.


Som värst återspeglar ett dåligt ledarskap hela företagets ledningskultur, där vissa handlingssätt har långa anor – man är rädd för att ifrågasätta eller vet om att det leder till utträngning.
I berättelser om dåligt ledarskap som vi hört finns vissa likheter: i synnerhet efter omställningar är det överraskande vanligt att människor bli utan mål, introduktion och befattningsbeskrivning. Även i situationer där chefen borde fatta svåra beslut, dra upp riktlinjer och fokusera blir människor ofta ensamma. I trista erfarenheter upprepas även en slags slipprighet vid konflikter samt en motstridig eller inkonsekvent kommunikation

Lyft fram värderingarna i det dagliga chefsarbetet!

Undersökningar visar att ett dåligt ledarskap försämrar teamets resultat, medan ett gott ledarskap påverkar arbetshälsa, motivation och engagemang. Ledarskapsfärdigheterna sätts på prov i synnerhet vid omställningar, där även det s.k. psykologiska anställningsavtalet vanligen omvärderas. Ett dåligt ledarskap syns inte endast i mätningar av tillfredsställelse i arbetet och arbetsklimat, utan också i sjukfrånvaro och personalomsättning. Dessa tär för sin del på resultatet, och också på bolagets anseende.

Arvot näkyviin arjen esimiestyössä!

Hela ledarskapskulturen borde springa fram ur företagets värderingar, vilka också ska lyftas fram i det dagliga chefsarbetet. Om välbefinnande i arbetet tas upp i festtal, ska det också komma till uttryck i praktiken, och då gäller det att ingripa i ledarskapet. Att ”tåla” avvikande individer och se genom fingrarna på deras förehavanden underminerar hela företagets moral.


Det gäller att modigt ta tag i missförhållanden och ta upp saker till diskussion: utan synliggörande är en förändring inte möjlig. Med hjälp av tydlig återkoppling och professionellt stöd kan även sämre chefer utvecklas. Det är också möjligt att ändra befattning, till exempel flytta chefsansvaret till någon annan och låta en person med särskilda kunskaper blomstra i uppgifter som motsvarar hans eller hennes substanskunskaper.


Ingripandet i missförhållanden börjar med att de tas upp till diskussion. Att ta upp saken till diskussion är i sin tur en del av ledningen av arbetsförmåga och ledning av arbetsförmåga ingår i en högklassig personalledning..

Ta hjälp av experter

Mehiläinens experter stöttar chefer och arbetsgemenskaper även i svåra situationer. Ofta behövs diskussionspartner för att utveckla ledarskap och självreflektion till exempel genom arbetshandledning eller coachning för chefer. Även våra coachningar inom ledning av arbetsförmåga och ledning i förändringar erbjuder en möjlighet att utvärdera och utveckla i synnerhet personalledningsrutinerna. I våra coachningar för att ta upp saker till diskussion tillämpas sakerna i praktiken, och där drar vi också upp riktlinjer och övar på företagets sätt att ta tag i olika frågor.

Texten är skriven av Mehiläinens företagspsykolog Sannamari Ahola.


Se även Sannamari Aholas video ”Dåligt chefsarbete – arbetsplatsernas nertystade hemlighet?”

Du kan läsa mer om Mehiläinens coachningsprogram och be om en offert i Tjänstebutiken för hälsa och välbefinnande