Allmänna villkor för hälsovårdstjänster

Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor tillämpas på alla avtal genom vilka de bolag som hör till koncernen Mehiläinen Oy och/eller de självständiga yrkesutövare som verkar i Mehiläinen Oy:s enheter (härefter ”läkarcentral” och ”yrkesutövare” och för bägge separat ”tjänsteleverantör”) producerar och ordnar hälsovårdstjänster för konsumenter, företag, kommuner eller övriga klienter inom den privata, offentliga eller tredje sektorn (”klient”). Hälsovårdstjänsterna täcker bland annat mottagningar och konsultationer, laboratorie-, bilddiagnostiska tjänster och övriga undersökningar, operationer, vaccinationer och övriga ingrepp, avdelningsvård, tandvård och fysioterapitjänster samt de stödfunktioner som är förknippade med dessa såsom tidsbokning och fakturering. Till den del klienten är konsument begränsar dessa villkor inte de rättigheter som enligt konsumentskyddslagen tillkommer konsumenten och som det inte går att avtala om på annat sätt. Om tjänsten delvis eller helt grundar sig på ett avtal mellan å ena sidan tjänsteleverantören och å andra sidan kommun, försäkringsbolag, idrottsförening, arbetsgivare eller någon annan instans används för serviceanvändaren härefter även ”patient”.

Avtalsparter och ansvar för tjänsten

Vid läkarcentralen verkar enligt vedertagen praxis såväl läkarcentralens egna anställda som självständiga yrkesutövare. Läkarcentralen erbjuder självständigt tjänster såsom undersökningar. Läkare, tandläkare, terapeuter och andra yrkespersoner som tillhandahåller oberoende tjänster fungerar främst som yrkesutövare på Mehiläinen. Dessutom har läkarcentralen bland annat hand om tidsbokningen och betalningstjänsterna för yrkesutövarnas räkning. Yrkesutövarna är inte anställda av läkarcentralen. En yrkesutövare kan i sin tur bedriva sin verksamhet antingen som fysisk person eller inom ramen för ett företag. Vad som i dessa villkor har konstaterats om yrkesutövare gäller även för de företag med verksamhet i läkarcentralen i vars tjänst yrkesutövarna är. Yrkesutövarna och läkarcentralen fungerar som separata avtalsparter till klient och patient och ansvarar båda för sina egna tjänster direkt till klient och patient. Yrkesutövarna och läkarcentralen har inte ansvar för varandra. Yrkesutövarna och läkarcentralen har egna patientförsäkringar i enlighet med patientförsäkringslagen (på finska Potilasvakuutuslaki). Vid begäran ger läkarcentralen och yrkesutövarna närmare upplysningar om sin ställning.

Avtalets uppkomst och innehåll

Om inte annat avtalas skriftligen uppkommer avtalet när klienten eller patienten och tjänsteleverantören kommer överens om en tidsbokning.

Avbokning och försening

Tjänsteleverantören har rätt att ta ut en avgift för oanvänd tid eller tjänst av klienten eller patienten om inte tjänsten har avbokats senast dagen före (eller en annan tidpunkt som avviker från denna och som har angetts separat) den överenskomna tidpunkten. Om klienten eller patienten är försenad är inte tjänsteleverantören skyldig att överskrida den överenskomna tidtabellen eller att påbörja det överenskomna ingreppet om det inte kan utföras inom ramen för den överenskomna tidtabellen. Tjänsteleverantören strävar efter att ta emot klienten eller patienten vid den överenskomna tiden, men på grund av hälsovårdstjänstens natur kan den överenskomna tiden inte garanteras. Om tjänsteleverantören är mer än 20 minuter försenad har klienten eller patienten rätt att avboka tiden genom att meddela om detta till tjänsteleverantören.

Priser

På yrkesutövarnas och läkarcentralens tjänster tillämpas gällande prislistor. Yrkesutövarna och läkarcentralen bestämmer själva sina priser. Förutom avgifter för vård, undersökning och övriga tjänster utgår en poliklinikavgift. På grund av hälsovårdstjänstens natur kan inte alla nödvändiga undersökningar och vårdingrepp bedömas i förväg.

