Mehiläinens omsättning ökade kraftigt och lönsamheten förbättrades från föregående år

Mehiläinen fortsatte med en lönsam tillväxt under år 2017 och den mätta kundtillfredsställelsen ökade till alla tiders högsta nivå.

Mehiläinens omsättningsökning var kraftig redan det tredje året i följd. Mehiläinen-koncernens omsättning ökade med 165,5 miljoner euro (28,0 %) från året innan och uppgick till 755,5 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinsten nästan tredubblades till 37,4 miljoner euro. Tillväxten i omsättning och resultat förväntas fortsätta under innevarande år.

- Mehiläinens affärsverksamhet utvecklades positivt tack vare nya kunder, nya enheter och företagsförvärv. Under 2017 satsade vi i synnerhet på digitalisering av hälsovårdstjänsterna samt på mätning av vårdens kvalitet och effektivitet, säger Mehiläinens vd Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinen mäter hälsovårdstjänsternas kundupplevelser i realtid med det kända och allmänt använda rekommendationsindexet NPS (Net Promoter Score). År 2017 steg rekommendationsindexet till rekordhöga 88 (2016: 86).

Nycketal för resultatet

- Omsättningen ökade med 28,0 % från året innan till 755,5 miljoner euro (2016: 590,1 miljoner euro). Utan företagsförvärv ökade omsättningen med 9,5 %.

- Justerad EBITDA* ökade med 44,2 % från året innan till 92,8 miljoner euro (2016: 64,4 miljoner euro). Andelen justerad EBITDA av omsättningen var 12,3 % (10,9 %).

- EBITDA ökade med 51,9 % från året innan till 85,0 miljoner euro (2016: 55,9 miljoner euro). Andelen EBITDA av omsättningen var 11,2 % (9,5 %).

- Justerad EBITA** ökade med 55,7 % från året innan till 73,3 miljoner euro (2016: 47,1 miljoner euro). Andelen justerad EBITA av omsättningen var 9,7 % (8,0 %).

- EBITA*** ökade med 69,3 % från året innan till 65,4 miljoner euro (2016: 38,6 miljoner euro). Andelen EBITA av omsättningen var 8,7 % (6,5 %).

- Rörelseresultatet ökade med 79,6 % från året innan till 59,4 miljoner euro (2016: 33,1 miljoner euro). Rörelseresultatets andel av omsättningen var 7,9 % (5,6 %).

- Räkenskapsperiodens vinst ökade med 183,6 % till 37,4 miljoner euro (2016: 13,2 miljoner euro).

- Skatteavtrycket **** ökade med 21,0 % från året innan till 154,1 miljoner euro (2016: 127,3 miljoner euro).

- Samfundsskatt för räkenskapsåret ökade med 65,4 % från året innan till 7,5 miljoner euro (2016: 4,5 miljoner euro).

- Nettokassaflödet från rörelseverksamheten ökade med 101,8 % från året innan till 61,3 miljoner euro (2016: 30,4 miljoner euro).

- Nettokassaflödet från dotterföretag och företagsförvärv var 65,5 miljoner euro (2016: 41,1 miljoner euro).

- Investeringar i materiella och immateriella tillgångar var 20,6 miljoner euro (2016: 18,0 miljoner euro).

- Personalantal i genomsnitt ökade med 30,8 % från året innan till 5888 heltidsanställda (2016: 4 502). Antalet anställda inom koncernen omräknat till heltidsanställda var i slutet av december 2017 redan 6393 personer. Inklusive deltidsanställda sysselsätter koncernen sammanlagt över 14 000 personer och självständiga yrkesutövare.

- Kundernas nettorekommendationsindex (NPS) var 88 (2016: 86).

Läs mer: Årsberättelse 2017 ( pdf, 4.76 MB)

Fotnoter

*) EBITDA före jämförelsestörande poster. **) Rörelsevinst före nedskrivningar, avskrivningar på immateriella rättigheter till följd av företagsförvärv och jämförelsestörande poster. ***) Rörelsevinst före nedskrivningar och avskrivningar på immateriella rättigheter till följd av företagsförvärv. ****) Skatteavtryck inklusive arbetsgivarutgifter. Ovanpå Mehiläinens eget skatteavtryck kommer skatteavtrycket från de yrkesutövare som arbetar på Mehiläinen, uppskattningsvis 52,8 miljoner euro (2016: 43,3 miljoner euro).