Coronavirustest vid Mehiläinen

Vi på Mehiläinen vill hjälpa Finland klara coronavirusepidemin. Vi utför tester utgående från en medicinsk bedömning, det vill säga att du behöver en remiss för att komma till coronavirustestning. Vi testar inte symptomfria personer. Provtagningen på våra drive-in-testningsstationer startade måndagen 16.3.2020.

Information om coronavirustestet

Coronaviruset kan testas genom att antingen undersöka om virusets gener finns i nässvalgets slemhinna (PCR), påvisa virusets ytprotein med ett antigendetekteringstest (antigentest) eller mäta om kroppen har bildat antikroppar mot coronaviruset.

I PCR-provet påvisas nukleinsyran hos viruset, det vill säga att gener som kännetecknar viruset identifieras och därmed visar att viruset finns i provet. PCR-undersökning är något mer känsligt för att påvisa coronaviruset och är lämpligt för testning av både symtomatiska och asymtomatiska personer.

Antigentestet påvisar å andra sidan virusets ytprotein och passar bäst för att undersöka symtomatiska patienter när symtomen har varat mindre än fem dygn och när testresultatets hastighet är avgörande.

Antigentestet är för närvarande tillgängligt vid drive-in-testningsstationen vid Åbo Mässcentrum och drive-in testingstationen vid Tampere (på finska). Antigentestning kommer också att erbjudas vid Uleåborgs drive-in-stationer från vecka 38 framåt.

Coronarundersökningar kräver alltid en remiss. Remiss till PCR-undersökningen får du bl.a. från Mehiläinens Digiklinik. En remiss till corona-antigentest får du från testningsstationer som erbjuder antigenundersökning, förutsatt att antigentestet är en lämplig undersökningsmetod och att det är viktigt att få ett snabbt svar. Om PCR-undersökningen visar sig vara en mer lämplig metod får du också en remiss för detta från Suora-stationen och provet tas vid samma besök.

Hur går coronavirustestet till?

Coronavirustesterna utförs vanligtvis genom att med en böjbar bomullspinne ta ett prov från nässvalget. Viruset förekommer i riklig mängd på slemhinnorna, särskilt i sjukdomens inledande skede. Både PCR-testet och antigentestet går till på samma sätt.

Resultat av coronavirustestet

Ett positivt resultat är ett mycket säkert bevis på smitta. Ett negativt resultat betyder dock inte att man helt kan utesluta sjukdomen, eftersom det sätt på vilket viruset utsöndras på slemhinnorna är mycket individuellt och även det faktum hur väl provtagningen och laboratorieanalysen lyckas inverkar på resultatet.

PCR-testet är känsligare, men resultatet är långsammare. Resultaten av PCR-testet är klara på 1–3 dygn. På följande Express-stationer får du ett PCR-test på i genomsnitt 6 timmar: Helsingfors Ärtholmen Express och Helsingfors Mässcentrum Express. Antigentestresultaten kommer i bästa fall snabbt, inom några timmar, men testets känslighet för att detektera en coronavirusinfektion är lägre än hos PCR-testet.

Dina testresultat kommer att visas i MinMehiläinen  så snart de är klara. I allmänhet är testresultatet färdigt cirka 1–3 dygn efter att testet utfördes, även på veckoslut. Om det är fråga om ett minderårigt barns testresultat, se till att barnet är anslutet till familjeprofilen i MinMehiläinen för att kunna ta del av resultaten.

Bekanta dig med anvisningen för familjeanslutning

Om testet är positivt får du en elektronisk enkät i MinMehiläinen för kartläggning av eventuella smittkedjor. Dessutom blir du uppringd av vår hälso- och sjukvårdpersonal som går igenom anvisningarna för hemkarantän med dig och säkerställer uppgifterna om eventuella smitt- och exponeringskedjor för ställningstagande och beslut av infektionsläkaren i din hemkommun. Uppgifterna är viktiga för att kunna förhindra spridningen av epidemin i Finland.

Vi meddelar positiva testresultat antingen till din hemkommun eller till ditt sjukvårdsdistrikt och följer alltid det tillvägagångssätt som har överenskommits enligt region. Även vid utredningen av smittkedjan agerar vi enligt de regionala tillvägagångssätten, det vill säga att en representant för antingen Mehiläinen, hemkommunen eller sjukvårdsdistriktet sköter om utredningen från fall till fall.

Coronavirustestets pris

  • PCR-testets pris är 249 € (efter FPA-ersättning 193 €).
  • Antigentestets pris är 249 € + (efter FPA-ersättning 213 €)
  • Du behöver en läkarremiss för att kunna testa dig för coronaviruset. Du kan få en remiss från till exempel Mehiläinens Digiklinik. Besöket på Digikliniken kostar 39,90 € (efter FPA-ersättning 31,90 €).
  • Från Suora-testningsstationerna får du också en remiss på plats. I det här fallet kommer kunden att intervjuas, behovet av testning kommer att bedömas och vid behov kommer remissen att skrivas för testet. En vårdbedömning och remiss kostar 39,90 € (efter FPA-ersättning 31,90 €).
  • Om testet är positivt, ringer vi upp kunden för att informera om resultatet och ger anvisningar för fortsatt vård och karantän. Priset för anvisningarna för fortsatt vård är 38 €.

Instruktion för dig som kommer till coronavirustest

Om du har symtom som stämmer överens med coronavirusinfektion, öppna Digiklinikens diskussionskanal för misstanke om coronavirusinfektion i MinMehiläinen . Besöket på Digikliniken kostar 39,90 € (efter FPA-ersättning 31,90 €). På Express/Suora-testningsstationerna kan du få en remiss på plats. Då kostar testningsbedömningen och remissen detsamma, dvs. 39,90 € (efter FPA-ersättning 31,90 €).

På Digikliniken bedömer en läkare dina symtom och skriver vid behov en remiss till ett coronavirustest. Remisserna skrivs utifrån THL:s  kriterier. I praktiken kan prov för undersökning av covid-19 tas av alla patienter med symtom som passar in på en coronavirusinfektion eller som utifrån läkarens bedömning kan ha en coronavirusinfektion.

Förutom på Digikliniken kan vi även utföra test på klinikerna för luftvägsinfektion utgående från läkarens bedömning och i enlighet med kriterierna för testning.

Om du hänvisas till ett coronavirustest och du kommer till drive-in-testningsstationen med bil, ska du hålla dig i bilen hela tiden. Kom ihåg säkerhetsavståndet och följ eventuella andra anvisningar som du får på testningsplatsen. Du behöver alltså inte lämna bilen under provtagningen.

Innan du kommer till provtagningen, ska du komma ihåg att kontrollera var det närmaste provtagningsstället finns. Observera att det ibland kan förekomma köer på våra testningsstationer och du får kanske vänta på din tur att bli testad.

Drive-in-testningsstationerna – var görs coronavirustester?

På Mehiläinen utför vi coronavirustester på drive-in-testningsstationer, som finns runt om i Finland. Här kan du se var din närmaste drive-in-testningsstation finns och öppettiderna.

Vi har även lagt upp en vy i realtid över antalet diagnoser på luftvägsinfektioner och misstankar om coronavirus som har gjorts vid Mehiläinen. Bekanta dig med den här vyn som är öppen för alla och med uppföljningsinformationen på korona.mehilainen.fi .

Sidan uppdaterades senast: 11.9.2020