Coronavirus - Aktuell information och handlingsinstruktioner

Coronavirus är en grupp olika virus som orsakar luftvägsinfektioner. I allmänhet orsakar coronavirus främst en luftvägsinfektion med lindriga symptom. Typer av coronavirus som orsakar allvarligare, till och med livshotande infektioner är SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), MERS (Middle East Respiratory Syndrome) och den nya typen av coronavirus SARS-CoV-2 som för närvarande orsakar COVID-19-epidemin som fick sin början i Kina.

Vilka symptom ger COVID-19-coronavirus?

De vanligaste symptomen vid coronavirussmitta har varit mycket lika som vid andra lindrigare luftvägsinfektioner: feber, hosta, muskelvärk och trötthet. Det har även konstaterats kunna orsaka andra symtom, såsom tarm- eller ögonsymtom.

Läs mer: Vilka är coronavirusets symtom?

Hög feber, andnöd och kraftig hosta kan vara ett tecken på att coronavirus har orsakat en viruslunginflammation. I de allvarligaste fallen har det varit frågan om just viruslunginflammation.

Gör så här, om du misstänker att du själv eller en familjemedlem har smittats av coronaviruset.

Läs mer: Coronavirustest vid Mehiläinen

För vem är coronaviruset farligt?

Den viruslunginflammation som coronaviruset orsakar är, precis som andra former av lunginflammation, farlig särskilt om den insjuknande har en bakomliggande sjukdom, till exempel dåligt balanserad diabetes, hjärt- eller lungsjukdom.

Dödsfall orsakade av coronavirus har främst inträffat bland äldre personer som även har haft en bakomliggande sjukdom. Bakomliggande sjukdomar kan inverka på människans motståndskraft mot coronaviruset och å andra sidan inverka på kroppens förmåga att reagera på smittan.

Kända riskgrupper med tanke på en allvarlig sjukdomsbild:

Enligt nuvarande information är personer över 70 år mer mottagliga än andra för att insjukna i en allvarlig coronavirusinfektion.

Dessutom kan sjukdomar som avsevärt försämrar lungornas eller hjärtats funktion eller kroppens motståndskraft öka sannolikheten för en allvarlig coronavirussjukdom hos äldre, till exempel:

  • Svår hjärtsjukdom
  • Svår lungsjukdom
  • Diabetes med organskador
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Sjukdom som försämrar immunförsvaret, som leukemi eller lymfom för vilka en aktiv cellgiftsbehandling pågår (inte underhållsbehandling)
  • Medicinering som betydligt försvagar immunförsvaret (t.ex. höga doser av kortisonbehandling)

Ansvarig läkare bedömer vid behov ifall personens grundläggande sjukdom är så pass allvarlig att en person riskerar att få en allvarlig coronavirusinfektion. Läkaren tar även ställning till om medicineringen bör ändras.

Andra faktorer som generellt försämrar lungfunktionen och kan öka coronavirusinfektionens hälsorisk är sjuklig övervikt (BMI d.v.s. Body Mass Index över 40) samt daglig rökning, som försvagar lungornas funktion. Nu är det rätt tid att sluta röka (på finska).

Läs mer om riskgrupperna vad gäller coronavirussmitta på THL:s webbplats. 

Hur smittar coronaviruset?

För närvarande känner man till att coronavirus smittar som så kallad droppsmitta och via direktkontakt.

Om en insjuknad person hostar eller nyser kan viruset enkelt spridas i närmiljön och då finns det risk för direkt droppsmitta. Viruset kan till följd av hostningar eller nysningar även enkelt spridas till ytor i närheten, antingen direkt eller till exempel om du nyser i handen och sedan rör vid ytorna. När en frisk person senare rör vid samma ytor och sedan ännu sitt ansikte, är det möjligt för viruset att smitta.

Exakt information om hur länge viruset kan smitta via ytor finns inte, men enligt en bedömning är tiden i fråga i det vardagliga livet och varierande temperaturer sannolikt relativt kort – knappast flera dygn.

Hur kan man förhindra smitta?

På grund av hur viruset smittar kan vi bromsa upp spridningen genom god handhygien och genom att begränsa vårt sociala umgänge.

Det är mycket sannolikt att merparten av befolkningen får en coronavirusinfektion, oberoende av hur man lyckas med de olika försiktighetsåtgärderna. Det är dock viktigt att bromsa upp en spridning av epidemin för att det ska finnas så få allvarliga sjukdomsfall som möjligt på samma gång och att de skulle spridas över en längre tidsperiod. Detta gör det möjligt att sörja för en tillräcklig hälso- och sjukvård av allvarligt insjuknade patienter.

Källor: På Mehiläinen följer vi ständigt med både inhemska och utländska expertbedömningar om det aktuella läget för coronavirus. Dessutom har Tero Yli-Kyyny, läkare med riksomfattande ansvar för Mehiläinens sjukhus, och Iiro Heikkilä, chefsläkare för Mehiläinens läkarcentraler, intervjuats för artikeln.

Texten uppdaterades senast 26.3.2020.