Servicesedel

Du kan också komma till Mehiläinen med en servicesedel som din kommun har beviljat. Kontrollera om din kommun beviljar servicesedlar för köp av social- och hälsovårdstjänster.

Tidsbeställning och mer information: 010 414 0211 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min).

Vad är en servicesedel?

En servicesedel innebär att din kommun har förbundit sig till att betala en av kommunen fastställd andel av kostnaderna för tjänster inom den privata social- och hälsovården. Med en servicesedel kan kommunerna köpa tjänster inom social- och hälsovården, utöver de tjänster som ingår i den egna verksamheten, av privata serviceproducenter. Kommunerna fastställer servicesedelns värde. En servicesedel är personlig och gäller för en viss tjänst som kommunen har köpt.

Hur kan jag få en servicesedel?

Kommunen beviljar en servicesedel i samband med ett bedömningsbesök. Du får servicesedeln på hälsocentralläkarens mottagning, av någon annan myndighet i kommunen eller per post till din hemadress. Du kan vägra ta emot en servicesedel och då hänvisar kommunen dig till en annan service anordnad av kommunen.

Varför lönar det sig att utnyttja en servicesedel?

Alla serviceproducenter som kommunen godkänner är tillförlitliga samarbetspartner. Genom att bevilja servicesedlar vill kommunen att kommuninvånarna ska få vård snabbare. Dessutom innebär användningen av servicesedlar att kommuninvånarna har fler alternativ när det gäller att välja vårdplats.

Att använda servicesedel

När du har beviljats en servicesedel kan du själv välja en privat serviceproducent. På kommunens webbplats hittar du en förteckning över godkända serviceproducenter. Mehiläinens prislistor finns på vår webbplats. Du får även prisuppgifterna genom att kontakta Kundservicecentrets kommunförsäljning på numret 010 414 0211 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min) (vi håller öppet varje dag kl. 6–22).

Kom ihåg att ta med dig servicesedeln när du kommer till mottagningen. Ta också med remissen från hälsocentralen eller socialbyrån och andra patientjournaler som behövs för besöket (t.ex. hjärtfilm, laboratorieundersökningar, röntgenbilder). Om du inte har tagit med dig servicesedeln till mottagningen kan vi inte debitera din kommun direkt för ditt besök.

Självrisk för servicesedel

Självriskens belopp fastställs enligt skillnaden mellan priset på den producerade tjänsten och värdet på servicesedeln. Serviceproducenten eller kommunen debiterar självrisken enligt avtalet dem emellan. Enligt lagen får du ingen sjukförsäkringsersättning för självriskandelen.

När du använder en servicesedel kan du även köpa tilläggstjänster på egen bekostnad. För de här tjänsterna får du den av FPA beviljade sjukförsäkringsersättningen direkt i Mehiläinens kassatjänst.

Du kan får ersättning för resekostnader i enlighet med sjukförsäkringslagen.

Att använda servicesedel i Mehiläinen

Kunden ska beviljas en servicesedel av sin hemkommun/sitt sjukvårdsdistrikt och därefter kontakta Mehiläinens tidsbokning.