Ryggsmärta är en vanlig åkomma – nya distanstjänster tar företagsfysioterapeuten hem till dig

Symtom och sjukdomar i det muskuloskeletala systemet är fortfarande en av de främsta orsakerna till sjukfrånvaro och arbetsoförmåga. Som företagsfysioterapeut ser jag beklagligt ofta att redan lindriga symtom i rörelseorganen kan som långvariga bli utmanande problem som sänker arbets- och funktionsförmågan. Problemen har vanligtvis behandlats läkardrivet på mottagningar, men nu utnyttjas fysioterapeuternas kompetens i allt högre grad och i ett tidigare skede som ett sätt att påskynda rehabiliteringen, till exempel på direktmottagning eller med kontakt på distans. Vid sidan av dessa har Mehiläinen tagit i bruk en ny tjänst som kombinerar stark kompetens och en ny slags verksamhetsmodell. Jag fick pilottesta denna nya tjänst tillsammans med våra företagskunder.

I november 2020 startade en pilottjänst för en stöd- och rörelseorganklinik på Mehiläinens Digiklinik, vari Digiklinikens team av experter kompletterades med en företagsfysioterapeut. Kliniken fungerar som en chattmottagning där kunden får hjälp med behandling av akuta problem med rörelseorganen. Målet är att arbeta effektivt och lösningsorienterat genom att erbjuda rådgivning om rehabiliteringens framskridande och handledning i till exempel smärtlindring och aktiva övningar på egen hand under det första stadiet. Strävan är att snabbt få kunden till rätt expert och i ett tidigt skede säkerställa kundens arbets- och funktionsförmåga. Syftet med kliniken är att producera mervärde till kunderna, inte att ersätta den traditionella mottagningen.

En rådgivningstjänst med låg tröskel som erbjuder konkret nytta åt kunderna vad gäller handledning och även övningar under den akuta fasen

Verksamheten på kliniken präglas starkt av ett förebyggande arbetssätt – målet är att erbjuda kunden information som är relevant för att lindra symtomen. I den mån det är möjligt kan man på kliniken också ge kunden praktiska övningar som kunden får skriftliga instruktioner om så snabbt och enkelt som möjligt. Det andra målet är att trygga arbets- och funktionsförmågan på längre sikt, vilket i praktiken innebär en snabb utvärdering av närmare undersökningar eller rehabiliteringsåtgärder.

Ofta kan besväret leda till att kunden får tillfälliga problem med att utföra sitt arbete. Då kan företagsfysioterapeuten ge en skriftlig rekommendation till kunden om tillfälliga arbetsarrangemang för arbetsgivaren eller skriva ett kort sjukintyg. På Digikliniken arbetar man i team. Detta är en del av Mehiläinens multiprofessionella arbetsmetod och gör det möjligt för företagsfysioterapeuten att även konsultera läkare vid behov.

Innovativt tänkande gör ärendehantering flexibelt

Under piloten märkte vi att det ur kundens synvinkel är enkelt, snabbt och lätt att hantera ärenden på stöd- och rörelseorgankliniken. Symtom i rörelseorganen är ofta förknippade med ovisshet och osäkerhet vad gäller läkning eller behovet av behandling, och brister i dessa kan leda till långvariga och komplicerade symtom. Ur företagshälsovårdens synvinkel är fördelen med kliniken att kunderna redan i ett tidigt skede lätt hittar ett eget vårdteam, vilket underlättar och påskyndar arbetet inom företagshälsovården.

Innovativt och modigt tänkande skapar möjligheter och lösningar även inom hälso- och sjukvårdstjänsterna, vilket coronaviruspandemin har visat till exempel som en explosiv ökning av användningen av de tjänster som Mehiläinens Digiklinik erbjuder. Å andra sidan förutsätts samma mod och innovation även av tjänsteanvändarna, och vi på Mehiläinen upplever att våra kunder har möjliggjort vår kontinuerliga produkt- och tjänsteutveckling.

Kunderna har upplevt att stöd- och rörelseorganklinikens tjänster är ett bra tillägg till det redan omfattande tjänsteutbudet, och i responsen framhävs orden lätthet och sakkunnig service. Mehiläinens egna experter upplever att kliniken utmanar och lär dem ett nytt arbetssätt och även utvecklar deras yrke på ett nytt sätt. Den nya tjänsten möjliggör ett snabbare och mer flexibelt sätt att erbjuda hjälp och rådgivning till kunderna, och detta ses framför allt som ett givande och meningsfullt sätt att arbeta. Utifrån responsen var det fantastiskt att se att utöver våra kunder upplevde även representanter för andra yrkesgrupper oss företagsfysioterapeuter som välkomna sakkunniga till Digiklinikens omfattande nätverk av experter.

Som expert Antti Pursio, utvecklingschef för Mehiläinens fysioterapi och företagsfysioterapeut.

Blev du intresserad?

Du kan kontakta din egen kundansvarig eller företagshälsovårdens kontaktperson för att få tillgång till tjänsten. Du kan även kontakta oss per telefon på numret 010 414 0112 (0,0835 €/samtal + 0,1669 €/min) eller per e-post på adressen myynti@mehilainen.fi