Antikroppstest för coronavirus på Mehiläinen

Antikroppstest för coronavirus med läkarremiss används på prov vid utvalda verksamhetsenheter på Mehiläinen. Vi säkerställer också alla positiva resultat från antikroppstesten med en kompletterande metod, som ökar resultatens tillförlitlighet. Utifrån testet kan man dock inte direkt bedöma det eventuella skyddet mot den nya smittan eller hur långvarigt skyddet är. Syftet med antikroppstesten är att läkare kan använda dem som stöd vid sidan av annan diagnostik. Antikroppstest är tillgängligt i alla Mehiläinens laboratorier med läkarremiss. På patienter med symtom är det primära testet coronavirustest från ett nasofarynxprov (prov från nässvalget)..

Antikroppstesten mäter om det har bildats antikroppar i blodet mot det nya coronavirus som har orsakat covid-19-pandemin. Eftersom det nya viruset är ett nytt virus i världen, har finländarna inte sedan tidigare antikroppar mot detta virus. Antikroppar är ett tecken på att kroppen genomgår eller nyligen har genomgått en infektion orsakad av det här coronaviruset.

Vad är antikroppar?

När en främmande mikrob, såsom ett virus eller en bakterie, tränger in i kroppen startar en försvarsreaktion. De vita blodkropparna börjar bilda antikroppar, som fäster vid inkräktaren och även aktiverar hela försvarssystemet (immunförsvaret) i vidare omfattning, varvid viruset förstörs. Om samma virus försöker tränga in i kroppen på nytt, kommer försvarscellerna ihåg det och därmed sker försvarsreaktionen snabbare. När det finns tillräckligt med antikroppar i blodomloppet talar man om immunitet. Då kommer försvarsreaktionen igång snabbt, vilket gör att viruset inte kan infektera människan på nytt.

Vilken information ger ett antikroppstest?

Det kan ta upp till flera veckor innan antikroppar på en mätbar nivå har bildats i blodet. Vid den sjukdom som orsakas av coronavirus har man observerat att antikroppar börjar bildas redan några dagar efter att symtomen har uppkommit. Men här finns det stora individuella variationer. Det lönar sig dock att utföra antikroppstestet först när det har gått minst 14 dagar från det att symtomen började.

Oberoende av sjukdomsförekomst kan testresultatet vara negativt, om testet görs för tidigt och antikroppsnivån inte ännu har hunnit bli tillräckligt hög. Medan sjukdomen är i den aktiva fasen och smittsam är det test som påvisar virusförekomst i nässvalget (nasofarynx) det bästa testet. Om symtomen är långvariga kan ett test för att påvisa virus i nässvalget redan vara otillförlitligt, men med hjälp av ett antikroppstest kan man då påvisa sjukdomstecken. Efter genomgången sjukdom kan antikropparna sannolikt konstateras i flera månader, kanske flera år, men för coronavirusets del är detta inte ännu känt.

Hur och när görs antikroppstest?

Mehiläinen tillhandahåller en undersökning som utförs i vårt centrallaboratorium och där man mäter IgG-, IgA- och IgM-antikroppar. Undersökningen görs med venöst blod från armvecket och svaret fås efter 1–3 dagar. Testets angivna känslighet är 100 % och specificitet 99,8 %.

Antikroppstesten kan användas som stöd i läkarens bedömning av sjukdomsdiagnosen vid långvariga luftvägsinfektioner där man misstänker en coronavirusinfektion, när det har gått minst 14 dygn sedan symtomen uppkom. Om en patient med luftvägssymtom har ett positivt antikkroppsresultat tar man alltid även ett nässvalgprov för att utesluta att patienten inte har en coronavirusinfektion i smittsam fas.

Antikroppstestets pris och resultat

Läkaren ordinerar om det är lämpligt att ta ett antikroppstest, och du behöver alltid en läkarremiss för testet. Du kan inte komma till undersökningen utan remiss. Du får remiss till antikroppstest på Digikliniken. Inled et samtal via kanalen för misstanke om coronasmitta. Besöket på Digikliniken kostar 39,90 € (efter FPA-ersättning 31,90 €).

Antikroppstestet kostar 92 € (efter FPA-ersättning 77 €)

Resultatet på antikroppstestet får du i MinMehiläinen .

Var görs antikroppstesten?

Antikroppstestet görs i alla laboratorier vid Mehiläinens läkarcentraler. Kom till laboratoriet symtomfri.

Här kan du se var din närmaste drive-in-teststation för antikroppstest finns och öppettiderna.

Sidan uppdaterades senast: 28.4.2020