Antikroppstest för coronavirus på Mehiläinen

Antikroppstest för coronavirus med läkarremiss används på prov vid utvalda verksamhetsenheter på Mehiläinen. Vi säkerställer också alla positiva resultat från antikroppstesten med en kompletterande metod, som ökar resultatens tillförlitlighet. Utifrån testet kan man dock inte direkt bedöma det eventuella skyddet mot den nya smittan eller hur långvarigt skyddet är. Syftet med antikroppstesten är att läkare kan använda dem som stöd vid sidan av annan diagnostik. På patienter med symtom är det primära testet coronavirustest från ett nasofarynxprov (prov från nässvalget).

Antikroppstesten mäter om det har bildats antikroppar i blodet mot det nya coronavirus som har orsakat covid-19-pandemin. Eftersom det nya viruset är ett nytt virus i världen, har finländarna inte sedan tidigare antikroppar mot detta virus. Antikroppar är ett tecken på att kroppen genomgår eller nyligen har genomgått en infektion orsakad av det här coronaviruset.

Vad är antikroppar?

När en främmande mikrob, såsom ett virus eller en bakterie, tränger in i kroppen startar en försvarsreaktion. De vita blodkropparna börjar bilda antikroppar, som fäster vid inkräktaren och även aktiverar hela försvarssystemet (immunförsvaret) i vidare omfattning, varvid viruset förstörs. Om samma virus försöker tränga in i kroppen på nytt, kommer försvarscellerna ihåg det och därmed sker försvarsreaktionen snabbare. När det finns tillräckligt med antikroppar i blodomloppet talar man om immunitet. Då kommer försvarsreaktionen igång snabbt, vilket gör att viruset inte kan infektera människan på nytt.

Vilken information ger ett antikroppstest?

Det kan ta upp till flera veckor innan antikroppar på en mätbar nivå har bildats i blodet. Vid den sjukdom som orsakas av coronavirus har man observerat att antikroppar börjar bildas redan några dagar efter att symtomen har uppkommit. Men här finns det stora individuella variationer. Det lönar sig dock att utföra antikroppstestet först när det har gått minst 10 dagar från det att symtomen började.

Oberoende av sjukdomsförekomst kan testresultatet vara negativt, om testet görs för tidigt och antikroppsnivån inte ännu har hunnit bli tillräckligt hög. Medan sjukdomen är i den aktiva fasen och smittsam är det test som påvisar virusförekomst i nässvalget (nasofarynx) det bästa testet. Om symtomen är långvariga kan ett test för att påvisa virus i nässvalget redan vara otillförlitligt, men med hjälp av ett antikroppstest kan man då påvisa sjukdomstecken. Efter genomgången sjukdom kan antikropparna sannolikt konstateras i flera månader, kanske flera år, men för coronavirusets del är detta inte ännu känt.

Hur och när görs antikroppstest?

För närvarande prövar Mehiläinen ett test för mätning av antikroppar där man i blod som tas från fingertoppen eller armvecket konstaterar om det finns antikroppar av IgM- eller IgG-typ mot det coronavirus som orsakar covid-19.

Ett test som tas från fingertoppen blir färdigt på 15 minuter. Resultatet från laboratorieundersökningar av prov som tas från en ven i armvecket fås efter cirka två veckor.

Antikroppstesten kan användas som stöd i läkarens bedömning av sjukdomsdiagnosen vid långvariga luftvägsinfektioner där man misstänker en coronavirusinfektion, när det har gått minst 10 dygn sedan symtomen uppkom. Om en patient med luftvägssymtom har ett positivt antikkroppsresultat tar man alltid även ett nässvalgprov för att utesluta att patienten inte har en coronavirusinfektion i smittsam fas. Under provanvändningen av testet får vi värdefull tilläggsinformation om förekomsten av antikroppar under sjukdomens olika faser.

Ett positivt antikroppsresultat i blod som har tagits från fingertoppen på en symtomfri patient säkerställs alltid med laboratorieundersökning av ett blodprov som tas från en ven i armvecket.

Antikroppstestets pris och resultat

Priset på ett blodprov som tas från fingertoppen är 59 € (inkl. säkerställande av ett positivt testresultat) även i samband med att ett nässvalgprov tas.

Läkaren ordinerar om det är lämpligt att ta ett antikroppstest, och du behöver alltid en läkarremiss för testet. Du kan inte komma till undersökningen utan remiss. Du får remiss till antikroppstest på Digikliniken.

Resultatet på antikroppstestet får du i MinMehiläinen .

Var görs antikroppstesten?

Här kan du se var din närmaste drive-in-teststation för antikroppstest finns och öppettiderna.

Sidan uppdaterades senast: 28.4.2020