Mehiläinens tillväxt fortsatte under 2018

Lehdistötiedote 1.4.2019

Mehiläinens omsättning och investeringar fortsatte växa kraftigt under 2018. Koncernens omsättning ökade till 915,9 miljoner euro. Kundnöjdheten låg kvar på en rekordhög nivå.

Mehiläinen-koncernens omsättning ökade under 2018 med 160,4 miljoner euro (21,2 procent) från året innan till 915,9 miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar var 108,1 miljoner euro, en ökning med 16,5 procent från 2017 års nivå. Bruttoinvesteringarna exklusive företagsförvärv ökade med 68,2 procent till 34,6 miljoner euro. Mehiläinens lönsamma tillväxt var stark inom samtliga affärsverksamheter. Över hälften av tillväxten uppkom organiskt, utan stora företagsförvärv.

– Den positiva utvecklingen i vår affärsverksamhet påverkades i synnerhet av den starka organiska tillväxten i Mehiläinens Arbetslivstjänster, det strategiska samarbetet med våra försäkringsbolagspartner och starten av flera nya avtal inom offentliga hälsotjänster. Vi gjorde även flera mindre företagsförvärv och lät bygga över 700 nya boendeplatser för äldre, handikappade och rehabiliteringspatienter inom mentalvården, vilket är mer än någonsin inom bolagets historia, säger Mehiläinens finansdirektör Herkko Soininen.

Mehiläinens utsikter för 2019 är positiva. Omsättningen väntas för första gången i koncernens historia öka till över en miljard euro på grund av redan genomförda tillväxtprojekt.

Rekordhög kundnöjdhet – satsningar på digitala tjänster

Mehiläinen mäter kundupplevelsen i hälsotjänsterna i realtid med hjälp av ett allmänt använt rekommendationsindex, NPS-kundnöjdhetsmätningen (Net Promoter Score). År 2018 låg rekommendationsindexet kvar en rekordhög nivå, 88 (2017: 88).

– Under 2018 satsade vi i synnerhet på digitala tjänster. Vi lanserade bland annat tjänsten Radar för välmående, som utnyttjar artificiell intelligens, för företagshälsovårdstjänster och utvecklade fortsatta vårdstigar i mobilapplikationen MinMehiläinen. Vi satsade också på att mäta vårdens kvalitet och effektivitet, säger Mehiläinens VD Janne-Olli Järvenpää.

Under 2018 sysselsatte Mehiläinen över 18 800 anställda och yrkesutövare.

RESULTATETS NYCKELTAL

(Motsvarande tal för 2017 inom parentes)

 • Omsättningen ökade med 21,2 procent från året innan till 915,9 miljoner euro (755,5 miljoner euro). Omsättningsökningen exklusive företagsförvärv var 11,4 procent.
 • Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar 1) var 108,1 miljoner euro (92,8 miljoner euro). Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar utgjorde 11,8 procent av omsättningen (12,3 procent)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar var 97,3 miljoner euro (85,0 miljoner euro). Rörelseresultatet före avskrivningar utgjorde 10,6 procent av omsättningen (11,2 procent)
 • Justerat EBITA 2) var 84,8 miljoner euro (73,3 miljoner euro). Justerat EBITA utgjorde 9,3 procent av omsättningen (9,7 procent)
 • EBITA 3) var 74,0 miljoner euro (65,4 miljoner euro). EBITA utgjorde 8,1 procent av omsättningen (8,7 procent)
 • Rörelsevinsten var 68,4 miljoner euro (59,4 miljoner euro). Rörelsevinsten utgjorde 7,5 procent av omsättningen (7,9 procent)
 • Räkenskapsperiodens resultat var 27,3 miljoner euro (37,4 miljoner euro).
 • Skatteavtrycket 4) var 204,1 miljoner euro (154,1 miljoner euro).
 • Samfundsskatterna 5) uppgick till 18,4 miljoner euro (7,5 miljoner euro).
 • Nettokassaflödet från rörelseverksamheten var 87,3 miljoner euro (75,9 miljoner euro).
 • Nettokassaflödet från dotterbolag och rörelseförvärv var 81,9 miljoner euro (65,5 miljoner euro).
 • Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 34,6 miljoner euro (20,6 miljoner euro)
 • Det genomsnittliga antalet anställda var 7 310 FTE (5 888 FTE)
 • Kundernas nettorekommendationsindex (NPS) var 88 (88)

1) Rörelseresultat före avskrivningar före poster som påverkar jämförbarheten.
2) Rörelsevinst före nedskrivningar, avskrivningar av immateriella rättigheter som uppkommit genom företagsförvärv och poster som påverkar jämförbarheten.
3) Rörelsevinst före nedskrivningar, avskrivningar av immateriella rättigheter som uppkommit genom företagsförvärv.
4) Skatteavtryck inklusive arbetsgivaravgifter. Utöver Mehiläinens eget skatteavtryck tillkommer även skatteavtryck av yrkesutövare verksamma på Mehiläinen, uppskattningsvis 59,0 miljoner euro (52,8 miljoner euro).
5) Samfundsskatterna inkluderar alla inkomstskatter som bokförts i räkenskapsperiodens resultat samt inkomstskatter som bokförts under räkenskapsperioden på grund av justering av inkomster från tidigare räkenskapsperioder (inkluderar inte uppskjuten skatt).


Läs mer:

Årsredovisningen 2018 ( pdf, 3.96 MB)

Årsredovisningen 2018 (skriv ut) ( pdf, 4 MB)