Utveckling av chefsarbete och bra chefsarbete

Efter en långvarig överdosering av matrisscheman har platta organisationer, där de egentliga chefsrollerna fördunklas, blivit en motkraft. Man har också börjat ifrågasätta utvecklingssamtal och i stället har nya metoder för att följa upp och handleda arbetet vunnit mark.

Men vad är chefsarbetets roll i en modern arbetskultur? Mehiläinens företagspsykolog Max Kuznetsov belyser situationen.

Arbetsklimatet och dess utveckling

En gemensam nämnare för platta organisationer är i allmänhet ett inspirerande arbetsklimat och en aktiv växelverkan bland de personalen. Ingen lämnas ensam för att banka huvudet i väggen.

Sådana team har mål som överenskommits gemensamt och tydliga arbetsroller som möjliggör självständigt arbete och en korrekt resursallokering med tanke på framgångar.

– När man till slut granskar platta organisationer, upptäcker man att elementen i chefsarbete förverkligas ytterst starkt i dem, men de tunga strukturerna har lämnats ort, säger Max Kuznetsov, företagspsykolog på Mehiläinen.

Chefens tidsanvändning syns inom arbetsgemenskapen

Hur beskriver cheferna då sina egna utmaningar? Dagarna fylls av möten, det egna arbetet får vänta till kvällen, och sedan finns ju ännu de underlydande som man borde komma ihåg.

– Det är förbryllande att de personer som ansvarar för att leda människor tillbringar den mesta tiden någon annanstans, konstaterar Kuznetsov.

Chefens viktigaste uppgifter

I en verksamhetsmiljö som ständigt förändras finns en stor efterfrågan på bra chefsarbete. I slutändan är det just chefen som ansvarar för att bygga upp en sådan organisation och atmosfär där de mål som ställts upp kan uppnås.

– Ibland får man intrycket att vi i denna systemdjungel glömt bort syftet med chefsarbetet. Det handlar inte om att halvårsvis följa upp ett resultatkort, utan resultat kan nås genom att vara genuint intresserad, bry sig om och vara i en ständig växelverkan med teamet. På detta sätt kan den högsta ledningens budskap bättre införas i den dagliga verksamheten, säger Kuznetsov.

Utifrån sin erfarenhet säger Kuznetsov till slut att en investering i bra chefsarbete är mer avgörande för konkurrenskraften och produktiviteten än att lägga till några minuter i den dagliga arbetstiden.

Hurdan är en bra chef? Företagshälsovården som stöd för utvecklingen

Mehiläinens experter verkar som ett nära stöd för kunderna vid omställningar och stöd för chefsarbetet.

– Enligt våra observationer är det viktigaste som personalen saknar och fordrar vid omställningar just ett närmare och mer interaktivt chefsarbete, som bidrar med tydlighet och lugnar ner arbetet, beskriver Kuznetsov.

– Då behöver personalen inga formella powerpoint-möten varje vecka eller uppdateringsmeddelanden på intranätet. De behöver ett närvarande, interaktivt och inspirerande chefsarbete som också kan stödja vid uppställande av mål och se omfattande helheter tydligt.

Se en intervju (på Finska) med Mehiläinens företagspsykolog Max Kuznetsov om ämnet Behövs chefen?

Du kan läsa mer om Mehiläinens coachningsprogram och be om en offert i Tjänstebutiken för hälsa och välbefinnande