Mehiläinen och Mediverkko går samman – den finländska ägarandelen ökar

Som väntat har Konkurrens- och konsumentverket godkänt Mehiläinen Ab:s förvärv av Mediverkko Yhtymä Oy. I och med samgåendet mellan Mehiläinen och Mediverkko stärker Mehiläinen sin vägvisarroll inom branschen för social- och hälsovårdstjänster.

”I och med förvärvet av Mediverkko tar Mehiläinen steget in i en ny och starkare era. Speciellt inom sociala tjänster och tandvård blir Mehiläinens marknadsposition stark och tillväxtmöjligheterna stora. Mehiläinens tjänster håller hög kvalitet, är effektiva och produceras av branschens bästa experter. Detta är egenskaper som behövs för att utveckla de finländska social- och hälsovårdstjänsterna. Även finländska placerare tror på Mehiläinen, och den finländska ägarandelen i Mehiläinen har ökat genom detta företagsförvärv, säger Mehiläinens nya verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää.

Till de nya direkta finländska ägarna hör arbetspensionsförsäkringsbolagen Ilmarinen och Varma.. Flera finländska institutionella placerare, såsom Keva (Kommunernas pensionsförsäkring), försäkringsbolaget LokalTapiola och eQ, är Mehiläinens ägare genom de fonder som Triton och KKR förvaltar. Mediverkkos grundare, nuvarande ledning och övrig nyckelpersonal gör även de en stor investering i det nya Mehiläinen. Bland Mehiläinens lånefinansiärer finns även nordiska institutioner, såsom Etera, Danske Bank, Nordea och SEB.

Mehiläinen-koncernen tillhandahåller mångsidiga privata läkar-, tandläkar-, arbetshälso-, sjukvårds- och forskningstjänster genom Mehiläinens läkarstationer och sjukhus och genom tandläkarstationerna Oma Hammaslääkärisi. Som partner till den offentliga hälso- och sjukvården erbjuder koncernen specialist- och operationstjänster, vårdcentralstjänster som bygger på fritt klientval under namnet Oma Lääkärisi och mångsidiga köpta tjänster inom den offentliga hälso- och sjukvården från jourtjänster till läkaruthyrning. Som samarbetspartner till kommunen erbjuder koncernen även mångsidiga tjänster inom omsorg för äldre, funktionshindrade, klienter inom psykisk rehabilitering, barn och ungdomar. Företaget verkar över hela landet genom ett nätverk av över hundra verksamhetsställen och sysselsätter cirka 9 000 experter inom social- och hälsovården.

www.mehilainen.fi, www.mediverkko.fi , www.omahammaslaakarisi.fi , www.omalaakarisi.fi 

Ytterligare information:
Janne-Olli Järvenpää, verkställande direktör, Mehiläinen-koncernen, tel. 040 761 1588

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och uppskattade privata producenten av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinen erbjuder tillsammans med Mediverkko, som gick samman med Mehiläinen 2015, det bredaste tjänsteutbudet till privata, företags- och kommunala klienter. Mehiläinens och Mediverkkos tjänster produceras av totalt cirka 9 000 anställda och yrkesutövare.


Nyhet publicerad 2.2.2015