Betalningsvillkor

Om inte annat särskilt avtalas skriftligen gör klienten en kontantbetalning av tjänsten i samband med besöket med de betalkort som har godkänts av läkarcentralen enligt den praxis som gäller vid läkarcentralen. Läkarcentralen tar ut ett arvode för både egen och yrkesutövarens räkning samt förmedlar yrkesutövarens andel till denna. Tjänsteleverantören är berättigad att ta ut förskottsbetalning. Klienten ska före tidsbokningen och den egentliga hälsovårdstjänsten meddela om han eller hon är oförmögen att betala eller av andra orsaker inte kan betala för tjänsten på ovan nämnda sätt. Tjänsteleverantören har rätt att avbryta sin avtalsförpliktelse om det framkommer faktorer som ger skäl att misstänka att kunden inte kommer att uppfylla sin avtalsförpliktelse. Om betalningen försenas är klienten skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelse- och indrivningskostnader.

De kunder om inte betalar själva

Om det är fråga om en tjänst som hör till företagshälsovården eller om patienten av andra orsaker inte själv betalar för tjänsten ska patienten utreda och försäkra sig om vem som betalar för tjänsten i samband med tidsbokningen för att försäkra sig om en flexibel service. Om den instans som patienten uppger inte är skyldig att betala för tjänsten ansvarar patienten själv för betalningen.

Patienthandlingar och tystnadsplikt

Beträffande upprättande, förvaring och överlämnande av patienthandlingar samt tystnadsplikt följs de lagar och övriga bestämmelser som rör dessa.

Tjänstens egenskaper och kvalitet

Hälsovårdstjänsternas kvalitet och felbehandlingar definieras enligt patientförsäkringslagen (på finska Potilasvakuutuslaki). Det går inte att garantera ett visst slutresultat för tjänsten. Den information som presenteras på webbplatsen och i annan informationsförmedling är enbart vägledande och utgör inte en del av avtalet.

Behandling av feedback och anmärkningar på tjänsten

Tvister om tjänsten bör i första hand lösas direkt mellan kunden eller patienten och läkaren eller annan person som tillhandahållit tjänsten. Om saken inte kan lösas under detta samtal kan yrkandet också vidarebefordras till en handläggare som utsetts av läkarcentralen, som kommer att vidarebefordra yrkandet gällande yrkesutövaren till yrkesutövaren. Om ärendebehandlingen fortsätter efter den första korrespondensen fortsätter behandlingen för yrkesutövarens del direkt mellan hen och kunden eller patienten. När det gäller yrkanden som avses i patientförsäkringslagen (på finska Potilasvakuutuslaki) följs patientförsäkringslagen. Man kan också göra en påminnelse gällande en hälsotjänst i enlighet med gällande regelverk. Patientombudsmannen ger mer detaljerad information om patientskador och påminnelser. En reklamation av tjänsten kan göras med hjälp av kontaktuppgifterna på fakturan eller med hjälp av läkarcentralens respons- och reklamationsformulär. Andra yrkanden måste lämnas till serviceproducenten utan onödigt dröjsmål inom två veckor efter servicehändelsen.

Force majeure

Tjänsteleverantören är inte ansvarig för dröjsmål eller annan underlåtelse att fullgöra sina skyldigheter om dessa beror på orsaker som är oberoende av tjänsteleverantören. Till de orsaker som är oberoende av tjänsteleverantören räknas strejk eller annan arbetskonflikt, brand, sjukhusbakterie som har orsakat avbrott eller annat dröjsmål, att den mottagande vårdpersonalen insjuknar, avbrott i eldistributionen, dataförbindelserna eller datasystemens funktion, en offentligrättslig åtgärd eller en annan sådan orsak som tjänsteleverantören rimligen inte kan avlägsna.

Skadeersättning

Patientskador behandlas och ersätts enligt patientförsäkringslagen (på finska Potilasvakuutuslaki). Till övriga delar begränsas tjänsteleverantörens ansvar till det pris som har betalats för tjänsten. Indirekta skador ersätts inte.